PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Pracownicy

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Działania Grupy ORLEN w zakresie polityki zatrudnienia w 2013 roku koncentrowały się na zapewnieniu optymalnego poziomu zatrudnienia do realizacji celów Koncernu i były oparte na dwóch kluczowych aspektach. Pierwszy z nich dotyczył procesów restrukturyzacyjnych przeprowadzanych w Grupie Unipetrol i Grupie ORLEN Lietuva. W efekcie powyższych działań zatrudnienie na koniec 2013 roku w Grupie ORLEN uległo zmniejszeniu o 391 osób do poziomu 21 565 osób. Drugi element to działania rozwojowe, skutkujące wzrostem zatrudnienia, w tym: rozwój segmentu wydobycie (ORLEN Upstream), wejście na nowe rynki oraz pozyskanie nowych kontraktów (ORLEN Asfalt, ORLEN Wir)

Struktura Zatrudnienia

Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN w grupach zawodowych w 2013 roku.

Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN w grupach zawodowych w 2013 roku.

Stan zatrudnienia na koniec 2013 i 2012 roku w spółkach Grupy ORLEN.

2013

2013 - Stan zatrudnienia na koniec 2013 i 2012 roku w spółkach Grupy ORLEN.

2012

2012 - Stan zatrudnienia na koniec 2013 i 2012 roku w spółkach Grupy ORLEN.

Polityka rekrutacji

W 2013 roku kontynuowano politykę rekrutacyjną Grupy ORLEN ukierunkowaną na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, których wiedza oraz kompetencje w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem obecnych pracowników zapewnią ciągłość oraz najwyższy poziom realizowanych przez Grupę ORLEN procesów biznesowych, jak również pozwolą przekształcać PKN ORLEN w zintegrowany koncern paliwowo-energetyczny. W sposób szczególny koncentrowano się na pozyskiwaniu kluczowych kompetencji dla obszarów obejmujących segmenty wydobycie i energetyka. Poszerzenie Grupy ORLEN o spółkę TriOil umożliwiło pozyskanie kadry ze specjalistyczną wiedzą z zakresu poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W obszarze energetyki koncentrowano się na pozyskaniu ekspertów technicznych do nowej inwestycji elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Z uwagi na innowacyjność techniczną inwestycji konieczne stało się pozyskanie zasobów kadrowych spoza granic Polski.

Podejmowano działania ukierunkowane na współpracę ze środowiskiem akademickim i zainteresowanie studentów i absolwentów rozwojem w w/w obszarach w ramach Grupy ORLEN.
Kontynuowano tzw. Program Adaptacji, dzięki któremu nowozatrudnieni pracownicy poznają działalność Grupy ORLEN i jej kulturę organizacyjną. Oprócz spotkania inauguracyjnego i udziału w warsztatach z ekspertami, pracownicy w ramach Programu Adaptacji realizują również szkolenie e-learningowe obejmujące swoim zakresem zarówno historię, jak i aktualne kwestie organizacyjne i pracownicze. W 2013 roku blok tematyczny Programu Adaptacji został rozszerzony o interaktywny program szkoleniowy dotyczący wartości i zasad postępowania oraz o spotkanie nowozatrudnionych pracowników z Rzecznikiem ds. Etyki.

Rozwój Funkcji HR

W ramach projektu centralizacji procesów kadrowo-płacowych kontynuowano budowę Centrum Transakcyjnego („CT”) w ramach struktury ORLEN Księgowość Sp. z o.o. (od 1 stycznia ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.). W 2013 roku przeprowadzono migrację procesów kadrowo-płacowych z kolejnych spółek zależnych i na koniec 2013 roku CT obsługiwało łącznie 35 spółek Grupy ORLEN.

Wprowadzona w poprzednich latach funkcja HR Biznes Partnera w znacznym stopniu ułatwia wprowadzanie nie tylko rozwiązań czysto HR-owych, ale także innych ważnych z punktu widzenia spółek projektów. W 2013 roku HR Biznes Partnerzy w znacznym stopniu wspierali wdrożenie Wartości PKN ORLEN. Dzięki objęciu całej Grupy ORLEN wsparciem HR Biznes Partnerów udało się przeprowadzić zgodnie z harmonogramem wdrożenie Polityki zarządzania potencjałem pracowników oraz Wartości i zasad postępowania spójnych dla całej Grupy ORLEN.

