Raport_2009_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnySzanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

PKN ORLEN zakończył rok 2009 bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Globalne spowolnienie szczególnie silnie dotknęło w tym roku gospodarki krajów Europy Środkowej. Dzięki wysiłkowi całej Korporacji nie tylko pomyślnie przeszliśmy przez ten trudny czas, ale wręcz wzmocniliśmy finansową pozycję Koncernu. Ten sukces osiągnęliśmy między innymi dzięki wypracowaniu środków w wysokości 6 mld zł oraz zmniejszeniu zadłużenia o 2,3 mld zł. Co istotne, równocześnie kontynuowaliśmy projekty prorozwojowe w obszarze rafineryjnym, petrochemicznym i segmencie wydobywczym, a wolumen sprzedaży naszej sieci detalicznej wzrósł o 6%.

W realizacji założonych na ten rok celów strategicznych nie przeszkodziło nam, że pod względem warunków makroekonomicznych był to najtrudniejszy okres w historii Koncernu. Poważnym wyzwaniem był m.in. znaczący spadek marży rafineryjnej i petrochemicznej oraz historycznie mały dyferencjał kształtujący się na poziomie poniżej 1 USD/bbl. Należy podkreślić, że niski poziom dyferencjału osłabia konkurencyjność rafinerii skonfigurowanych do przerobu rop kwaśnych (np. REBCO), czyli także rafinerii w Płocku i Możejkach. Uzyskane przez nas wyniki dowodzą, że okres tak silnie niesprzyjającego otoczenia wykorzystaliśmy, by wprowadzić z sukcesem programy racjonalizujące i proefektywnościowe.

Jednym z najważniejszych osiągnięć minionego roku było obniżenie zadłużenia netto o 2,3 mld zł do poziomu gwarantującego spełnienie wymagań umów kredytowych i bezpieczeństwo finansowe. Ten cel udało się osiągnąć mimo konieczności realizacji opcji wykupu 10% akcji Mažeikiu Nafta za kwotę ponad 284 mln USD oraz zapłaty z tytułu arbitrażu z Agrofert Holding 106 mln EUR.

Sukces zawdzięczamy m.in. uruchomieniu już na początku roku pakietu programów proefektywnościowych, które pozwoliły znacząco ograniczyć negatywny wpływ kryzysu i wypracować 6 mld zł dodatkowych środków pieniężnych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż w 2009 roku osiągnęliśmy zysk operacyjny w wysokości 1,1 mld zł, w porównaniu ze stratą 1,6 mld zł w 2008 roku. Zysk netto wyniósł 1,3 mld zł w porównaniu ze stratą za 2008 rok sięgającą 2,5 mld zł.

W drugiej połowie ubiegłego roku spełniliśmy jeden z najważniejszych z założonych celów strategicznych, jakim było zapewnienie rafineriom należącym do Grupy ORLEN bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej. Po okresie intensywnych negocjacji zawarliśmy dwa korzystne długoterminowe kontrakty na dostawy dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku około 10 mln ton ropy rocznie, o łącznej wartości około 45 mld zł. Tym samym zagwarantowaliśmy na okres trzech lat zdywersyfikowane i optymalne z punktu widzenia możliwości przetwórczych dostawy surowca, pokrywające łącznie z wcześniej zawartymi umowami ponad 80% naszych potrzeb. Umowy gwarantują nam, że – w razie niedostarczenia surowca rurociągiem Przyjaźń – dostawy nastąpią po takiej samej cenie alternatywną drogą morską.

Bardzo dobre wyniki w ubiegłym roku wypracował segment detaliczny, co potwierdza słuszność przyjętych kierunków rozwoju na poszczególnych rynkach. Wolumen sprzedaży naszej sieci detalicznej wzrósł o 6%, a zysk operacyjny segmentu był o 37% wyższy niż rok wcześniej.

W tym okresie uruchomiliśmy 49 nowych stacji, a do użytku klientów oddaliśmy 44 obiekty zmodernizowane i zrebrandingowane. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie nową ofertą gastronomiczną Stop Cafe, a nasza sieć wzbogaciła się w ubiegłym roku o 92 punkty Stop Cafe Bistro.

W zakresie dezinwestycji aktywów spoza działalności podstawowej, ubiegły rok był czasem intensywnych prac nad przygotowaniem sprzedaży akcji PKN ORLEN w spółkach Anwil i Polkomtel. W obydwu przypadkach udało się zrealizować ubiegłoroczne założenia harmonogramu dezinwestycji. Dzięki temu, na początku 2010 roku otrzymaliśmy trzy wiążące oferty na zakup akcji w spółce Anwil i rozpoczęliśmy ich analizę. W tym samym czasie przygotowywaliśmy pakiet informacyjny o spółce Polkomtel dla potencjalnych inwestorów.

