Raport_2012_PL_ochrona_środowiska
Teraz jesteś w: Strona główna › Ochrona Środowiska
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Ochrona Środowiska

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Ważnym wydarzeniem w 2012 roku, także w obszarze ochrony środowiska, było przyjęcie nowej misji Spółki: Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. Tak sformułowana misja Spółki zobowiązuje do szczególnej troski o środowisko we wszystkich przejawach jej działalności.

Jedną z najważniejszych wartości i zasad postępowania, przyjętych przez PKN ORLEN we wrześniu 2012 roku, jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ rozumiana m.in. jako poszanowanie środowiska naturalnego.

Strategia na lata 2013-2017 łączy cele finansowe ze środowiskowymi. Najważniejsze z nich to:

 • maksymalizacja efektywności aktywów rafineryjnych, mająca na celu m.in. poprawę efektywności segmentu rafinerii, a co za tym idzie − poprawę wskaźników charakteryzujących sposób i wielkość oddziaływania tych procesów na środowisko,
 • rozwój i dalsza poprawa operacyjna petrochemii, pozwalająca zmniejszyć emisyjność procesów petrochemicznych na jednostkę wyprodukowanych petrochemikaliów,
 • wzrost sprzedaży detalicznej na stacjach paliw PKN ORLEN, które przystosowane są do technicznych wymogów, zapewniających minimalizację wpływu procesów dystrybucji na środowisko,
 • budowa nowych mocy energetyczno-cieplnych – nowe jednostki energetyczne, charakteryzujące się bardzo wysoką sprawnością i niską emisyjnością oraz spełniające wszystkie wymagane w UE standardy emisji dla nowych źródeł spalania, produkować będą w kogeneracji energię elektryczną i cieplną z „błękitnego paliwa”, jakim jest gaz ziemny,
 • rozwój segmentu wydobycia − obecność niekonwencjonalnych źródeł gazu w Polsce daje niepowtarzalną szansę na zmniejszenie emisji z procesów wytwarzania energii, w tym ograniczenie emisji CO2, poprzez zwiększenie udziału tego ekologicznego paliwa w bilansie paliw energetycznych.

Cele Strategii, choć oficjalnie przyjęte pod koniec 2012 roku, były wyznacznikiem szeregu działań realizowanych przez Koncern w całym 2012 roku.

Miniony rok pozwolił nam ugruntować pozycję lidera nie tylko na polu sektorowym lub branżowym, ale również w dziedzinie ekologii. Wszelkie działania podejmowane przez PKN ORLEN w 2012 roku w obszarze ochrony środowiska prowadzone były z uwzględnieniem obowiązujących i przewidywanych norm środowiskowych. Utrzymany był stan pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom. Monitorowano jakość środowiska, emisję substancji i ich rozprzestrzenianie się w powietrzu, glebie, ziemi i wodach podziemnych oraz oddziaływanie na zdrowie i życie ludzkie. Dzięki temu na bieżąco kontrolowano stopień wykorzystania przyznanych w pozwoleniach limitów, co zapewniło ich prawidłowy poziom.

Wśród kluczowych projektów, deklarowanych i zrealizowanych w 2012 roku, znalazły się m.in.:

