Raport_2011_PL_ochrona_środowiska
Teraz jesteś w: Strona główna › Ochrona Środowiska
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Ochrona Środowiska

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2011


Czytaj więcej w sprawozdaniu finansowym 2011


Rok 2011 stał pod znakiem kontynuacji zintegrowanych działań PKN ORLEN na rzecz ochrony środowiska. Dbałość o jakość otoczenia przejawia się nie tylko w ciągłym monitoringu i staraniach na rzecz minimalizacji wpływu procesów produkcyjnych oraz magazynowo- -dystrybucyjnych na środowisko naturalne. Dużą rolę w tych działaniach odgrywa świadomość ekologiczna pracowników na każdym stanowisku pracy. Od ich codziennych zachowań w dużym stopniu zależy skala oddziaływania Koncernu na poszczególne komponenty środowiska.

Proekologiczne działania są świadectwem odpowiedzialności zespołu PKN ORLEN za ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego z myślą o obecnym i przyszłych pokoleniach. Wyrazem tej odpowiedzialności jest szereg działań edukacyjnych, inwestycyjnych i organizacyjnych, służących ochronie środowiska, które angażują szeroki krąg pracowników. Przygotowywane i publikowane informacje na ten temat cieszyły się zawsze ich dużym zainteresowaniem.

W 2011 roku zakończono realizację, prowadzonych wcześniej, wielu inwestycji środowiskowych i produkcyjnych, stąd też środki wydawane na te cele w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku były o 67% niższe niż w 2010 roku. Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie stacji paliw i terminali paliw wzrosły o ponad 72% w stosunku do 2010 roku. Realizacja kolejnych ważnych inwestycji środowiskowych w zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu rozpocznie się już w 2012 roku.

Trudnym wyzwaniem, z którym Koncern musiał się zmierzyć w 2011 roku, było uzyskanie nowych zezwoleń na emisję gazów cieplarniach dla instalacji do produkcji chemikaliów organicznych luzem (dalej zwanych instalacjami chemicznymi), objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 od 2013 roku. Ponadto uzyskano decyzje dla funkcjonujących instalacji produkcyjnych.

Najważniejsze z nich to:

 • nowe pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z Zakładu Produkcyjnego w Płocku,
 • decyzje uzgadniające sposób rekultywacji gruntów i wód gruntowych,
 • zmiana pozwolenie zintegrowanego.

Zmiana decyzji udzielającej PKN ORLEN pozwolenia zintegrowanego, wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w zakresie zwiększenia ilości spalanego w elektrociepłowni gazu, umożliwiła ograniczenie emisji z Zakładu Produkcyjnego w Płocku o prawie 2%, w tym emisji dwutlenku węgla o 124 934 Mg, przy jednoczesnym zwiększeniu przerobu ropy o 0,6% w stosunku do 2010 roku.

W zakresie ilości pobieranej wody odnotowano wzrost o ok. 3%, zaś w zakresie odprowadzanych ścieków - o ponad 5%.

Wszystkie parametry oddziaływania instalacji mieściły się w wyznaczonych przez pozwolenia normach, co znalazło potwierdzenie w wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ważnym projektem ekologicznym, realizowanym w minionym roku, było objęcie wszystkich obiektów biurowych i administracyjnych Zakładu Produkcyjnego w Płocku systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyczyniło się to do zwiększenia ilości segregowanych odpadów komunalnych i zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowisko odpadów. Dzięki realizacji tego projektu w 2011 roku udało się wydzielić i uzyskać ponad 11 ton makulatury, prawie 5 ton szkła, 1,4 tony tworzyw sztucznych i niemal tonę zużytych baterii.

