Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

03_01_prezes.jpgSzanowni Państwo,

Zmieniające się warunki ekonomiczne w przemyśle naftowym oraz szereg ambitnych zadań, które wyznaczyliśmy sobie w 2007 roku, stanowiły ogromne wyzwanie dla Koncernu. Ubiegły rok był czasem integracji, doskonalenia już funkcjonujących rozwiązań i poszukiwania nowych.

W 2007 roku działania Zarządu PKN ORLEN koncentrowały się przede wszystkim na poprawie efektywności operacyjnej w ramach Grupy ORLEN, a także na inwestycjach w obszarze działalności podstawowej. Opracowaliśmy kompleksowy Program Tworzenia Wartości Mažeikių Nafta, który pozwoli znacząco poprawić funkcjonowanie i wzmocnić pozycję naszych litewskich aktywów. W minionym roku zmierzyliśmy się z najpoważniejszym wyzwaniem inwestycyjno-organizacyjnym, jakim było przywrócenie mocy produkcyjnych rafinerii Mažeikių Nafta, utraconych wskutek pożaru w 2006 roku. W rekordowo krótkim czasie, nie tylko odbudowaliśmy moce produkcyjne, ale także przeprowadziliśmy największy w historii litewskiej rafinerii remont. Rozpoczęliśmy również działania dla wzmocnienia infrastruktury logistycznej zakładu produkcyjnego Mažeikių Nafta, inicjując rozmowy z litewskim rządem na temat budowy rurociągu produktowego do jednego z nadbałtyckich portów.

W ramach tworzenia wartości PKN ORLEN w obszarze petrochemii, w 2007 roku rozpoczęliśmy realizację budowy Instalacji Paraksylenu (PX) i Kwasu Tereftalowego (PTA). Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy rośnie nieprzerwanie od wielu lat. Zgodnie z prognozami, jego podaż nie nadąża za wzrastającym popytem, co pozwala zakładać atrakcyjny zwrot z tej inwestycji.

W listopadzie minionego roku w płockim zakładzie ruszyła budowa Wytwórni Wodoru II, której zadaniem będzie zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb instalacji zużywających wodór. Uruchomienie wytwórni planowane jest na połowę 2009 roku. W 2007 roku wykonaliśmy także wszystkie prace przygotowawcze i projektowe do rozpoczęcia budowy instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII. Dzięki tej inwestycji wszystkie oleje napędowe produkowane w Płocku spełniać będą, przewidziane na 2009 rok, wymogi Unii Europejskiej w zakresie obniżenia zawartości siarki poniżej 10 ppm.

Rozpoczęliśmy prace nad poprawą efektywności w całej Grupie ORLEN. Zainicjowany Program Optymalizacji Marży, oparty na koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, pozwoli na wykorzystanie synergii naszych siedmiu rafinerii, zapewni lepsze zarządzanie poziomem przerobu i strukturą produkcji, wymianę półproduktów oraz optymalną alokację produktów na rynkach. W konsekwencji umożliwi poprawę efektywności działalności operacyjnej oraz integrację aktywów Grupy ORLEN.

W 2007 roku sprawnie realizowaliśmy plany restrukturyzacji sieci detalicznej na wszystkich rynkach. W Polsce sieć stacji własnych powiększyła się o 36 nowych stacji, a 139 obiektów zostało zmodernizowanych. W listopadzie 2007 roku Koncern uruchomił pierwszą stację paliw na Litwie pod marką ORLEN Lietuva, która zastąpiła dotychczasową markę Ventus. Jest to pierwszy etap strategii rozwoju sieci detalicznej na Litwie i Łotwie, zakładającej do końca 2012 roku zdobycie ok. 20% udziału w skonsolidowanym rynku litewsko-łotewskim. Czeska spółka Benzina przekroczyła przyjęte plany wprowadzania marki premium – Benzina Plus. Jednocześnie sieć stacji osiągnęła planowany 13% poziom udziału w czeskim rynku detalicznym. Zgodnie z programem restrukturyzacji „Fit for Growth” niemiecka sieć sprzedaży Koncernu konsekwentnie zmienia swoje oblicze i standardy, co zaowocowało kolejnym, drugim już rokiem wzrostu zysku operacyjnego.

