PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Ochrona Środowiska

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój są istotnym elementem budowania przez Grupę ORLEN przewagi konkurencyjnej. W 2013 roku Koncern kontynuował działania proekologiczne, które szły w parze z umacnianiem pozycji rynkowej i bezkompromisowym podejściem do kwestii związanych z ochroną otoczenia naturalnego. Prowadzonej działalności produkcyjnej, handlowej czy usługowej przyświeca zasada zachowania harmonii, dlatego też aktywa technologiczne systematycznie dostosowywane są do wymogów najlepszych dostępnych technik, aby spełniały przyjęte normy oddziaływania na otoczenie.

Aktywności Grupy ORLEN w tym zakresie w 2013 roku obejmowały wiele płaszczyzn - zarówno zadania inwestycyjne jak efektywne zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 w III EU ETS. Przeprowadzone prace koncentrowały się również na zapewnieniu stabilności funkcjonowania instalacji przemysłowych zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i opracowaniu kolejnej emisji zbiorczego Raportu Środowiskowego dla Grupy ORLEN, a także systematycznym monitorowaniu oddziaływania na otoczenie zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w trakcie prac poszukiwawczych gazu łupkowego na koncesjach zlokalizowanych na terenie kraju. Ważną częścią działań było także prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej oraz monitoring środowiska gruntowo-wodnego w celu utrzymania norm środowiskowych określonych w standardach lub wytycznych. Istotnym elementem realizacji założeń była także kontynuacja prac związanych z wprowadzaniem wysokiej hermetyzacji stacji paliw, czy rekultywacji gruntów po obiektach wyłączonych z sieci. Znacznym osiągnięciem w działalności środowiskowej było również ograniczenie emisji związków do atmosfery w naszych zakładach produkcyjnych.

Ważną część realizowanych w obszarze środowiska zadań w 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły działania środowiskowe wdrażane w spółkach Grupy ORLEN. Jednym z efektów tych prac było przeprowadzenie blisko 60 działań inwestycyjnych i modernizacyjnych na rzecz środowiska. W procesach tych uczestniczyła większość spółek Grupy ORLEN, działających nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, w Niemczech oraz Republice Czeskiej. Pokazuje to jak istotne miejsce w działaniach Grupy zajmuje zrównoważony rozwój, racjonalne wykorzystywanie surowców oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Wśród kluczowych projektów oraz inicjatyw realizowanych w trakcie 2013 roku w obszarze ochrony środowiska, znalazły się:

Inwestycje środowiskowe

Najważniejszą inwestycją proekologiczną zrealizowaną w 2013 roku, była budowa instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni w Płocku oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów. Efektem realizacji tych inwestycji będzie redukcja emisji SO2, NOx i pyłu oraz przystosowanie źródła ciepła i energii elektrycznej zgodnie z wymogami Dyrektywy IED obowiązującej od 2016 roku. Instalacje redukujące emisje zostały już zainstalowane przy dwóch kotłach parowych nr 7 i 8 w Płocku, pozwalając na zmniejszenie emisji związków tlenku azotu i pyłu z płockiej Elektrociepłowni o ponad 20%. Kolejne redukcje wielkości emisji zostaną osiągnięte sukcesywnie wraz z postępami prac inwestycyjnych, których zakończenie zaplanowano na rok 2016.

Istotne inwestycje przeprowadzone w Grupie ORLEN służyły m.in. zmniejszeniu emisji CO2 i NOx oraz poprawie wskaźników energetycznych dla instalacji amoniaku w ANWILU Włocławek, uruchomieniu „Układu odpylania i wentylacji węzłów produkcyjnych” na Wydziale Konfekcjonowania Soli w IKS Solino, a także wdrożeniu systemu ochrony wód gruntowych w HS Kolin i zainstalowaniu hydraulicznego systemu ochrony wód podziemnych w HS Pardubicach należących do PARAMO.