 • zmiana pozwoleń zintegrowanych dla instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, uwzględniających zmiany technologiczne i optymalizację warunków funkcjonowania instalacji,
 • działania w zakresie uzyskania dodatkowych przydziałów upra wnień do emisji CO2 z rezerwy przewidzianej w KPRU II dla instalacji w Płocku. Dzięki aktywnemu i prawidłowemu zarządzaniu przyznanymi uprawnieniami do emisji CO2 udało się na koniec 2012 roku, kończącego tzw. drugi okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2008-2012, utrzymać nadwyżkę jednostek dla PKN ORLEN, co z kolei pozwala optymistycznie patrzeć na trzeci okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2013-2020,
 • realizacja procesu doskonalenia informatycznego systemu monitorowania wielkości emisji CO2. Rozpoczęto proces rozszerzenia aplikacji o nowe instalacje (Tlenek Etylenu i Glikolu, PTA) i nowe jednostki produkcyjne wchodzące w skład Rafinerii (Ekstrakcja Aromatów, Paraksylen, Uwodornienie Benzyny Popirolitycznej PGH-1,2, Utylizacja Siarkowodoru). Program umożliwi szybkie dostarczanie wiarygodnych danych o wielkości emisji CO2,
 • zapewnienie optymalizacji kosztów działań dotyczących rekultywacji gruntów i wód gruntowych. Rok 2012 był kolejnym okresem, w którym prowadzono na dużą skalę prace rekultywacyjne środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczonych terenach stacji paliw, terminali paliw i obiektów majątku odrębnego (bazy magazynowe, zakłady produktów naftowych). Prace niejednokrotnie wykonywano różnymi metodami, w tym obejmującymi wydobycie i unieszkodliwienie mas ziemnych poza miejscem powstania zanie czyszczenia, realizowano łącznie na 159 obiektach. Dążąc do optymalizacji kosztów w tym obszarze, udało się obniżyć średnią cenę wydobycia i unieszkodliwienia 1 tony zanieczyszczonego gruntu o ok. 20% w stosunku do cen z roku 2011.

W roku 2012 rozpoczęliśmy realizację ważnych inwestycji środowiskowych w zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. W ramach ekologicznego projektu przystosowującego Zakładową Elektrociepłownię do wymogów Dyrektywy o emisjach przemysłowych (Dyrektywy IED) w roku 2012 zakończyliśmy budowę kotła K8. Ponadto przygotowaliśmy Raport oddziaływania na środowisko, uwzględniający wszystkie elementy niezbędne do kompleksowej zabudowy instalacji ekologicznych, tj. odazotowanie, odpylanie i odsiarczanie spalin wraz z niezbędną infrastrukturą. Uzyskaliśmy także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzającą wybrane metody redukcji zanieczyszczeń, która daje nam możliwość ubiegania się o szereg pozwoleń na budowę dla poszczególnych instalacji i infrastruktury. Projektowane instalacje pozwolą na ograniczenie emisji SO2, NOx i pyłu o ponad 90%, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza wokół zakładu.

Pierwsze efekty podjętych działań będą widoczne w roku 2013, kiedy funkcjonować będą już dwa kotły wyposażone w instalacje katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin.

Oddziaływanie instalacji produkcyjnych oraz magazynowych i dystrybucyjnych Spółki w roku 2012 mieściło się w posiadanych pozwoleniach. Nie odnotowano przekroczeń wyznaczonych parametrów, nie nałożono kar podczas kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

W zakresie oddziaływania największego kompleksu rafineryjnego, tj. Zakładu Produkcyjnego w Płocku, odnotowano spadek emisji o 1,86%, w tym: emisji tlenków azotu o 2,60%, dwutlenku siarki o 1,46% a dwutlenku węgla o 1,87%, przy jednoczesnym zwiększeniu przerobu ropy o 4,43% w stosunku do roku 2011. Całkowitą wielkość emisji, z uwzględnieniem instalacji PTA we Włocławku, przedstawiono w tabeli na 84 str. niniejszego raportu.

Ważną część zadań w roku 2012 w obszarze środowiska stanowiła koordynacja działań środowiskowych w spółkach Grupy Kapitałowej. Efektem tych prac było przygotowanie trzeciego Raportu środowiskowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Działania PKN ORLEN to również dobrowolne inicjatywy, podejmowane w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” (OiT). Rok 2012 był dwudziestym − jubileuszowym − rokiem realizacji wytycznych Programu OiT w Polsce. Spółka uczestniczy w nim już piętnaście lat. Za wieloletnie zaangażowanie i owocną współpracę we wdrażaniu idei Programu PKN ORLEN został wyróżniony podczas tegorocznego VIII Forum Ekologicznego Branży Chemicznej w Toruniu. Kluczową zasadą działania, którą kierują się realizatorzy Programu, jest budowanie świadomości społecznej. Firmy podejmują zatem dialog ze swoimi pracownikami, lokalną społecznością, klientami i dostawcami, by jak najlepiej poznać swoje wzajemne potrzeby.

