Raport_2007_PL_Pracownicy v3
Teraz jesteś w: Strona główna › Pracownicy
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Pracownicy

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Zatrudnienie
Na koniec 2007 roku liczba osób zatrudnionych w Grupie ORLEN wynosiła 22 927 [1] osoby, z czego w PKN ORLEN pracowało 4 748 osób, w Grupie Unipetrol 5 002 osoby, w ORLEN Deutschland AG – 104 osoby, a w Grupie Mažeikių Nafta 3 737 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba zatrudnionych osób w 2007 roku w wybranych spółkach Grupy ORLEN

Spółki Grupy ORLEN Liczba zatrudnionych osób
PKN ORLEN 403
Grupa Unipetrol 553
AB Mažeikiu Nafta 330
ORLEN Deutschland AG 13

Struktura pracowników
PKN ORLEN W 2007 roku wśród zatrudnionych w PKN ORLEN najliczniejszą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i wyższym, łącznie 4 257 osób. Pozostałą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem zawodowym – 404 osoby i podstawowym – 87 osób.

W 2007 roku najliczniejszą grupę pracowników PKN ORLEN stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat. Wśród wszystkich zatrudnionych w 2007 roku 22,74% stanowiły kobiety, a 77,26% mężczyźni.

Polityka rekrutacji w PKN ORLEN
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2007 roku polityka rekrutacji stanowiła integralny i nieodzowny element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w PKN ORLEN. Była również istotnym elementem strategii firmy, wspomagającym działania realizowane przez obszary biznesowe, dążące do osiągnięcia założonych celów strategicznych.

W ramach prowadzonych procesów rekrutacji i selekcji w 2007 roku wykorzystywane były nowoczesne metody i narzędzia diagnozy potencjału zawodowego, spójne metodologicznie, charakteryzujące się wysoką rzetelnością oraz trafnością oceny. Stosowanie w PKN ORLEN polityki rekrutacji zaowocowało pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, wspierającej realizację założeń biznesowych w poszczególnych obszarach firmy oraz utrzymaniem najwyższych standardów.

PKN ORLEN za 2007 rok otrzymał dwa wyróżnienia jako pracodawca: tytuł „Atrakcyjnego Pracodawcy” w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców KOMPAS oraz wyróżnienie w badaniu Universum Graduate Survey 2007, które upoważnia ORLEN do używania logo „Idealny Pracodawca”.

Program stażowy i praktyki studenckie
Dla Koncernu programy stażowe są jednym ze sposobów rekrutacji nowych pracowników. Pozwala na dokonanie trafnej oceny kompetencji i potencjału zawodowego kandydatów, a w efekcie dają możliwość pozyskania najlepszych pracowników, którzy posiadają umiejętności istotne z punktu widzenia potrzeb biznesu.

W 2007 roku PKN ORLEN kontynuował współpracę z Urzędami Pracy na terenie całego kraju w zakresie realizacji programu stażowego. Spośród 83 osób, które ukończyły staż absolwencki w 2007 roku, 36 osób uzyskało zatrudnienie na umowę o pracę (głównie w obszarze produkcji). Natomiast w 2007 roku rozpoczęło staże absolwenckie kolejne 67 osób.

Realizowany w PKN ORLEN Program Praktyk Studenckich cieszył się w 2007 roku dużym zainteresowaniem wśród studentów uczelni wyższych z całej Polski. W 2007 roku, w ramach współpracy z uczelniami, 312 osób realizowało Program Praktyk Studenckich w obszarach biznesowych Firmy, zarówno w centrali, jak i w regionalnych biurach na terenie całego kraju.

Assessment Center / Development Center (AC/DC)
W 2007 roku przy zastosowaniu metodologii AC/DC mającej na celu ocenę potencjału zawodowego pracowników, ocenie poddanych zostało 136 osób – rekrutowanych i awansowanych. Dodatkowo, w ramach realizowanych projektów budowania ścieżek karier i programu sukcesji został przeprowadzony proces oceny 225 pracowników wskazanych przez obszary biznesowe. Uzyskana diagnoza kompetencji stanowiła punkt wyjścia dla planowania działań szkoleniowych, jak również innych działań rozwojowych.

Od połowy 2007 roku Assessment Center stanowi również integralną część procedury rekrutacji na prowadzących stacje paliw PKN ORLEN.

Management by Objectives
Z końcem 2007 roku upłynęło dwa i pół roku funkcjonowania systemu motywowania poprzez cele (MBO), stworzonego dla kluczowych pracowników PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej. Jego głównym zadaniem było wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Firmy. W 2007 roku w PKN ORLEN systemem rocznym objętych było 550 pracowników, a systemem kwartalnym ok. 350 osób.

Program Rozwoju Kompetencji
W 2007 roku Program Rozwoju Kompetencji umożliwił kontynuację działań podjętych w ramach rozwoju kompetencji zawodowych, opartych na wartościach Koncernu oraz umożliwił zdefiniowanie luk kompetencyjnych i zaprojektowanie działań rozwojowych dla pracowników.

Talent Management
W 2007 roku PKN ORLEN kontynuował realizację projektu „Talent Management”, którego celem jest budowa mobilnej, elastycznej kadry rezerwowej o wysokim potencjale, motywacji i umiejętnościach przywódczych.

Program „Talent Management” pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału utalentowanych pracowników oraz wsparcie pożądanych kierunków zmian kultury organizacyjnej PKN ORLEN w kierunku większej mobilności i otwartości pracowników na zmiany.

Akademia Biznesu
II edycja programu szkoleniowego Akademia Biznesu, skierowanego do kadry menedżerskiej PKN ORLEN oraz Spółek Grupy ORLEN, miała na celu przygotowanie pracowników do wyzwań stojących przed nowoczesnym menedżerem, ujednolicenie standardów pracy wyższej kadry oraz budowa silnej kultury korporacyjnej, opartej na jednolitych zasadach i wartościach. W 2007 roku w programie uczestniczyło łącznie 210 osób z PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN, w tym z Unipetrolu a.s., ORLEN Deutschland AG oraz AB Mažeikių Nafta.

Szkolenia
Celem polityki szkoleniowej w 2007 roku było wspieranie obszarów biznesowych w realizacji zadań i celów strategicznych poprzez rozwój kompetencji pracowniczych. W ubiegłym roku, w szkoleniach zamkniętych i otwartych, kursach językowych, szkoleniach podnoszących wykształcenie, jak również w konferencjach i seminariach wzięło udział łącznie 6 397 pracowników.

Świadczenia socjalne
W 2007 roku świadczeniami socjalnymi realizowanymi w oparciu o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych objętych zostało ok. 30 600 osób. W ramach działalności socjalnej, w PKN ORLEN zrealizowano następujące świadczenia: dofinansowanie do wypoczynku oraz do imprez zbiorowych, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zabiegów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, bezzwrotne zapomogi losowe i rzeczowe, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe oraz paczki świąteczne dla dzieci.

[1] W tym kontekście „Grupa ORLEN” oznacza Spółkę oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych.


Marki Grupy ORLEN