Szczególne znaczenie miało wdrożenie narzędzia informatycznego, służącego do monitorowania emisji CO2 ze źródeł objętych systemem handlu emisjami. Program umożliwi szybkie dostarczanie wiarygodnych danych o wielkości emisji dwutlenku węgla oraz ograniczy ryzyko towarzyszące podejmowaniu decyzji związanych z obrotem uprawnieniami i aktywnym uczestnictwem we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Przygotowywana aplikacja zapewni wiarygodność i bezpieczeństwo danych oraz pozwoli na przyłączanie kolejnych jednostek (instalacji) uczestniczących w systemie, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W 2011 roku PKN ORLEN odebrał certyfikat wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). System ten jest inicjatywą europejską, nowym kierunkiem Programu RC („Odpowiedzialność i Troska”), zwiększającym jego wiarygodność. Oparty na cyklu Deminga: Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, Działaj, sprzyja dążeniu do ciągłego doskonalenia. Certyfikat, według wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC), potwierdza, że Koncern jest firmą funkcjonującą zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania w obszarze tzw. triady HSE (Health, Safety and Environment). Z pozostałych spółek Grupy ORLEN, realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” (OiT), certyfikat RSZ RC posiada jeszcze Basell Orlen Polyolefins.

W ramach realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” w 2011 roku PKN ORLEN zobowiązał się do wykonania 54 zadań. Tradycyjnie dużą popularnością cieszył się konkurs fotograficzny pod nazwą „Złap zająca”, propagujący piękno otaczającej przyrody. W jubileuszowej, piątej, edycji konkursu nagradzano prace w trzech kategoriach: z życia roślin, z życia zwierząt oraz krajobraz i jego elementy. Konkurs jest dwuetapowy. Etap lokalny przeprowadzają przedsiębiorstwa uczestniczące w Programie RC. W 2011 roku realizowały go, poza PKN ORLEN, spółki Grupy ORLEN: ANWIL, Basell Orlen Polyolefins i Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”. Na etapie krajowym konkursu nagrodzone zostały zdjęcia pracowników spółek Grupy ORLEN: ANWIL i Basell Orlen Polyolefins. Wyróżnienia trafiły natomiast do sześciu pracowników PKN ORLEN, dwóch pracowników ANWILU i jednego pracownika Basell Orlen Polyolefins. Zwycięskie i wyróżnione zdjęcia znalazły się w kalendarzu na 2012 rok, wydanym przez Sekretariat Programu OiT.

Ochrona środowiska już dawno przestała być domeną przyrodników. Dlatego tak ważna jest synergiczna współpraca wszystkich obszarów biznesu, by wypracować zintegrowany model ograniczenia wpływu Koncernu na środowisko naturalne. Ta świadomość zaowocowała w 2011 roku szeregiem spotkań, podczas których omawiano w szerokim gronie problemy ochrony środowiska, z uwzględnieniem skali i różnorodności oddziaływań zakładu. Spotkania były poświęcone: Zakładowi Produkcyjnemu w Płocku, strukturom regionalnym oraz spółkom Grupy ORLEN.

Działalność PKN ORLEN jest prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2011 roku realizacja tych założeń była weryfikowana przez jury najważniejszych konkursów ekologicznych. PKN ORLEN otrzymał tytuł Partner Polskiej Ekologii za zasługi i nieustanną pracę na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Narodowa Rada Ekologiczna w XII edycji konkursu Przyjaźni Środowisku, która odbyła się pod patronatem Prezydenta RP, taki sam tytuł przyznała również Prezesowi Zarządu Koncernu. Nagroda jest jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych wyróżnień, związanych z ochroną środowiska. Podkreśla działania na rzecz ekologii, a laureaci tworzą grupę liderów promujących nowe rozwiązania ekologiczne, dostosowane do obowiązujących norm europejskich.

Podejmowane przez PKN ORLEN inicjatywy, mające na celu minimalizowanie wpływu jego działalności i wytwarzanych produktów na środowisko, przyniosły Spółce tytuł Ekoodpowiedzialni w Biznesie. Kapituła konkursu wyłoniła PKN ORLEN z grona przedsiębiorstw z sektora przemysłu, prowadzących szeroką działalność (inwestycyjną, edukacyjną i informacyjną) związaną z ochroną środowiska.

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” Sp. z o.o., po dwukrotnym otrzymaniu przez PKN ORLEN miana Firma Bliska Środowisku (w latach 2009 i 2010) i uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, przyznało tytuł Ekostrateg. Doceniło tym samym wdrożoną strategię proekologiczną, zarządzanie efektywnością ekologiczną oraz spełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Oprócz tych tytułów PKN ORLEN zdobył kolejne wyróżnienia: Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (w kategorii: ochrona przed hałasem, za „Wygłuszenie wentylatorów kotłów K4, K5, K6, K7 w Zakładzie Elektrociepłowni”) i European Responsible Care Awards 2011, przyznany przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego CEFIC za działalność społeczną w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Chemii (za projekt „Poczuj Chemię”).

