Raport_2009_PL_petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


W 2009 roku segment petrochemiczny Grupy ORLEN tworzyły wybrane instalacje Zakładu Produkcji Petrochemicznej w Płocku oraz spółki: Basell Orlen Polyolefins i Unipetrol. Jesteśmy jedynym producentem olefin, poliolefin oraz większości petrochemikaliów w Polsce oraz Czechach. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i sprawnej sieci dystrybucji plasujemy się wśród najsilniejszych graczy rynkowych w tej części Europy.

Petrochemikalia[1]

W pierwszej połowie 2009 roku nadal odczuwalne było załamanie gospodarcze z drugiej połowy 2008 roku. Popyt na petrochemikalia znacząco ograniczała słaba koniunktura w przemyśle samochodowym i budownictwie.

Sytuacja rynkowa miała także przełożenie na ceny produktów petrochemicznych, które zwłaszcza w I i II kw. 2009 roku były na niskim poziomie. Koniec drugiego kwartału był okresem zauważalnego wzrostu cen, w warunkach ograniczonego popytu, głównie w obszarze poliolefin oraz olefin, w skutek czego obniżony został poziom obciążenia krakerów w całej Europie. Zmniejszeniu uległy także poziomy zapasów w całym łańcuchu dostaw.

W polskich i czeskich zakładach Grupy ORLEN wyprodukowaliśmy ponad 930 tys. ton etylenu, co oznacza około 7-proc. spadek w porównaniu z 2008 rokiem. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom 575 tys. ton i była o około 3% mniejsza od wielkości uzyskanej rok wcześniej.

Ograniczenie produkcji dwóch podstawowych produktów petrochemicznych było głównie efektem ograniczonego popytu na te produkty oraz optymalizacji pracy instalacji powiązanych w łańcuchu produkcyjnym.

Wielkość produkcji wybranych petrochemikaliów w PKN ORLEN w latach 2008–2009 (tony)

  2008 2009 Dynamika
Etylen 539 866* 516 288 -4%
Propylen** 356 079* 358 195 1%
Butadien 57 398 54 794 -5%
Benzen 141 004* 117 540 -17%
Toluen 127 436* 122 164 -4%
Paraksylen 24 148 - -100%
Fenol 43 763 33 108 -24%
Aceton 27 796 21 052 -24%
Glikole 87 464 68 709 -21%
Płyny chłodnicze 10 072 11 666 16%
Rozpuszczalniki 10 486 7 021 -33%
Siarka 132 195 134 850 2%
Tlenek etylenu 12 409 17 689 43%

* Całkowita produkcja na sprzedaż i zużycia własne.
**Łączna produkcja propylenu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Wielkość sprzedaży produktów pozapaliwowych Grupy ORLEN w latach 2008–2009 (tys. ton)

      2008         2009    
  spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie razem wzrost/
spadek
spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie razem wzrost/
spadek
Olej opałowy III 961 146 1 798 2 905 29% 930 85 1 466 2 482 -15%
Frakcje P 338 - 338 13% 315 - - 315 -7%
Siarka 130 34 76 241 26% 135 31 70 236 -2%
Rafineryjne 60 232 178 470 -23% 70 375 169 614 31%
Etylen - 153 - 153 -1% - 143 - 143 -6%
Propylen 6 27 - 33 -32%4 14 36 - 50 54%
Benzen 95 179 - 274 -1% 83 182 - 265 -3%
Glikole 88 - - 88 -14% 84 - - 84 -4%
Toluen 103 - - 103 -14% 91 - - 91 -11%
Paraksylen 25 - - 25 -22% 1 - - 1 -97%
Ortoksylen 21 - - 21 -19% 21 - - 21 -1%
Butadien 55 - - 55 -7% 57 - - 57 2%
Frakcje C - 211 - 211 24% - 168 - 168 -20%
Poliolefiny - 482 - 482 21% - 500 - 500 4%
Amoniak - 195 - 195 11% - 234 - 234 20%
Alkohole OXO - 56 - 56 4% - 18 - 18 -68%
Oleje przemysłowe - 21 - 21 -27% - 18 - 18 -12%
Petrochemiczne 186 225 - 411 -6% 186 192 - 378 -8%
Pozapaliwowe 2 069 1 960 2 052 6 080 12% 1 987 1 982 1 705 5 674 -7%

Alokacja sprzedaży głównych petrochemikaliów w 2009 roku (%)

  Etylen Propylen Benzen Oxo Amoniak Mocznik HDPE PP
Sprzedaż krajowa 84 60 97 51 96 49 25 57
Eksport 16 40 3 49 4 51 75 43

Tworzywa sztuczne

Całkowity wolumen poliolefin wyprodukowany w 2009 roku przez Grupę ORLEN okazał się nieznacznie niższy od wielkości z 2008 roku. W omawianym okresie produkcję polietylenu na instalacjach w Polsce i Czechach utrzymaliśmy na poziomie 607 tys. ton, tj. o 6% mniejszym niż w 2008 roku. Wielkość produkcji polipropylenu w 2009 roku wyniosła ponad 535 tys. ton i była o około 2% mniejsza od wielkości, jakie uzyskaliśmy w Grupie ORLEN w 2008 roku.

Inwestycje

Najważniejszymi realizowanymi projektami w 2009 roku była kontynuacja budowy instalacji PX (produkcja paraksylenu) oraz PTA (produkcja kwasu tereftalowego), które zostały rozpoczęte w 2007 roku.

Stan realizacji kontraktu dla instalacji PX na koniec 2009 roku wyniósł:

  • 92,5% – zakresy rzeczowe instalacji podstawowej – na planowane 97,2%.

Uruchomienie w Płocku instalacji o rocznych zdolnościach 400 tys. ton produkującej surowiec do produkcji kwasu tereftalowego planowane jest w 2010 roku.

Zaawansowanie instalacji PTA na koniec 2009 roku wyniosło:

  • zakres rzeczowy dla całego zadania: 84,2% na planowane 80,9%;
  • instalacja podstawowa (ISBL i OSBL1): 85,8% na planowane 82,2%;
  • infrastruktura (OSBL2): 70% na planowane 92%.

Instalacja o zdolnościach produkcyjnych 600 tys. ton kwasu rocznie zostanie uruchomiona w 2010 roku na terenie przyległym do zakładów ANWIL we Włocławku.

W zakładach w Czechach kontynuowaliśmy projekt zwiększania wydajności instalacji polipropylenu. Zgodnie z planem w 2009 roku jednostka osiągnęła zdolność produkcyjną 285 tys. ton rocznie. Zrealizowaliśmy także prace na instalacji destylacji ekstrakcyjnej benzenu, dzięki którym zwiększyliśmy wydajność produktu w II kwartale 2009 roku o 20% w porównaniu z 2008 rokiem.
 

[1] Informacje o sprzedaży produktów petrochemicznych (pozapaliwowych) prezentujemy również w rozdziale – Segment hurtowy.


Marki Grupy ORLEN