Zarządzanie emisjami CO2

W 2013 roku rozpoczął się kolejny III już okres rozliczeniowy wspólnotowego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, wynikający z nowych regulacji określonych w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie monitorowania i sprawozdawczości emisji gazów cieplarnianych. Systemem tym po raz pierwszy zostały objęte wszystkie instalacje produkcyjne Grupy ORLEN, w tym po raz pierwszy instalacje chemiczne, co wymusza konieczność intensyfikacji działań w zakresie ograniczania emisji CO2. Za efektywnym zarządzaniem emisjami CO2 stoi Interdyscyplinarny Zespół Nadzorujący ds. CO2.

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, w ilości uwzględniającej międzysektorowy współczynnik korygujący, określony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji nr 2013/448/UE otrzymały instalacje w zakładach w Czechach oraz na Litwie.

Ramowy System Zarządzania Responsible Care

Koncern realizował zobowiązania wynikające z wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC). W ramach doskonalenia Systemu, wymieniono doświadczenia ze spółkami Grupy ORLEN uczestniczącymi w Programie RC. Zebrane informacje dotyczące realizowanych przez nie działań, udziału w proponowanych przez Program RC akcjach stanowią dla każdej ze stron źródło pomysłów i są inspiracją do dalszego rozwoju Programu. Realizowane przez przedsiębiorstwa zadania przyniosły natomiast wymierne efekty w postaci zmniejszenia emisji i zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia.

Poza działaniami w ramach doskonalenia RSZ RC realizowano zadania w obszarach tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment). W 2013 roku w Grupie ORLEN zrealizowano łącznie 33 zadania z deklarowanych 49. Pozostałe 16 zadań jest w trakcie realizacji.

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych kontynuowano inicjatywę zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu Odpowiedzialność i Troska. Koncern zainicjował serię konkursów, związaną z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, takimi jak: Dzień Zdrowia (7 kwietnia), Dzień Chemika (4 czerwca), Dzień Dzikiej Fauny i Flory (19 wrzesień), Dzień Monitoringu Wód (18 październik). Tradycyjnie, Spółka włączyła się w organizację ekologicznego konkursu fotograficznego „Złap zająca”, propagującego piękno otaczającej przyrody.

Stan formalno-prawny

Wszystkie instalacje produkcyjne w Grupie ORLEN posiadają wymagane prawem pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia, które są systematycznie aktualizowane w zakresie przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych. W 2013 roku dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku uzyskano zmianę Pozwolenia Zintegrowanego, polegającą na włączeniu Wydziału Nalewu (Terminal Kolejowy) ze Spółki ORLEN KolTrans. Łącznie wprowadzono 30 zmian w posiadanych przez Spółki pozwoleniach i zezwoleniach środowiskowych oraz uzyskano 17 nowych.

Z racji budowy elektrociepłowni gazowo-parowej we Włocławku złożono wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla budowanej obecnie elektrowni CCGT w tym mieście.

W obszarze zarządzania emisją gazów cieplarnianych dla Płocka uzyskano 5 zezwoleń na emisję z instalacji Rafinerii, Elektrociepłowni, Olefiny II, Tlenek Etylenu i Glikolu oraz instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) we Włocławku.

W obszarze gospodarki wodno-ściekowej uzyskano dwa nowe pozwolenia. Pierwsze dla Zakładu w Płocku na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły i pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Stara Biała składającego się z 8 studni, a drugie dla Zakładu PTA we Włocławku na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładów Azotowych ANWIL we Włocławku, ścieków z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA).
Uzyskano również 73 nowe pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla stacji paliw.

Nowa stacja monitoringu stanu jakości powietrza

W ramach zapewnienia bieżącej informacji o stanie środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego w Płocku uruchomiono nową stację pomiarową monitorującą stan jakości powietrza atmosferycznego. Stacja została włączona do Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie mazowieckim i jest wyposażona w wysokiej klasy czułe analizatory służące do ciągłego pomiaru najważniejszych parametrów jakości powietrza: SO2, NOx, O3, CO, BTX oraz czujniki parametrów meteorologicznych jak prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza. Wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu są automatycznie przesyłane do bazy systemu WIOŚ i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w sieci wewnętrznej Spółki. Dzięki temu została zapewniona powszechna dostępność i możliwość zapoznania się naszych interesariuszy z wynikami pomiarów i stanem jakości powietrza w rejonie Płocka.