Otrzymane liczne nagrody i prestiżowe tytuły nie tylko umacniają proekologiczny wizerunek i dowodzą, że PKN ORLEN jest firmą odpowiedzialną, profesjonalnie zarządzaną, ale jednocześnie zobowiązują do dalszych wysiłków na rzecz poprawy obecnego i przyszłego oddziaływania na środowisko naturalne.

Ochrona powietrza

Na łączną emisję substancji do powietrza z PKN ORLEN w 2011 roku złożyła się emisja substancji z instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego Zakładu PTA we Włocławku (uruchomionej 21 marca 2011 roku).

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2011 roku mieściła się w limitach wyznaczonych w pozwoleniach zintegrowanych.

W 2011 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku nastąpił niewielki spadek emisji zanieczyszczeń w stosunku do 2010 roku. W dużej mierze było to spowodowane działaniami zakładowej elektrociepłowni (EC), w której nastąpił znaczący wzrost udziału gazu w puli spalanych paliw. W 2011 roku EC zużyła ponaddwukrotnie więcej gazu niż w poprzednim roku, przy jednoczesnym spadku zużycia gudronu o 25%.

Zestawienie łącznej, dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, emisji wybranych substancji w 2011 roku

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji [Mg] 2011
Dwutlenek siarki 20 972,27
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 8 066,17
Tlenek węgla 1 582,00
Suma węglowodorów 1 204,68
Pył ogółem* 590,90
Dwutlenek węgla 6 288 163,72
Pozostałe zanieczyszczenia 185,78
Łączna emisja zanieczyszczeń bez dwutlenku węgla 32 601,79
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń PKN ORLEN 6 320 765,52

* Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle.

Najważniejsze cele i wyzwania zrealizowane w 2011 roku w obszarze oddziaływania środowiskowego PKN ORLEN

W 2011 roku zrealizowano wszystkie najważniejsze cele, w tym:

 • certyfikację Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care,
 • rozszerzenie selektywnej zbiórki na wszystkie obiekty biurowe i administracyjne na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku,
 • przygotowanie instalacji chemicznych Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA we Włocławku do udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2,
 • zapewnienie monitoringu oddziaływań środowiskowych stacji paliw i terminali paliw,
 • rozwój systemu zbierania oraz raportowania informacji o stacjach paliw i terminalach paliw,
 • rozpoczęcie procesu opracowania instrukcji ochrony środowiska dla stacji paliw.

Cele i wyzwania w 2012 roku

PKN ORLEN zamierza kontynuować strategiczne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wśród kluczowych projektów przewidzianych na 2012 rok znalazły się:

 • przygotowanie wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, uwzględniających zmiany technologiczne i optymalizację warunków funkcjonowania instalacji,
 • zapewnienie optymalizacji kosztów działań dotyczących rekultywacji gruntów i wód gruntowych,
 • doskonalenie narzędzia informatycznego „System monitorowania emisji CO2” (włączenie nowych jednostek z instalacji chemicznych),
 • przygotowanie instalacji chemicznych do monitorowania emisji CO2 zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • uzyskanie uzgodnień środowiskowych dla realizacji inwestycji przystosowujących Elektrociepłownię w Płocku do wymogów Dyrektywy IED,
 • realizacja zadań wynikających z Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Spółki tworzące Grupę Kapitałową ORLEN prowadziły w 2011 roku różnorodne działania ograniczające wpływ ich działalności na środowisko naturalne.

ANWIL

 • realizacja Programu „Odpowiedzialność i Troska”;
 • budowa instalacji kotła pary średnioprężnej 1,6 MPa na linii A amoniaku, która przyczyniła się do zwiększenia energooszczędności procesu produkcji amoniaku oraz pozwoliła na ograniczenie emisji CO2, NO2 i CO;
 • wykonanie układu hermetyzacji wydmuchów zbiorników magazynowych, ich skolektorowanie i skierowanie do instalacji odzysku chlorowodoru (wyeliminowanie emisji dichloroetanu do atmosfery z bezciśnieniowych zbiorników magazynowych T 601, T 603, T 606);
 • optymalizacja liczby studzienek na rurociągu przesyłowym solanki z IKS „Solino” do ANWILU (redukcja ryzyka wycieków solanki z rurociągu do środowiska).

