Raport_2008_PL_pracownicy
Teraz jesteś w: Strona główna › Pracownicy
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Pracownicy

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Zatrudnienie

Na koniec 2008 r. w Grupie ORLEN zatrudnialiśmy 22 958 [1] osób, z czego w PKN ORLEN – 4 724 osoby, w Grupie Unipetrol – 4 647 osoby, w ORLEN Deutschland AG – 108 osób, a w AB Mažeikių Nafta – 3 517 osób.

W 2008 r. z pracy w PKN ORLEN odeszło 340 pracowników. Ponadto, w ramach restrukturyzacji ORLEN Księgowości Sp. z o.o. oraz obszaru logistyki w PKN ORLEN z Programu Dobrowolnych Odejść skorzystało łącznie 129 osób.

Struktura pracowników PKN ORLEN

W 2008 r. wśród wszystkich zatrudnionych w PKN ORLEN najliczniejszą grupę stanowli pracownicy z wykształceniem wyższym i średnim (łącznie 90,1% ogółu zatrudnionych), w Grupie Unipetrol - osoby z wykształceniem zawodowym i średnim (łącznie 78,72%), natomiast w AB Mažeikių Nafta - osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym (łącznie 55,19%).

W PKN ORLEN najliczniejszą grupę pracowników stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat (30,4%), natomiast w AB Mažeikių Nafta i w Grupie Unipetrol osoby w wieku od 41 do 50 lat, co wyniosło odpowiednio (32,50%) i (31,81%).

W 2008 r. wśród wszystkich zatrudnionych w PKN ORLEN kobiety stanowiły 21,30%, natomiast mężczyźni – 78,70%. W Grupie Unipetrol znaczną większość zatrudnionych stanowili mężczyźni (73,49%), natomiast kobiety – 26,51%. Również w Mažeikių Nafta w 2008 r. wśród zatrudnionych przeważali mężczyźni (69,32%); kobiety stanowiły 30,68% wszystkich zatrudnionych.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Istotnym elementem strategii zarządzania kadrami w Koncernie było podpisanie w listopadzie 2008 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników PKN ORLEN. Głównym celem przyjęcia dokumentu było wprowadzenie zgodnej z obowiązującym prawem koncepcji zarządzania relacjami wynikającymi ze stosunku pracy.

ZUZP reguluje następujące kwestie: zasady zatrudniania i awansowania pracowników oraz rozwiązywania z nimi umów o pracę, wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą i zatrudnieniem, ocenę pracowników, rozwój zawodowy i szkolenia, obowiązki stron stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy, kształtowanie warunków pracy, świadczenia socjalne. Ponadto, porządkuje kwestie dotyczące działalności związkowej i dialogu społecznego w PKN ORLEN.

Polityka rekrutacji w PKN ORLEN

W 2008 r. głównym celem polityki rekrutacyjnej było:

  • zapewnienie ciągłości działań dla procesów biznesowych;
  • realizowanie działań w ramach strategii rekrutacji zgodnie z wartościami kultury korporacyjnej, zasadami ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • zapewnienie wsparcia projektów restrukturyzacyjnych realizowanych w PKN ORLEN;
  • wypracowanie i realizacja rozwiązań związanych z rozwojem pracowników PKN ORLEN.

Narzędziem skutecznie wspierającym proces rekrutacji była aplikacja Talent Link, która umożliwiała zgłaszanie zapotrzebowania na rekrutację obszarom biznesowym, a także wspiera pracowników Działu Rekrutacji i Rozwoju na wszystkich etapach działania. Dzięki Talent Link pracownicy i kandydaci mogli przeglądać oferty pracy, zamieszczać aplikacje (on–line) oraz dokonywać zmian i uzupełnień w swoim profilu.

W 2008 r. PKN ORLEN został wyróżniony tytułem Najlepszego Pracodawcy 2007/2008 w Ogólnopolskim Rankingu „Kariera z Pracodawcą”. Ponadto, PKN ORLEN uzyskał kolejne dwa wyróżnienia jako pracodawca, zdobywając tytuł „Atrakcyjnego Pracodawcy” w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców KOMPAS, oraz wyróżnienie w badaniu Universum Graduate Survey 2007, które upoważnia nas do używania logo „Idealny Pracodawca”.

