Raport 2007 Ochrona Środowiska PL (4Boxy)
Teraz jesteś w: Strona główna › Ochrona Środowiska
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Ochrona Środowiska

Zobacz wszystkie w raporcie


„Polityka Środowiskowa Koncernu” opiera się na realizacji zrównoważonego rozwoju, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Działania podjęte w 2007 roku w celu jej realizacji oparte były na zasadach:

  • wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska (to znaczy z zachowaniem obowiązujących standardów środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego),
  • odpowiedzialności za parametry ekologiczne produktów wprowadzanych na rynek,
  • restytucji zagrożonych elementów środowiska.

Realizacja wyznaczonych celów, nawet przy wzroście produkcji, pozwoliła na zachowanie normatywów ekologicznych wskazanych w posiadanych pozwoleniach oraz na dotrzymanie standardów jakości środowiska wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Natomiast inwestycje poczynione w ubiegłych latach pozwoliły na osiągnięcie znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki z zakładowej Elektrociepłowni. Prowadzone na szeroką skalę działania modernizacyjne, w tym hermetyzacja kolejnych stacji paliw i baz magazynowych, zmniejszyły emisję węglowodorów z części magazynowo-dystrybucyjnej Koncernu.

Nakłady poniesione przez PKN ORLEN na inwestycje związane z ochroną środowiska wyniosły w 2007 roku 260 mln zł.

Aktywność PKN ORLEN w dziedzinie ochrony środowiska została doceniona w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym w 2007 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. PKN ORLEN uzyskał certyfikat nadający firmie tytuł „Partner Polskiej Ekologii”.

Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care)

W 2007 roku PKN ORLEN w ramach realizacji Pro gramu „Odpowiedzialność i Troska” podjął się wykonania 29 zadań, z których w pełni zrealizowano 15, pozostałe projekty są w trakcie realizacji. Większość z nich koncentrowała się na obszarze ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z ideą Programu Firma dąży do ciągłej poprawy swojej działalności w ramach, tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment), czyli w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Poza PKN ORLEN w programie biorą udział spółki z Grupy ORLEN:

  • ANWIL SA,
  • Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” SA,
  • Basell Orlen Polyolefi ns Sp. z o.o.,
  • ORLEN Asfalt Sp. z o.o.,
  • ORLEN Eko Sp. z o.o.

System Zakładowej Inspekcji Ekologicznej – „Zielona Policja”

„Zielona Policja” Koncernu w 2007 roku odnotowała 22 interwencje związane z okresowymi uciążliwościami zapachowymi. Większość zgłoszeń wewnątrz Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych było z planowanymi inwestycjami. Miało miejsce również kilka interwencji wynikających ze zdarzeń nieprzewidzianych, takich jak awaryjne wyłączenia instalacji, zwiększone zrzuty gazów na pochodnie, czy wygaszanie pieców.

W ramach interwencji, w rejonie występowania uciążliwości, inspekcja wykonywała pomiary stężeń zanieczyszczeń oraz podejmowała działania identyfikujące źródła uciążliwości.

Ochrona powietrza

Pomiary kontrolne przeprowadzone w 2007 roku nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych, określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. Mimo zwiększonego przerobu ropy naftowej w stosunku do 2006 roku, poza emisją tlenku węgla odnotowano znaczące spadki wszystkich emitowanych zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że o 31% spadła emisja dwutlenku siarki i o 23% pyłu ze spalania paliw.

Dzięki zabiegom dostosowawczym Zakładowa Elektrociepłownia spełniła w 2007 roku zaostrzone wymagania i ograniczyła emisję SO2 aż o 30%. Hermetyzacja procesów magazynowania i dystrybucji paliw spowodowała znaczne ograniczenie emisji węglowodorów z tych obiektów. Efekty te pozwoliły znacznie zmniejszyć wysokość opłat ekologicznych za przeładunek paliw w bazach magazynowych o 60%, zaś na stacjach paliw o ponad 15%.

Rok 2007 był z kolei trzecim rokiem uczestnictwa PKN ORLEN w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W systemie tym udział biorą dwie instalacje z zakładu w Płocku – Rafineria i Elektrociepłownia. W 2007 roku zakończył się pierwszy okres rozliczeniowy (KPRU I) na lata 2005–2007. Sumaryczna ilość przydzielonych uprawnień dla obu instalacji wystarczyła na pokrycie zweryfikowanej wielkości emisji, a nadwyżkę uprawnień sprzedano.

Zestawienie emisji wybranych zanieczyszczeń Zakładu Produkcyjnego w Płocku

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek
2006 2007 [Mg] [%]
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń, w tym: 6 594 433,82 6 269 287,66 –325 146,16 –4,93
Dwutlenek siarki 30 578,34 20 973,30 –9 605,04 –31,41
Dwutlenek azotu 7 983,84 7 474,71 –509,13 –6,38
Pył ze spalania paliw 748,1 574,53 –173,57 –23,20
Dwutlenek węgla 6 553 571,87 6 238 941,29 –314 630,58 –4,80

* Wartość jest wyższa o 835,7 Mg niż przedstawiona w Biuletynie Ochrony Środowiska 2007. Różnica ta wynika z błędnego raportowania programu do naliczeń opłat; usterka programu została usunięta przez dostawcę oprogramowania.

Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej

W 2007 roku nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2007 roku wyniosły ponad 122 mln zł. Na stacjach paliw w sieci PKN ORLEN oraz w bazach magazynowych wykonane zostały 723 zadania środowiskowe. Objęły one dalsze dostosowywanie stacji paliw do obowiązujących przepisów oraz budowę nowych obiektów w pełni wyposażonych w urządzenia zabezpieczające środowisko przed przenikaniem zanieczyszczeń. Nakłady finansowe poniesione na realizację tych inwestycji wyniosły ponad 138 mln zł i były o prawie 70% wyższe w porównaniu z 2006 rokiem.

Zielona Grupa ORLEN

Wszystkie spółki z Grupy ORLEN posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie ochrony środowiska (tzn. wprowadzanie substancji do powietrza, wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, pobór wody powierzchniowej). Większość z nich realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska nagradzane na konkursach w Polsce i za granicą.

Na podkreślenie zasługują inicjatywy: ANWIL SA, ORLEN Oil Sp. z o.o., Rafinerii Trzebinia SA, Rafinerii Nafty Jedlicze SA, Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” SA, ORLEN Eko Sp. z o.o., Spolana a.s., Grupy Unipetrol oraz AB Mažeikių Nafta.

107.gif


Marki Grupy ORLEN