Realizując założenia strategii przygotowaliśmy Koncern do wdrożenia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw. Dzięki temu, z początkiem bieżącego roku, stosownie do oczekiwań stawianych uczestnikom polskiego rynku paliwowego, rozpoczęliśmy hurtową i detaliczną sprzedaż nowego produktu – Bioester. Również na pozostałych rynkach macierzystych: litewskim i czeskim strategia biopaliw wdrażana jest zgodnie z wytycznymi dyrektyw Unii Europejskiej i ustawodawstwem obowiązującym w tych krajach.

W 2007 roku kontynuowaliśmy proces restrukturyzacji Grupy ORLEN łącząc spółki transportowe Grupy w jeden podmiot – ORLEN Transport. W ramach dezinwestycji Unipetrol sfinalizował sprzedaż 100% akcji spółki Kaucuk. Przeprowadziliśmy też konsolidację czeskich spółek Chemopetrol, Unipetrol Rafineria i Unipetrol RPA, tworząc jeden podmiot celem uproszczenia struktur organizacyjnych i personalnych, a jednocześnie zapewnienia pełniejszej kontroli całego łańcucha produkcji i handlu.

W minionym roku siedem naszych rafi nerii w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiło około 23 mln ton ropy naftowej, czyli o 28% więcej niż w 2006 roku. Największy udział w tym wolumenie, ponad 13,6 mln ton, miał Zakład Produkcyjny w Płocku. Z kolei czeska Grupa Unipetrol przerobiła 4,1 mln ton ropy, a litewska rafineria w Możejkach 5,1 mln ton surowca. Moce przerobowe rafinerii w Płocku, Czechach i na Litwie zostały wykorzystane w ubiegłym roku odpowiednio w ok. 99%, 75% oraz 50%. Wielkość łącznej produkcji paliw – benzyn, olejów napędowych, paliwa lotniczego oraz lekkiego oleju opałowego w rafineriach Grupy ORLEN przekroczyła w 2007 roku 15,1 mln ton, przy czym o ponad 1,5% zwiększyła się produkcja benzyn i o 0,5% olejów napędowych. Jednocześnie zmniejszeniu uległa produkcja paliwa lotniczego JET A-1 oraz lekkiego oleju opałowego.

Wysiłek całej Korporacji zaowocował wypracowaniem w 2007 roku zysku operacyjnego przed amortyzacją i opodatkowaniem – EBITDA w wysokości 5 035 mln zł, czyli wyższego niż rok wcześniej o 7,5%. Wynik ten zawdzięczamy stałej poprawie efektywności działania, wzrostowi sprzedaży oraz konsekwencji w realizacji naszej strategii.

Segment rafineryjny Grupy ORLEN wypracował zysk operacyjny (EBIT) wyższy o 2,0% niż w 2006 roku. Dzięki poprawie efektywności i oszczędnościom, w porównaniu z rokiem poprzednim, wynik segmentu petrochemicznego wzrósł o 226,2 mln zł, to jest o ponad 26% r/r. Obszar chemiczny zanotował wzrost EBIT o 9,7% r/r, osiągając poziom 245,6 mln zł.

W 2007 roku wolumen sprzedaży paliw w hurcie wzrósł o 41% w porównaniu z 2006 rokiem, co jest odzwierciedleniem przede wszystkim konsolidacji Grupy Mažeikių Nafta. Zanotowaliśmy również wzrost o 10% wielkości sprzedaży w segmencie detalicznym, głównie jako rezultat sprawnej modernizacji sieci i znacznej poprawy efektywności sprzedaży.

