PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Logistyka

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Sprawna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów produktowych oraz transportu samochodowego i kolejowego. W ramach Grupy ORLEN do spółek prowadzących działalność w obszarze logistyki należą ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i ORLEN Transport S.A. w Polsce oraz Unipetrol Doprava s.r.o. i Petrotrans s.r.o. w Republice Czeskiej.

W roku 2013 logistyka produktów w Grupie ORLEN była realizowana za pomocą rurociągów, transportem kolejowym oraz cysternami samochodowymi.

Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

PKN ORLEN

PKN ORLEN - Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

Grupa Unipetrol

Grupa Unipetrol - Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

Grupa ORLEN Lietuva

Grupa ORLEN Lietuva - Struktura transportu paliw w Grupie ORLEN w 2013 roku

W 2013 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów, w tym własnych i dzierżawionych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła ponad 2,1 tys. km.

Na rynku polskim PKN ORLEN korzysta z 570 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" oraz infrastruktury własnej na odcinku Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 379 km.

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2013 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 25 obiektów (własne terminale paliw i bazy podmiotów trzecich). Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2013 roku około 7 mln m3.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Polsce.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Polsce.

W 2013 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z 1 100 km rurociągów oraz z 12 baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora CEPRO oraz z 2 baz magazynowych wynajmowanych od podmiotów trzecich.

W ramach optymalizacji wykorzystania sieci rurociągów w Czechach w 2013 roku podpisano umowę pomiędzy Grupą Unipetrol oraz CEPRO dotyczącą połączenia terminala paliwowego Paramo z siecią rurociągową CEPRO. 

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Republice Czeskiej.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Republice Czeskiej.

W związku z zawieszeniem w 2006 roku dostaw rurociągiem „Przyjaźń” dostawy ropy do ORLEN Lietuva realizowane są drogą morską przez terminal w Butyndze oraz rurociągiem do rafinerii. Pojemności magazynowe na potrzeby operacyjne spółki są zabezpieczone długoterminowym kontraktem z AB Klajpedos Nafta, podpisanym w 2012 roku.

W 2013 roku podpisano z AB Klajpedos Nafta list intencyjny dotyczący wspólnego projektu ewentualnej budowy rurociągu produktowego na terenie Litwy.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN na Litwie.

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN na Litwie.
 


Zapasy obowiązkowe

Polska

Uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorców i handlowców, funkcjonujących na polskim rynku ropy i paliw, obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych. W 2013 roku, podobnie jak rok wcześniej, pułap ten utrzymany został na poziomie równowartości co najmniej 76 dni średniej dziennej produkcji lub przywozu, zrealizowanych przez producenta lub handlowca w roku poprzednim. Utrzymanie zapasu na poziomie 14 dni pozostawało w gestii Agencji Rezerw Materiałowych. W 2013 roku zapasy ropy PKN ORLEN składowane były w podziemnych kawernach IKS SOLINO oraz w naziemnych magazynach w Płocku. Zapasy paliw przechowywaliśmy w ponad dwudziestu lokalizacjach na terenie całego kraju, głównie w naziemnych terminalach będących własnością Grupy ORLEN, naziemnych zbiornikach wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych, a także w podziemnych kawernach IKS SOLINO.

W 2013 roku kontynuowaliśmy wypracowaną w latach poprzednich formułę, opartą na zleceniu utrzymywania części zapasów obowiązkowych stronie trzeciej (na bazie uprzedniej sprzedaży części zapasów ropy, z jednoczesnym zagwarantowaniem ciągłości realizacji obowiązku przez PKN ORLEN).

Rok 2013 to również kontynuacja prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki działań legislacyjnych, związanych z planowaną nowelizacją przepisów prawa w zakresie krajowych zapasów interwencyjnych. Podobnie jak w roku poprzednim, nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w pracach nad propozycjami rozwiązań korygujących i doprecyzowujących zapisy kolejnej wersji projektu.

Czechy

Zapasy obowiązkowe paliw i ropy naftowej, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, utrzymywane są przez przeznaczoną do tych celów agencję rządową.

Litwa

Na koniec 2013 roku poziom zapasów obowiązkowych na Litwie wynosił 90 dni, z czego ORLEN Lietuva oraz firmy importujące paliwa na Litwę zabezpieczały poziom 60 dni (zapasy 30-dniowe utrzymywane były przez odpowiednią litewską agencję państwową).

Schowek

Zwiń