W roku 2012, w ramach zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu OiT, włączyliśmy się w organizację serii konkursów, związanych z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, takimi jak: Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (25 kwietnia), Światowy Dzień Wody (22 marca), Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca), Światowy Dzień Rzucania Palenia (16 listopada). Pomysłodawcą konkursów i fundatorem nagród był organizator − Sekretariat Programu OiT.

Realizując zobowiązania, wynikające z wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC) dokonaliśmy w roku 2012 oceny stopnia wprowadzenia i realizacji poszczególnych elemen tów Programu „OiT”. Uzyskana wartość mieściła się w przedziale >80%, co określane jest jako „pełne wdrożenie, proces ciągłego doskonalenia”.

Poza działaniami w ramach doskonalenia RSZ RC w 2012 roku realizowano zadania w obszarach bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, tzw. Triady - Health, Safety and Environment (HSE). Z deklarowanych 53 zadań zakończono 32, a w trakcie realizacji jest kolejnych 17, które będą kontynuowane w roku 2013.

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych tradycyjnie, bo już po raz szósty, włączyliśmy się w organizację ekologicznego konkursu fotograficznego „Złap zająca”, propagującego piękno otaczającej przyrody i angażującego pracowników firm realizujących Program OiT. W gronie laureatów etapu krajowego tegorocznej edycji konkursu znalazło się zdjęcie pracownika PKN ORLEN. Nagrodzone zdjęcia umieszczone zostały w kalendarzu na rok 2013, wydanym przez Sekretariat Programu OiT.

Na przestrzeni sześciu lat w etapie lokalnym konkursu, organizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Komunikacji Korporacyjnej, wzięło udział łącznie 226 pracowników ORLENU, a w finałach krajowych od początku istnienia konkursu jury oceniło ponad 700 zdjęć, co świadczy o tym, że ta fotograficzna zabawa cieszy się zainteresowaniem. Pracownicy ORLENU dwukrotnie zdobyli główną nagrodę w etapie krajowym (edycja 2009 i 2012). W roku 2007 zwycięzcą był pracownik spółki ANWIL.

Prowadzimy działalność zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem dla określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. W roku 2012 jury ekologicznego konkursu „Przyjaźni Środowisku” przyznało PKN ORLEN Europejską Nagrodę Ekologiczną, która identyfikuje i promuje nas jako przedsiębiorstwo przyjazne środowisku „nowej UE”, które podejmuje aktywne działania na rzecz zmiany stanu środowiska i jego ochrony.

Ochrona powietrza

Łączna emisja substancji wprowadzanych przez instalacje PKN ORLEN do powietrza w 2012 roku mieściła się w limitach wyznaczonych w pozwo leniach zintegrowanych dla instalacji w Płocku oraz we Włocławku.

W 2012 roku nastąpił niewielki spadek emisji substancji do powietrza w stosunku do roku 2011, pomimo wzrostu przerobu ropy w Zakładzie w Płocku i zwiększenia produkcji w Zakładzie PTA we Włocławku.

Zestawienie łącznej, dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, emisji wybranych substancji w latach 2011–2012

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji [Mg] 2011 Wielkość emisji [Mg] 2012 wzrost/spadek [%]
Dwutlenek siarki 20 972,27 20 668,83 -1,4
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 8 066,17 7 873,61 -2,4
Tlenek węgla 1 582,00 1 802,03 13,9
Suma węglowodorów 1 204,68 1 189,92 -1,2
Pył ogółem* 590,90 680,28 15,1
Dwutlenek węgla 6 288 163,72 6 256 593,17 -0,5
Pozostałe zanieczyszczenia 185,78 144,94 -22,0
Łączna emisja zanieczyszczeń bez dwutlenku węgla 32 601,79 32 359,62 -0,7
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń PKN ORLEN 6 320 765,52 6 288 952,78 -0,5

* Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle .

Spółki tworzące Grupę ORLEN prowadziły w 2012 roku różnorodne działania ograniczające wpływ ich działalności na środowisko naturalne, m.in. kontynuowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i racjonalizowały sposób korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody i emisji ścieków. Do spółek, które w 2012 roku przyczyniły się do znaczących osiągnięć Grupy ORLEN w dziedzinie ochrony środowiska, należą:

ANWIL

 • Budowa w Zakładzie Saletry A-2 wiaty z podłożem zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnym przedostawaniem się nawozu azotowego do gruntu podczas opadów atmosferycznych.
 • Budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej ES umożliwiająca utylizację odpadów pościekowych z biologicznego oczyszczania ścieków. Ponadto spaliny z agregatu kogeneracyjnego, w którym jako paliwo wykorzystywany będzie biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej obróbki ścieków z Wytworni PTA, stanowią źródło ciepła.
 • Organizacja w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”, akcji edukacji ekologicznej „Drzewko za butelkę” i projektu o nazwie Ekologiczna Akademia Umiejętności.

Basell Orlen Polyolefins

 • Zabudowa układów pomiarowych mediów energetycznych na instalacji PP3 umożliwiająca nadzór nad ilością zużywanych mediów energetycznych.
 • Udział w konkursie ekologicznym „Złap zająca”.
 • Udział w kampanii „Sprzątanie świata”.
 • Współorganizacja konferencji z okazji XIII Powiatowego Dnia Ziemi pod hasłem „Dobra energia z poliolefin dla wszystkich”.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”

 • Modernizacja łapacza oleju kanalizacji deszczowej dla ochrony odbiornika przed węglowodorami.
 • Rekonstrukcja piezometrów dla poprawy jakości monitoringu wód podziemnych.
 • Termomodernizacja wybranych budynków dla poprawy ich parametrów energetycznych.

ORLEN Asfalt

 • Zmniejszenie energochłonności instalacji przez zmianę sposobu ogrzewania zbiorników magazynowych.
 • Zmniejszenie emisji cieplnej poprzez wymianę izolacji w obszarze instalacji produkcyjnych.

ORLEN Centrum Serwisowe

 • Zakup zestawu urządzeń czyszczących oraz opracowanie nowej technologii czyszczenia i konserwacji zbiorników paliwowych.
 • Zakup nowych samochodów z wymogami EURO 5 przyczyniający się do minimalizacji emisji substancji do powietrza oraz zmniejszenia kosztów amortyzacji i opłat emisyjnych.
 • Zmniejszenie ilości zużycia paliw w samochodach serwisowanych poprzez ich monitorowanie według zamontowanych urządzeń GPS.
 • Selektywna zbiórka odpadów innych niż komunalne, wpływająca na niższe koszty odbioru segregowanych odpadów innych niż komunalne.
 • Szkolenia korespondencyjne w zakresie ochrony środowiska, w tym zasad postępowania z wytworzonymi odpadami.
 • Odzysk elementów elektronicznych zdemontowanych ze zużytego sprzętu elektronicznego.

ORLEN Eko

 • Budowa i uruchomienie węzła rozdrabniania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pozwalająca na zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania.
 • Realizacja Programu „Firma Bliska Środowisku”.

ORLEN GAZ

 • Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
 • Uzyskanie zatwierdzenia zaktualizowanego Raportu o bezpieczeństwie dotyczącego posadowienia dodatkowych 4 zbiorników podziemnych o pojemności V=197m3.

ORLEN OIL

 • Modernizacja zbiorników magazynowych, obejmująca swym zakresem wykonanie drugiego dna zabezpieczającego zbiorniki przed ewentualnym wyciekiem zawartości do gruntu.
 • Kontynuacja prac badawczych, związanych z rozwojem technologii własnych olejów bazowych pochodzenia roślinnego, spełniających wymagania środowiskowe European Ecolabel.
 • Kontynuacja rozwoju portfolio olejów w klasie 5W-30 przeznaczonych do silników samochodów osobowych najnowszych generacji, spełniających wymagania norm emisyjnych oraz wykazujących walory niższego zużycia.

ORLEN PetroTank

 • Modernizacja pola zbiornikowego na stacjach paliw w Bliżynie i Kątach pozwalająca na zmniejszenie zagrożenia skażenia środowiska wodno-gruntowego wokół stacji paliw.

