Raport_2009_PL_pracownicy
Teraz jesteś w: Strona główna › Pracownicy
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Pracownicy

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Na koniec 2009 roku w Grupie ORLEN zatrudnialiśmy 22 535[1] osób, z czego w PKN ORLEN – 4 482 osoby, w Grupie Unipetrol – 4 343 osoby, w ORLEN Deutschland – 115 osób, a w Grupie ORLEN Lietuva – 3 025 osób.

W ramach restrukturyzacji obszaru logistyki w PKN ORLEN z Programu Dobrowolnych Odejść skorzystały łącznie 64 osoby. Z Programu Dobrowolnych Odejść Emerytalnych i Kompensacyjnych skorzystało 252 pracowników.

Struktura pracowników PKN ORLEN

W 2009 roku wśród wszystkich zatrudnionych w PKN ORLEN najliczniejszą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem wyższym i średnim (łącznie 84,40% ogółu zatrudnionych), w Grupie Unipetrol osoby z wykształceniem zawodowym (co stanowi 40,41% ogółu zatrudnionych), natomiast w ORLEN Lietuva osoby z wykształceniem podstawowym i wyższym (łącznie 56%).

W PKN ORLEN najliczniejszą grupę pracowników stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat (30,61%), podobnie jak w ORLEN Lietuva, gdzie grupa ta stanowiła 33,62%, a w Grupie Unipetrol osoby w wieku od 41 do 50 lat, co wyniosło odpowiednio 33,72%.

W 2009 roku wśród wszystkich zatrudnionych w PKN ORLEN kobiety stanowiły 20,46%, natomiast mężczyźni 79,54%. W Grupie Unipetrol znaczną większość zatrudnionych stanowili mężczyźni (74,45%), natomiast kobiety 25,55%. Również w ORLEN Lietuva w 2009 roku wśród zatrudnionych przeważali mężczyźni (68,73%), kobiety stanowiły 31,27% wszystkich zatrudnionych.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Konsekwencją podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) było podjęcie w 2009 roku szeregu działań wdrożeniowych, które miały na celu sprawną i terminową implementację postanowień tego dokumentu.

Obszary objęte zmianą dotyczyły przede wszystkim:

 • wewnętrznych aktów okołoukładowych oraz innych dokumentów mających swoją podstawę w ZUZP,
 • wdrożenia postanowień ZUZP w indywidualnych stosunkach pracy,
 • zmiany informatycznego systemu kadrowo-płacowego do nowych regulacji systemu zatrudniania i wynagrodzeń.

Jako wspierające wdrożenie ZUZP równolegle przebiegały: działania komunikacyjne skierowane do wszystkich pracowników PKN ORLEN oraz szkolenia dedykowane kadrze kierowniczej z zakresu systemu premiowania i oceny pracowniczej.

Polityka rekrutacji w PKN ORLEN

W 2009 roku głównym celem polityki rekrutacyjnej było:

 • zapewnienie ciągłości działań dla procesów biznesowych,
 • realizowanie działań w ramach strategii rekrutacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, wartościami kultury korporacyjnej, zasadami ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kluczowymi procesami rekrutacyjnymi w PKN ORLEN w 2009 roku były procesy związane z pozyskaniem i zatrudnieniem:

 • kadry kierowniczej oraz pracowników na stanowiska operacyjne do nowobudowanego Zakładu PTA – Wytwórni Kwasu Tereftalowego,
 • pracowników na stanowiska operacyjne na nowobudowaną instalację Paraksylen (PX).

Praktyki studenckie

Program Praktyk w PKN ORLEN trwa przez cały rok i obejmuje wszystkie obszary działalności Koncernu. Realizowany jest w siedzibie Koncernu oraz w jego strukturach terenowych i obejmuje:

 • praktyki grupowe, realizowane we współpracy z uczelniami/szkołami;
 • praktyki indywidualne;
 • praktyki dyplomowe.

W 2009 roku w Programie Praktyk udział wzięło łącznie 270 uczniów i studentów z poniższych płockich szkół oraz uczelni według podziału:

 • 114 studentów Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku (Wydział Chemiczny, Mechaniczny, Ekonomiczny);
 • 115 uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku (specjalność: technik chemik);
 • 15 słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego w Płocku (specjalność: technik chemik);
 • 26 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku (specjalność: technik ochrony środowiska).

Ponadto, w 2009 roku w ramach współpracy z Politechniką Warszawską w Płocku na praktyki długoterminowe, umożliwiające studentom realizację prac dyplomowych, przyjęliśmy 7 studentów ostatnich lat. Praktyka ta była realizowana z funduszy pozyskanych przez uczelnię z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny). W październiku 2009 roku w ramach kontynuowania dotychczasowej współpracy z Politechniką Warszawską w Płocku, PKN ORLEN podpisał Porozumienie o Współpracy na okres kolejnych 3 lat.