Pod koniec 2007 roku poddaliśmy weryfikacji nasze długoterminowe cele, ogłaszając zaktualizowaną Strategię Grupy ORLEN. Nasze założenia i plany na lata 2007–2012 skoncentrowaliśmy głównie na rozwoju organicznym wspartym potencjalnymi projektami/inwestycjami o charakterze nieorganicznym. Najważniejszy finansowy cel zakłada wygenerowanie EBITDA (wg LIFO) na poziomie 11 mld zł oraz uzyskanie wskaźnika rentowności zaangażowanego kapitału na poziomie 14% w 2012 roku. Strategia przewiduje również stałe dążenie do optymalizacji kosztów, a także efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz integrację zarządzania działalnością Grupy ORLEN. Koncern zmienia swoją wewnętrzną strukturę zarządczą, aby sprostać wyzwaniom rynkowym oraz dynamicznemu rozwojowi swojej działalności. Zamierzamy także kontynuować restrukturyzację aktywów i zatrudnienia, a jako lider technologiczny chcemy spełniać coraz wyższe standardy jakościowe i środowiskowe.

W minionym roku działania podejmowane przez Koncern znalazły uznanie w ocenach kapituł wielu konkursów i rankingów. PKN ORLEN został zwycięzcą, m.in. rankingu „Giganci Europy Centralnej” dziennika „Puls Biznesu”, plasując się przed takimi firmami, jak: Škoda Auto a.s. czy MOL Magyar Olaj es Gazipari Rt. Nagroda została przyznana za działania konsolidacyjne sektora paliwowego w Europie Centralnej.

W konkursie organizowanym przez firmę doradczą Roland Berger Strategy Consultants w ośmiu krajach Unii Europejskiej PKN ORLEN otrzymał tytuł „Best of European Business” w kategorii „fuzje i przejęcia”. Koncern został również doceniony przez uczestników rynków kapitałowych w ramach rankingu IR Magazine, którzy wyróżnili PKN ORLEN za najlepsze Relacje Inwestorskie w 2007 roku w Polsce.

ORLEN został także uznany za najcenniejszą polską markę w rankingu MARQA 2007 zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz zdobył – już po raz szósty – tytuł „Marki godnej zaufania” w prestiżowych badaniach konsumenckich prowadzonych przez Reader’s Digest.

Pracując nad najlepszymi praktykami i rozwiązaniami w kwestiach pracowniczych staliśmy na stanowisku, iż budowanie przejrzystych relacji jest drogą zapewniającą stabilne funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rok 2007 upłynął pod znakiem negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – umowy społecznej będącej źródłem prawa pracy, zawieranej w drodze rokowań pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi. W toku półrocznych negocjacji dzięki dobrej woli stron, elastyczności i gotowości do poszukiwania akceptowalnych rozwiązań udało się znaleźć kompromis pozwalający godzić oczekiwania Pracowników z racjonalnymi możliwościami Spółki.

Nie zapominaliśmy również o naszych zobowiązaniach jako lidera gospodarczego w zakresie mecenatu kultury i sztuki. W Polsce koncentrowaliśmy się na działaniach związanych z muzyką Fryderyka Chopina współorganizując festiwale i cykle koncertów prezentujące dzieła kompozytora. Konsekwentnie wspieramy karierę naszego stypendysty, zwycięzcy XV Konkursu Chopinowskiego – Rafała Blechacza. Współpracowaliśmy również ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena – sponsorowaliśmy 11. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena oraz współorganizowaliśmy V Festiwal Pianistyczny.

Kontynuujemy wsparcie dla Muzeum Narodowego w Warszawie. W ubiegłym roku Koncern objął mecenatem znajdującą się w nim Galerię Malarstwa Polskiego – największą i jedną z najbardziej reprezentatywnych w Polsce.

Mecenat na rynku czeskim skupiliśmy na jednym z najważniejszych wydarzeń życia kulturalnego sponsorując Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovych Varach. Na Litwie Koncern wspierał inicjatywy prezentujące dorobek kultury i sztuki obydwu krajów oraz łączące nas związki kulturowe. Największym takim wydarzeniem ubiegłego roku był zorganizowany przez PKN ORLEN koncert pianisty Rafała Blechacza w Filharmonii Wileńskiej.

