PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Komitety Rady Nadzorczej

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.
W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe:
- Komitet Audytowy,
- Komitet ds. Strategii i Rozwoju,
- Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
- Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

Wskazane Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Zakres kompetencji poszczególnych Komitetów określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który udostępniony jest akcjonariuszom Spółki na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl

Wszystkie Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, natomiast sam Komitet wybiera swojego przewodniczącego. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 Członków, przy czym w skład Komitetu Audytowego wchodzi co najmniej dwóch Członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub finansów.

Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji - przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia Członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" oraz „przeciw", głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu Komitetu.

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2013 roku

Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2013 roku.

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Komitet Audytowy
Artur Gabor Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Leszek Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Paweł Białek Członek Komitetu
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Angelina Sarota Przewodnicząca Komitetu
Grzegorz Borowiec Członek Komitetu
Maciej Mataczyński Członek Komitetu
Paweł Białek Członek Komitetu
Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Cezary Banasiński Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Leszek Jerzy Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Paweł Białek Członek Komitetu
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Maciej Mataczyński Przewodniczący Komitetu
Grzegorz Borowiec Członek Komitetu
Artur Gabor Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Paweł Białek Członek Komitetu

W dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. na nową trzyletnią kadencję.

Na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Komitety Rady Nadzorczej w następującym składzie:

Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 18 lipca 2013 roku i 31 grudnia 2013 roku.

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Komitet Audytowy
Artur Gabor Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec Członek Komitetu
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Cezary Możeński Przewodnicząca Komitetu
Angelina Sarota Członek Komitetu
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Komitet ds. Strategii i Rozwoju
Cezary Banasiński Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Leszek Pawłowicz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Angelina Sarota Członek Komitetu
Cezary Możeński Członek Komitetu
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Angelina Sarota Przewodniczący Komitetu
Grzegorz Borowiec Członek Komitetu
Michał Gołębiowski Członek Komitetu
Cezary Banasiński Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Do dnia 31 grudnia 2013 roku powyższe składy Komitetów Rady Nadzorczej nie uległy zmianom.

Komitety Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Komitet Audytowy

W roku 2013 Komitet Audytowy Rady Nadzorczej odbył 9 protokołowanych posiedzeń i podjął 6 uchwał.

Zadaniem Komitetu Audytowego jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:
- monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
- omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,
- przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:

  • wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
  • głównych obszarach podlegających osądowi,
  • znaczących korektach wynikających z badania,
  • oświadczeniach o kontynuacji działania,
  • zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Ponadto do zadań Komitetu Audytowego należy:
- omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
- analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu,
- opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
- opiniowanie polityki dywidendowej, podziału zysku i emisji papierów wartościowych,
- przegląd systemu rachunkowości zarządczej,
- przegląd systemu kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej,
- analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych oraz opiniowaniem zamiarów Zarządu w sprawie zatrudnienia i zwolnienia osoby kierującej komórką organizacyjną, odpowiadającą za audyt wewnętrzny,
- roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
- rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza,
- informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytowego.

Posiedzenia Komitetu Audytowego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

W 2013 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Ładu Korporacyjnego odbył 2 protokołowane posiedzenia i podjął 1 uchwałę.

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena:
- implementacji zasad ładu korporacyjnego,
- składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego,
- opiniowanie dokumentów normatywnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
- opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej,
- monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym zgodności z Kodeksem Etycznym PKN ORLEN i zasadami ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

W 2013 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Strategii i Rozwoju odbył 4 protokołowane posiedzenia i podjął 1 uchwałę.

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:
- ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji na kształt aktywów Spółki,
- ocena działań, umów, listów intencyjnych i innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania istotnych aktywów Spółki,
- opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd,
- opiniowanie strategii rozwoju Spółki, w tym wieloletnich planów finansowych.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W 2013 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 4 protokołowane posiedzenia i podjął 1 uchwałę.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:
- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji Członków Zarządu,
- opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką,
- okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych Członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki,
- okresowy przegląd systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio Członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki,
- ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Schowek

Zwiń