Rozwój i szkolenia

Działania w zakresie rozwoju i szkoleń koncentrowały się, podobnie jak w roku poprzednim, na wzmacnianiu kompetencji pracowników pod kątem zabezpieczenia celów biznesowych oraz kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej. Kluczowym celem działań szkoleniowo-rozwojowych w minionym roku był rozwój kompetencji menedżerskich. W roku 2013 wdrożono wielomodułową akademię rozwoju przywództwa w formie warsztatów kształtujących umiejętności menedżerskie w obszarze zarządzania zespołem, budowa jego potencjału, feedback’u i coaching’u w pracy menedżera oraz wykładów poruszających idee Wartości.

W 2013 roku kontynuowane były również kluczowe projekty rozwojowe, w tym projekt dla talentów oraz warsztaty rozwojowe dla pracowników obszaru produkcji i logistyki (Liga Mistrzów, Program rozwojowy dla operatorów).

W ramach wszystkich działań szkoleniowo-rozwojowych w Grupie ORLEN uruchomiono w 2013 roku ponad 9 tys. szkoleń.

Praktyki studenckie i programy stażowe

PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy nie tylko swoich pracowników, ale również osób młodych, absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk, czy staży.
PKN ORLEN organizuje praktyki indywidualne, grupowe oraz dyplomowe. Od 2002 roku PKN ORLEN we współpracy z Urzędami Pracy na terenie całego kraju realizuje Program Stażowy, w ramach którego stażyści odbywają kilkumiesięczne płatne staże w różnych obszarach firmy. Po raz kolejny w 2013 roku PKN ORLEN był fundatorem trzech płatnych praktyk w ramach ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż” organizowanego przez firmę PwC Polska. W 2013 roku łącznie ponad 350 osób odbyło praktyki i staże w PKN OREN.

Oprócz programów praktyk czy staży, do uczniów i studentów w 2013 roku skierowano również działania edukacyjno - informacyjne:

 • „Dzień Wiedzy z ORLENEM” – cykl spotkań na uczelniach, których celem jest przybliżenie studentom tematyki związanej z produkcją rafineryjną i petrochemiczną przez najlepszych ekspertów z PKN ORLEN,
 • dzień otwarty w Zespole Rekrutacji „Pytanie o rekrutowanie”, którego celem jest wspieranie lokalnego rynku pracy,
 • reprezentacja PKN ORLEN na targach pracy: Inżynierskie Targi Pracy w Warszawie, Targi Pracy w Płocku, Akademickie Targi Pracy w Łodzi, Targi Pracy na Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Targi Pracy na Politechnice Śląskiej,
 • uczestnictwo w projekcie Case Week – zorganizowanie przez przedstawicieli obszaru finansów dla studentów Politechniki Warszawskiej case study „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w działalności operacyjnej PKN ORLEN – wyzwania, optymalizacja, narzędzia”.

Świadczenie socjalne

Grupa ORLEN zapewnia pracownikom wsparcie również w formie świadczeń socjalnych, takich jak dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawki szkolnej, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności kulturalno-oświatowej, bezzwrotne zapomogi, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, zakup upominków świątecznych dla dzieci pracowników.

Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN wprowadził w 2013 roku projekt „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”. Pakiet zapewnia rozwiązania dla matek, mających na celu ułatwienie im pogodzenia życia rodzinnego z byciem aktywnymi zawodowo.
Działania związane z zapewnieniem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym są wdrażane także w Grupie ORLEN.

Nagrody i certyfikaty

Polityka i praktyki kadrowe zostały zbadane przez niezależne organizacje. Analizowane były świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe, warunki pracy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Efektem oceny było przyznanie w 2013 roku następujących wyróżnień:

 • certyfikat Top Employers 2013 – przyznany po wielostopniowym procesie certyfikacji przez niezależną firmę zewnętrzną, Instytut Corporate Research Foundation (CRF);
 • certyfikat Universum TOP 10 Ideal Employer 2013 Student Survey – przyznawany na podstawie wyników badania na próbie ponad 25 tys. osób;
 • I miejsce w branży Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy w 2013 roku w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonym przez firmę Antal International pod patronatem Business Centre Club;
 • statuetka Pracodawcy dla Inżyniera 2013 roku – studenci uczelni technicznych uznali PKN ORLEN za najlepszego Pracodawcę dla Inżyniera;
 • miejsce w grupie dziesięciu firm, wyróżnionych tytułem Firma dla Inżyniera – corocznym rankingu, który przedstawia listę firm najbardziej cenionych przez kadrę techniczną.


   

Schowek

Zwiń