Praktyki studenckie

Realizowany przez PKN ORLEN Program Praktyk Studenckich cieszył się w 2008 r. bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów szkół średnich, jak i studentów uczelni wyższych z całego kraju. Praktyki odbywały się zarówno w siedzibie Koncernu w Płocku, jak i w strukturach terenowych Firmy na terenie całej Polski. W programie udział wzięło 315 osób, w tym 68 osób w ramach indywidualnych praktyk studenckich i 247 osób w ramach praktyk grupowych.

Program Stażowy

Program Stażowy w PKN ORLEN jest jednym ze sposobów dokonania trafnej oceny kompetencji i potencjału zawodowego kandydatów biorących udział w programie, a także traktowany jest jako wsparcie przy pozyskaniu zdolnych, młodych osób o odpowiednich kwalifikacjach. W 2008 r. na staż do PKN ORLEN przyjęto 36 osób, z czego propozycję zatrudnienia otrzymały 4 osoby w ramach umowy zlecenia i 2 osoby w ramach umowy o pracę. Pozostałe osoby kontynuują staż.

Management by Objectives (MBO)

Głównym zadaniem systemu motywacyjnego MBO, stworzonego dla kluczowych pracowników PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej, jest wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Firmy. W 2008 r. rocznym systemem premiowania MBO objętych zostało 533 pracowników, a systemem kwartalnym i kwartalno-rocznym – łącznie 171 pracowników.

Program Rozwoju Kompetencji

Program Rozwoju Kompetencji (PRK) to proces oceny oraz planowania rozwoju kompetencji zawodowych. W 2008 r. programem objętych zostało blisko 600 pracowników ze wszystkich obszarów biznesowych Koncernu. Finalnym efektem programu były programy szkoleniowe zorientowane na rozwój kompetencji, w których wzięło udział 126 pracowników.

Szkolenia

Celem polityki szkoleniowej PKN ORLEN w 2008 r. było wspieranie obszarów biznesowych w realizacji zadań i celów strategicznych poprzez dostarczanie koniecznej wiedzy i umiejętności praktycznych. W szkoleniach zamkniętych i otwartych przeszkolonych zostało 6 760 pracowników.

Uruchomiliśmy również projekt szkoleniowy Akademia Zarządzania Projektami PKN ORLEN, warsztaty szkoleniowe z zakresu „Roli menedżera w zarządzaniu zespołem” oraz Program Rozwoju Systemów HR – Szkolenia Stacjonarne (LSO).

Świadczenia socjalne

W ramach działalności socjalnej w PKN ORLEN zrealizowaliśmy takie świadczenia jak: dofinansowanie do wypoczynku oraz do imprez zbiorowych (zajęcia sportowo–rekreacyjne, zabiegi profilaktyczno–rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, wycieczki turystyczno–krajoznawcze, sport masowy, imprezy okolicznościowe), bezzwrotne zapomogi losowe i rzeczowe, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe oraz paczki świąteczne dla dzieci. W sumie zrealizowalismy blisko 38 tysięcy różnorodnych świadczeń socjalnych.

Polityka płacowa w Grupie ORLEN

W 2008 r. w Grupie ORLEN zainicjowaliśmy przeprowadzenie porównania wynagrodzeń i benefitów z praktykami rynkowymi w celu oceny konkurencyjności wynagrodzeń i wypracowania metodologii dostosowującej ich poziom do wymogów rynku. Uzyskane efekty posłużą w przyszłości ujednoliceniu polityki płacowej w Grupie ORLEN, standaryzacji rozwiązań oraz stworzeniu mechanizmów mobilności zawodowej w ramach Grupy ORLEN.

[1] W tym tekście „Grupa ORLEN” oznacza Spółkę oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych.


Marki Grupy ORLEN