Raport_2009_PL_ochrona_środowiska
Teraz jesteś w: Strona główna › Ochrona Środowiska
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Ochrona Środowiska

Zobacz wszystkie w raporcie


Wszelkie działania podejmowane przez PKN ORLEN w 2009 roku cechowało zachowanie możliwie najwyższej neutralności ekologicznej naszych procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji produktów.

Rok 2009 był trudnym rokiem dla gospodarki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Sytuacja makroekonomiczna nie wpłynęła jednak w sposób znaczący na działalność Koncernu w obszarze ochrony środowiska. Realizowaliśmy zadania wynikające z programów środowiskowych, jak i zdania inwestycyjne, do których należy zaliczyć budowę:

 • instalacji Paraksylenu,
 • HON VII,
 • Wytwórni Wodoru II,
 • Claus II,
 • kotła K8 w Zakładowej Elektrociepłowni.

Nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska tylko w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU w Płocku w 2009 roku wynosiły ponad 191 mln zł. Realizacja tych zadań spowodowała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji eksploatowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN.

W lipcu 2009 roku uzyskaliśmy decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego wprowadzającą między
innymi następujące zmiany:

 • pozwoleniem objęto planowane nowe uruchomienia jednostek (co jest jednym z warunków oddania
  ich do eksploatacji),
 • usankcjonowano planowany wzrost przerobu ropy do 16 mln Mg/rok,
 • uzyskano akceptacje zmiany sposobu monitorowania oddziaływania instalacji w zakresie hałasu poprzez odejście od pomiarów w środowisku na rzecz modelu matematycznego,
 • przedłużono termin obowiązywania pozwolenia do 1.06.2015 roku.

Oprócz zmiany tego pozwolenia w 2009 roku w oparciu o nowe regulacje prawne dotyczące sposobu monitorowania emisji CO2, uzyskaliśmy zmianę zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla instalacji Rafinerii i Elektrociepłowni. Po raz pierwszy podobne zezwolenie uzyskano dla instalacji krakingu petrochemicznego – Olefiny II. Wszystkie instalacje objęte systemem uzyskały pozytywne weryfikacje raportów za 2009 rok i mieściły się w swoich średniorocznych przydziałach.

W 2009 roku odnotowaliśmy spadek łącznej emisji substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego o około 0,5% w stosunku do roku ubiegłego przy jednoczesnym wzroście ilości przerobionej ropy o ponad 2%. Spadkowi łącznej emisji towarzyszył wzrost emisji zanieczyszczeń energetycznych, takich jak: SO2, NOx i CO przy jednoczesnym spadku emisji sumy węglowodorów i pyłu.

Zmniejszyła się również ilość pobranej wody z Wisły o 2,4% i ilość odprowadzanych ścieków o 8,3% w stosunku do roku ubiegłego. Możliwe to było dzięki zwiększeniu ilości wód zawróconych.

Zmniejszenie oddziaływania zakładu w Płocku odnotowaliśmy również w zakresie ilości wytworzonych odpadów – spadek o 34% oraz masy opakowań wprowadzonych na rynek – spadek o 41%.

W 2009 roku zakończyliśmy realizacje zadeklarowanego we wniosku o pozwolenie zintegrowane harmonogramu prac wyciszających na wytypowanych źródłach o dużej mocy akustycznej. W ostatnim etapie zamontowano wyciszenia na wentylatorach powietrza kotłów Elektrociepłowni. Realizacja tych zadań, obok zmiany sposobu monitorowania oddziaływania, pozwoliła na wyeliminowanie okresowych przekroczeń dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie.

Ważne działania środowiskowe realizowaliśmy również na stacjach paliw. Między innymi wdrożono program selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz wprowadzono (w miejsce jednorazowych reklamówek) torby ekologiczne, papierowe, foliowe oxy-biodegradowalne oraz polipropylenowe wielokrotnego użytku. Torby zostały wprowadzone pod nową marką GO Eco.

Był to również bardzo ważny rok dla realizacji Programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska – OiT). W 2009 roku rozpoczęliśmy proces wdrażania Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, uzupełniającego istniejące systemy zarządzania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa.

O tym, że coraz większą popularnością wśród pracowników naszego Koncernu cieszy się organizowany przez OiT konkurs „Złap zająca” świadczy fakt, iż laureatem I nagrody ogólnopolskiego konkursu został nasz pracownik.

Ponadto, niewątpliwym sukcesem, choć bez naszego bezpośredniego udziału, są kolejne pisklęta sokoła, które przyszły na świat w budce lęgowej na kominie Clausa. W tym roku rozstrzygnięto konkurs „Imię dla sokoła” i dla 4 nowych piskląt wybrano następujące imiona: Orleńka, Petronela, Rafek i Naftek.

W 2009 roku na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a dokładnie na terenie zbiornika „Moczary”, pojawiły się bobry. Choć ich działalność jest pożyteczna dla środowiska naturalnego, to bytowanie bobrów na terenie rafinerii było uciążliwe.

Przeprowadziliśmy dwuetapową akcję odłowienia tych zwierząt, do której zaangażowaliśmy jedyną w Polsce grupę specjalistów tego rodzaju. Odłowiono 3 osobniki dorosłe i 2 młode. Całą rodzinę bobrów przewieziono na teren środkowego biegu rzeki Osetnicy.

Ochrona powietrza

Kontrolne pomiary wykonane przez nas, jak i upoważnione do tego organy kontrolne, w 2009 roku w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji określonych przez Pozwolenie Zintegrowane.

Emisja zanieczyszczeń w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2008–2009 roku [Mg]

  2008 2009 wzrost spadek
Dwutlenek siarki 20 444,59 20 975,23 530,64 2,59%
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 6 821,48 7 124,27 302,79 4,44%
Tlenek węgla 812,16 1 010,87 198,71 24,47%
Suma węglowodorów 1 384,01 1 238,12 -145,89 -10,54%
Pył ze spalania paliw 453,34 399,75 -53,59 -11,82%
Dwutlenek węgla 6 158 959,11 6 126 894,42 -32 064,69 -0,52%
Pozostałe zanieczyszczenia 270,71 370,05 99,34 36,70%
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń 6 189 145,40 6 158 012,71 -31 132,62 0,50%

Marki Grupy ORLEN