Program stażowy

Program Stażowy w PKN ORLEN realizowany jest od 2002 roku przy współpracy z Urzędami Pracy na terenie całego kraju, a przede wszystkim z Urzędami Pracy w Płocku, tj. Miejskim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy. W Programie Stażowym skierowanym do absolwentów szkół średnich i wyższych uczestniczyło w 2009 roku 35 osób.

Szkolenia

Celem polityki szkoleniowej PKN ORLEN w 2009 roku było wspieranie obszarów biznesowych w realizacji celów poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych. Przeszkoliliśmy 7 067 pracowników. Liczba ta wynika z faktu, iż niektórzy pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach.

Do najważniejszych działań zakończonych w 2009 roku należy zaliczyć zrealizowany w pierwszym kwartale 2009 roku projekt „Rola menedżera w zarządzaniu zespołem”, którego celem była budowa nowej kultury organizacyjnej pod kątem rozwiązań zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących roli menedżera w procesie zarządzania potencjałem ludzkim, motywowania współpracowników oraz ich oceniania i premiowania. Mając na uwadze zakres zmian wprowadzonych zapisami ZUZP, warsztaty szkoleniowe dedykowane były do wszystkich pracowników PKN ORLEN kierujących zespołami.

W 2009 roku zakończyliśmy także II edycję cyklu szkoleń pt. „Akademia Zarządzania Projektami PKN ORLEN”. Założeniem projektu opartego na standardach PMI było dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy projektowej, a także budowanie spójnej kultury organizacji w zakresie zarządzania projektami poprzez wprowadzenie jednej metodologii wykorzystywanej przez pracowników firmy podczas realizacji projektów. Ponadto, w 2009 roku zakończyliśmy „Program Rozwoju Systemów HR – Szkolenia Stacjonarne (LSO)”.

Podstawowym celem projektu była automatyzacja procesu rejestracji szkoleń i uczestników, kontrola budżetu szkoleniowego oraz ocena jakości szkoleń i dostawców.

Nagrody i wyróżnienia

W 2009 roku PKN ORLEN zajął 1. miejsce w kategorii Przyjazność Branża Przemysł w V edycji Ogólnopolskiego Rankingu Pracodawców „KOMPAS”. Stowarzyszenie Studentów BEST przyznało nam nagrodę za zajęcie 3. miejsca w plebiscycie „Pracodawca dla Inżyniera”. W badaniu Universum Student Survey 2009 PKN ORLEN otrzymał wyróżnienie Lider Branży: Paliwa i Oleje.

Management by Objectives (MBO)

Od 1 kwietnia 2009 roku w PKN ORLEN zaszły zmiany w zakresie premiowania. Rocznym systemem premiowania objęta jest wyłącznie kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Natomiast stanowiska sprzedażowe i kadra kierownicza niższego szczebla objęte zostały kwartalno-rocznym systemem premiowania, a stanowiska specjalistyczne i inżynierskie systemem kwartalnym.

Na koniec 2009 roku rocznym systemem premiowania objętych było 356 pracowników.

W spółkach Grupy ORLEN rocznym systemem premiowania objęci są Członkowie Zarządu spółek oraz inni kluczowi pracownicy. Głównym zadaniem rocznego systemu premiowania opartego na MBO jest wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Grupy ORLEN.

Świadczenia socjalne

W ramach działalności socjalnej w PKN ORLEN zrealizowaliśmy takie świadczenia jak: dofinansowania do wypoczynku pracowników, dofinansowania do leczenia sanatoryjnego, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowania do zajęć rekreacyjno-sportowych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno- oświatowej, bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, zakup paczek świątecznych dla dzieci. W sumie zrealizowaliśmy ponad 36 tysięcy różnorodnych świadczeń socjalnych.

Polityka płacowa w Grupie ORLEN

W 2009 roku w PKN ORLEN ujednoliciliśmy politykę płacową poprzez wprowadzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Nowy ZUZP umożliwia prowadzenie spójnej polityki płacowej dla poszczególnych stanowisk. Wyrównywanie stawek płac zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania rozłożono na 5 lat.

Z kolei wprowadzone przez ZUZP systemy premiowania zapewniają większą motywację pracowników. Szczególnie systemy: kwartalny, kwartalno-roczny i roczny, oparte na dotychczas funkcjonującym systemie MBO, pozwalają premiować pracowników za skuteczną realizację wyznaczonych zadań.
 

[1] W tym kontekście Grupa ORLEN oznacza Spółkę oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych.


Marki Grupy ORLEN