ORLEN Lietuva

 • Wymiana palników D-4 i D-5, oraz instalacja nowych skutecznych palników wpływając na zmniejszenie zużycia paliwa.
 • Budowa bloku odsiarczania i granulacji siarki – zmniejszenie emisji H2S i pyłu.
 • Budowa urządzenia do oczyszczania ścieków powierzchniowych z obszaru elektrowni wpływająca na zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Vaduva ściekami opadowymi.
 • Aktualizacja aplikacji w zakresie danych o uprawnieniach do emisji CO2 na lata 2013-2020.
 • Aktualizacja decyzji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 • Wdrożenie QAL2 wg EN 14181 dla ciągłego monitoringu emisji.

ORLEN Transport

 • Wymiana floty, zakup ciągników siodłowych posiadających klasę EURO 5.
 • Wycofanie z eksploatacji ciągników posiadających klasę EURO 2 pozwalające na zmniejszenie emisji CO2.
 • Wprowadzenie Systemowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, w tym racjonalnej gospodarki odpadami i ograniczenia emisji CO2 poprzez realizację usług transportowych wymienionymi środkami transportu.

Petrolot

 • Wykonanie szczelnych nawierzchni drogowych na terenie stacji paliw lotniczych w Bydgoszczy oraz skanalizowanie miejsc utwardzonych wraz z zainstalowaniem separatora produktów naftowych.
 • Wymiana jednopłaszczowych zbiorników magazynowych na dwupłaszczowe na terenie stacji paliw lotniczych w Szczecinie.
 • Wymiana zbiornika oleju opałowego na terenie bazy paliw w Warszawie w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

Rafineria Nafty Jedlicze

 • Modernizacja parku zbiorników magazynowych − zabezpieczenie gruntu przed przenikaniem produktów naftowych oraz zastosowanie systemu monitorowania występowania przecieków.
 • Modernizacja infrastruktury kolejowej związana z zabezpieczeniem kolejowych stanowisk rozładunku i załadunku surowców oraz produktów naftowych przed ich przenikaniem do gruntu i wód gruntowych.
 • Modernizacja węzła flotacji oczyszczalni ścieków i sieci rurociągów wodnych obejmująca zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
 • Uzyskanie certyfikatu Zielony Laur 2011.
 • Przyznanie tytułu Panteon Polskiej Ekologii 2012.

Paramo

 • Rekonstrukcja rurociągu związana z wdrożeniem najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT).
 • Wykonanie rekonstrukcji zbiornika magazynowego w celu eliminacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
 • Kontynuacja rekultywacji starych obciążeń ekologicznych.

Ship-Service

 • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników poprzez kierowanie ich na szkolenia z zakresu zmian przepisów, bezpieczeństwa przeładunków i przewozów w ADR.
 • Zakup dodatkowego wyposażenia transportowo-ładunkowego do odbioru odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem

Unipetrol Doprava

 • Budowa stacji recyrkulacji oczyszczonych ścieków na oczyszczalni w celu optymalizacji zużycia wody uzdatnionej.
 • Kontynuacja rekultywacji starych obciążeń ekologicznych.

Najważniejsze cele i wyzwania w 2013 roku
w obszarze oddziaływania środowiskowego PKN ORLEN

Wśród kluczowych projektów przewidzianych na 2013 rok znalazły się:

 • rozwój platformy wymiany informacji o środowisku – ENVI (environment),
 • opracowanie docelowej koncepcji dalszego sposobu użytkowania składowiska odpadów na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku,
 • zapewnienie wykorzystania potencjału Grupy ORLEN w gospodarce odpadami,
 • promocja działań i praktyk minimalizujących emisję oraz energochłonność i surowcochłonność procesów,
 • doskonalenie procesu monitorowania emisji CO2 w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku i PTA we Włocławku,
 • modernizacja systemu monitorowania imisji jakości powietrza,
 • wdrożenie strategii i wartości PKN ORLEN w obszarze ochrony środowiska,
 • rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Marki Grupy ORLEN