Basell Orlen Polyolefins

 • regeneracja i zawrócenie kondensatu do układu (redukcja ilości wytwarzanych ścieków),
 • opomiarowanie ilości ścieków przemysłowych i bytowych na instalacji Poliolefiny III,
 • promocja proekologicznych postaw oraz edukacja ekologiczna (kampania Sprzątanie Świata, konkurs fotograficzny „Złap zająca” i współudział w organizacji obchodów Dnia Ziemi).

ORLEN Centrum Serwisowe

 • selektywna zbiórka odpadów innych niż komunalne,
 • modernizacja kotłowni poprzez zmianę zasilania z olejowego na gazowe (zmniejszenia emisji substancji do powietrza),
 • zakup nowych samochodów spełniających wymogi EURO 4,5.

ORLEN Eko

 • otrzymanie certyfikatu Firma Bliska Środowisku za prowadzone działania ekologiczne,
 • budowa węzła rozdrabniania odpadów stałych i współspalanie ich w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych. ORLEN Lietuva
 • zainstalowanie kotła K-1 w elektrociepłowni (możliwość użycia paliwa gazowego i zmniejszenie emisji do powietrza ze spalania paliw),
 • montaż nowych efektywnych palników D-2 (ograniczenie zużycia paliwa).

ORLEN Transport

 • wymiana floty, zakup ciągników siodłowych posiadających klasę EURO 5 (mniejsza emisja CO2),
 • wycofanie z eksploatacji ciągników posiadających klasę EURO 2. Rafineria Nafty Jedlicze
 • modernizacja parku zbiorników magazynowych (wykonanie szczelnych tac, podwójnych den stalowych oraz instalacja systemu monitorowania występowania wycieków), która pozwala zabezpieczyć grunt przed przenikaniem produktów naftowych,
 • modernizacja infrastruktury kolejowej, wykonanie m.in. szczelnych tac betonowych, (zabezpieczenie kolejowych stanowisk rozładunku i załadunku przed przenikaniem surowców i produktów naftowych do gruntu i wód gruntowych),
 • budowa węzła do przygotowania wody dla kotłów parowych (mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i redukcja wytwarzanych odpadów).

Unipetrol RPA

 • pomyślna recertyfikacja systemów IMS i nabycie prawa do używania logo Responsible Care,
 • budowa stacji recyklingu ścieków (obniżenie zużycia wody),
 • rekonstrukcja drenażu na instalacji Krakingu Parowego (ochrona gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami),
 • przebudowa kanalizacji przemysłowej (zabezpieczenie przed przenikaniem do gruntu substancji zanieczyszczających). ORLEN Automatyka
 • zakup środka transportu z napędem elektrycznym (ograniczenie emisji spalin),
 • remont odcinka kolektora kanalizacji deszczowej (poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej).

ORLEN Deutschland

 • uzdatnianie wody w instalacjach myjni samochodowych (mniejsze zużycie wody),
 • wymiana czynnika chłodniczego R-22 w klimatyzatorach (przeciwdziałanie zubażaniu warstwy ozonowej),
 • wyposażenie stacji paliw w system kanalizacji zbierającej odcieki (zmniejszenie ryzyka wycieku substancji ropopochodnych do gruntu).

ORLEN GAZ

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat gospodarki odpadami („ORLEN GAZ Sp. z o. o. przyjazny środowisku”).

ORLEN Laboratorium

 • wymiana czynnika chłodniczego R-22 w klimatyzatorach w Laboratorium Wód Energetycznych na czynnik ekologiczny (przeciwdziałanie zubażaniu warstwy ozonowej).

Ship-Service

 • zakup specjalnego samochodu służącego do czyszczenia kanalizacji, separatorów i odbioru odpadów ropopochodnych ze statków (usprawnienie gospodarki odpadami).

Marki Grupy ORLEN