PKN ORLEN od lat zaangażowany jest w sponsoring sportów motorowych. Konsekwencja we wspieraniu budowania siły i pozycji jedynego, polskiego profesjonalnego zespołu rajdowego ORLEN Team zaowocowała zdobyciem w minionym roku tytułu Mistrza Świata w rajdach terenowych przez motocyklistę Jacka Czachora. PKN ORLEN był także Sponsorem Generalnym 64. edycji Rajdu Polski 2007, który stanowił eliminację Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy. Z kolei we wrześniu odbył się po raz pierwszy Rajd ORLEN rozgrywany w Płocku i jego okolicach. Koncern był inicjatorem oraz Sponsorem Tytularnym Rajdu. W zmaganiach uczestniczyła plejada polskich oraz zagranicznych mistrzów kierownicy.

W ramach społecznej odpowiedzialności, w ubiegłym roku, przekazując Miastu Płock stadion i klub sportowy Wisła Płock podtrzymaliśmy formułę współfinansowania zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji piłki ręcznej, która osiąga sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Wspieraliśmy też płockie projekty sportowe innych dyscyplin – już po raz trzynasty Koncern pełnił rolę sponsora Międzynarodowego Turnieju Tenisa Osób Niepełnosprawnych ORLEN Polish Open. Wspomagamy działalność Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, z którego dwaj zawodnicy wywalczyli nominacje olimpijskie na Igrzyska w Pekinie. Na Litwie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku współfi nansowanie dwóch czołowych drużyn – Žaligiris (Kowno) i Lietuvos Rytas (Wilno) w najważniejszej w tym kraju dyscyplinie sportowej – koszykówce.

Zainicjowany dwa lata temu program społeczno-edukacyjny „ORLEN. Bezpieczne Drogi” odnotował w ubiegłym roku rekordową liczbę zgłoszonych blisko 300 inicjatyw. Idea i sposób realizacji programu zostały docenione przez niezależnych ekspertów – w 2007 roku program został uznany przez Ministra Edukacji Narodowej i redakcję „Głosu Nauczycielskiego” za Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu umieściło Program w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2007 – Dobre Praktyki”.

Jako Firma wrażliwa na los najbardziej poszkodowanych, na wieść o pożarze szkoły w Laskach dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, PKN ORLEN zareagował natychmiast przekazując milion złotych na rzecz odbudowy ośrodka. Ponadto, za pośrednictwem naszej fundacji ORLEN DAR SERCA realizujemy inicjatywy niosące pomoc w zapewnieniu godnej egzystencji, edukacji czy zachowaniu zdrowia. Nasze zaangażowanie społeczne w projekty charytatywne zostało dostrzeżone przez Forum Darczyńców, dzięki czemu PKN ORLEN znalazł się w gronie Liderów Filantropii 2007.

Szanowni Państwo,

Osiągnięcia Grupy ORLEN w minionym roku to w największej mierze zasługa naszych Pracowników. Bez ich wiedzy, kreatywności i osobistego zaangażowania nasze sukcesy i dynamiczny rozwój Koncernu byłyby niemożliwe. Chciałbym im wszystkim podziękować i wyrazić nadzieję na dalszą, tak owocną, współpracę. Chciałbym również podkreślić istotną rolę wszystkich organizacji związkowych działających w Grupie ORLEN w wypracowywaniu ważnych dla Koncernu rozwiązań pracowniczych i restrukturyzacyjnych.

Dziękuję również Członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim Członkom Zarządu, za ogromną pracę na rzecz realizacji misji Firmy. Składam również osobne podziękowania Panu Prezesowi Piotrowi Kownackiemu, który stał na czele Zarządu w okresie minionego roku.

Pragnę też wyrazić wdzięczność, za efektywną współpracę i zaufanie, naszym Partnerom biznesowym, a Klientom za życzliwość, lojalność i docenienie naszych wysiłków zmierzających do coraz pełniejszego spełniania ich oczekiwań.

Jestem przekonany, że dalsza realizacja rozpoczętych w 2007 roku działań oraz konsekwencja we wdrażaniu naszej strategii pozwoli w kolejnych latach umacniać pozycję i znaczenie PKN ORLEN dla Akcjonariuszy oraz gospodarek krajów, w których jesteśmy obecni.

Wojciech Heydel

podpis_prezesa.JPG

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu


Marki Grupy ORLEN