PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Akcjonariusze PKN ORLEN - znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze PKN ORLEN posiadający znaczne pakiety akcji

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spółek WIG20, WIG30 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG PALIWA. Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – Respect Index.

Od 1999 roku akcje PKN ORLEN notowane były także w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. GDR-y zostały wyłączone z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz wycofane z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dniem 27 lutego 2013 roku. Do 4 marca 2013 roku obrót kwitami depozytowymi odbywał się również w USA na pozagiełdowym rynku OTC. Depozytariuszem kwitów depozytowych PKN ORLEN był The Bank of New York Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej był 1 GDR, na który przypadały dwie akcje PKN ORLEN. Spółka podjęła decyzję o zakończeniu programu kwitów depozytowych ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów tymi papierami wartościowymi.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN każda akcja.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.

Poniżej zaprezentowana jest lista akcjonariuszy PKN ORLEN posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN.

W 2013 roku nie było zmian w składzie akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Spółka zmieniła sposób prezentacji danych o znaczących akcjonariuszach. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę. Wcześniej PKN ORLEN przedstawiał dane z otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2013 roku.

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 21 744 036 21 744 036 5,08% 5,08%
ING OFE ** 21 464 398 21 464 398 5,02% 5,02%
Pozostali 266 790 431 266 790 431 62,38% 62,38%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

*wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 9 lutego 2010 roku.
**wg informacji otrzymanych przez Spółkę od funduszu 30 marca 2012 roku.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2013 roku.

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Aviva OFE * 40 000 000 40 000 000 9,35% 9,35%
ING OFE * 30 000 000 30 000 000 7,01% 7,01%
Pozostali 239 998 865 239 998 865 56,12% 56,12%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

* zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Schowek

Zwiń