Rekultywacja gruntów

Rok 2013 był kolejnym okresem prowadzenia przez Koncern na dużą skalę prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo – wodnego, na terenach stacji paliw oraz terminali i pozostałych obiektów. Intensyfikacja prac w tym segmencie, spowodowana była koniecznością dostosowania obszaru funkcjonowania stacji paliw do końca roku 2013 zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku.

W obszarze ograniczenia i likwidacji plam węglowodorowych kontynuowano sczerpywanie produktu naftowego w oparciu o istniejące stanowiska wydobywcze. Realizując wymienione prace sczerpane o około 20% mniej produktów naftowych niż w ubiegłym roku. Tendencja spadkowa jest wynikiem zmniejszającej się kubatury zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym, co jest wynikiem wieloletnich prac realizowanych przez Koncern w tym zakresie.

Ponadto po raz pierwszy w 2013 roku, w obszarach gdzie sprzątnięto wolną fazę produktów naftowych (obrzeża plam), rozpoczęto dozowanie wyselekcjonowanych szczepów bakterii oraz substancji neutralizujących, w celu przyspieszenia procesów biodegradacji pozostałości frakcji węglowodorowych w gruncie.

Ochrona powietrza

Łączna emisja substancji wprowadzanych przez instalacje Grupy ORLEN do powietrza mieściła się w limitach wyznaczonych w pozwoleniach zintegrowanych dla instalacji w Płocku oraz we Włocławku. Była o 0,63 % tj. o prawie 40 tys. ton mniejsza niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Całkowitą wielkość emisji, z uwzględnieniem instalacji PTA we Włocławku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie łącznej, dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, emisji wybranych substancji w latach 2012 i 2013.

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji Wzrost/spadek
2012 2013 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 20 668,83 15 505,31 -5 163,52  -24,98
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 7 873,61 6 665,40 -1 208,21  -15,35
Tlenek węgla 1 802,03 2 190,57 388,54 21,56
Suma węglowodorów 1 189,92 1 032,57 -157,35 -13,22
Pył ogółem 1) 680,28 581,44 -98,84 -14,53
Dwutlenek węgla 6 256 593,17 6 276 232,04 19 638,87 0,31
Pozostałe zanieczyszczenia 144,94 142,20 -2,74 -1,89
Łączna emisja zanieczyszczeń bez dwutlenku węgla 32 359,62 25 084,92 -7 274,70 -22,48
Łączna emisja wszystkich zanieczyszczeń PKN ORLEN 6 288 952,78 6 249 044,80 -39 907,98 -0,63

1) pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle.

Zaangażowanie Grupy ORLEN w liczne działania związane z zastosowaniem rozwiązań technologicznych, minimalizujących wpływ na środowisko i aktywność na polu edukacji ekologicznej znalazło potwierdzenie w opiniach ekspertów – Koncern otrzymał nagrodę Lidera Ekologii w konkursie Polish Chemical Awards 2013, jak również tytuł Mecenasa Edukacji Ekologicznej 2013, przyznawany przez Redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek”.

Aktywności prośrodowiskowe Spółek w postaci zadań ograniczających wpływ działalności produkcyjnej i usługowej na środowisko naturalne zaowocowały potwierdzeniem przez niezależne instytucje ekologiczne efektów osiąganych przez Grupę ORLEN. Spółka ORLEN EKO uzyskała Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz tytuł „Firma Bliska Środowisku” od Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. ORLEN Gaz otrzymał Certyfikat ZSZ: wg ISO 9001, ISO 14001, wg PN-N-18001 oraz wdrożył Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Natomiast Rafineria Nafty Jedlicze uzyskała Certyfikat ISO 14001 dla wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem. ORLEN Oil stworzył specjalną ofertę produktową, która jest certyfikowana znakiem jakości środowiskowej ECO LABEL.
 

Schowek

Zwiń