Kontynuowaliśmy również proces budowy kompetencji w obszarze wydobywczym. W ubiegłym roku nasza wspólna z Kuwait Energy Company spółka uzyskała koncesje na poszukiwania w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Nawiązaliśmy również w ramach joint-venture bliską współpracę z PGNiG w zakresie wspólnego poszukiwania i wydobycia na obszarze złóż położonych w Wielkopolsce. Zainicjowaliśmy także nowatorski projekt zmierzający do zbadania możliwości wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych na terenach objętych naszymi koncesjami w regionie lubelskim.

W ramach budowy segmentu energetycznego, w roku 2009 skupiliśmy się nie tylko na poprawie efektywności operacyjnej, ale również na nowych projektach. Przeprowadziliśmy jeden z największych w historii Polski procesów zmiany dostawców energii w ramach TPA (Third Party Access) oraz pierwszy w naszej historii wspólny zakup energii dla PKN ORLEN i spółek Grupy Kapitałowej. Uruchomiliśmy program redukcji kosztów w Unipetrolu. Zakładamy, iż pierwsze pozytywne efekty tych działań uzyskamy już w 2010 roku. Natomiast w Możejkach rozpoczęliśmy szczegółowe analizy dotyczące przyszłości elektrociepłowni. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy bloku gazowego we Włocławku. Celem projektu jest dywersyfikacja przychodów dla PKN ORLEN. W Płocku rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem realizacji programu inwestycji ekologiczno-energetycznych.

W ramach wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i wobec perspektywy zwiększających się potrzeb magazynowych Korporacji, opracowaliśmy i zatwierdziliśmy tzw. Strategię Kawernową, która zapewnia rozwój infrastruktury magazynowej Grupy Kapitałowej oraz zwiększa zdolności operacyjne IKS „Solino”. Prowadzimy też działania związane z budową rurociągów produktowych do rafinerii w Trzebini i Wrocławiu.

W minionym roku wszystkie rafinerie należące do Koncernu przerobiły łącznie 27,4 mln ton ropy naftowej, co daje o 3% mniej niż w 2008 roku z powodu przestojów remontowych i optymalizacji przerobu w okresie największych spadków marży rafineryjnej i popytu. Mimo trudnych warunków PKN ORLEN konsekwentnie realizował zadania wynikające ze strategii rozwoju segmentu rafineryjnego na wszystkich rynkach macierzystych.

W Płocku otwarta została Wytwórnia Wodoru, a projekt budowy Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII wszedł w ostatnią fazę, która zakończy się uruchomieniem instalacji w połowie roku 2010.

O nową instalację Wytwórni Wodoru i system odsiarczania oleju napędowego LK-1 wzbogaciła się również rafineria ORLEN Lietuva. W czeskiej spółce Unipetrol optymalizacji poddana została instalacja Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FCC), wdrożono w niej również program optymalizacji kosztów.

Działalność segmentu olejowego skupiona została pod marką ORLEN Oil. W ramach inwestycji w tym kierunku do użytku oddany został terminal nalewczy w Płocku.

W trudnych uwarunkowaniach ekonomicznych pracował segment petrochemiczny. Zarówno popyt, jak i notowania cen utrzymywały się na niskim poziomie. Ożywienie koniunktury odnotowaliśmy tylko w ostatnim kwartale minionego roku, gdy dynamika sprzedaży w stosunku do tego samego okresu 2008 roku sięgnęła 21%. W segmencie tym kontynuowaliśmy nasze kluczowe inwestycje związane z budową kompleksu instalacji do produkcji paraksylenu (PX) oraz kwasu tereftalowego (PTA), które przedłużą łańcuch tworzenia wartości i wzmocnią efektywność operacyjną segmentu.

Wyzwaniem dla Koncernu było spełnienie ubiegłorocznego podwyższonego Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Na początku roku zakończyliśmy program inwestycyjny obejmujący modernizację terminali nalewczych pod kątem blendowania estrów, a nasza sieć logistyczna osiągnęła optymalny poziom dostosowania do wymogów ustawy o biopaliwach. Zwiększyliśmy też dostępność biopaliwa dla klientów indywidualnych, uruchamiając 50 punktów sprzedaży Bioestru na stacjach BLISKA. W sumie PKN ORLEN wprowadził na rynek 510 tys. ton biokomponentów i biopaliw. Mimo nowych, korzystniejszych rozwiązań fiskalnych koszty spełnienia NCW wyniosły ponad 170 mln zł.

Poziom sprzedaży hurtowej paliw na wszystkich rynkach, na których operuje Koncern, sięgnął w ubiegłym roku blisko 15 mln ton paliw i był niższy od odnotowanego w roku 2008. Spadek wolumenu wynikał z niższego popytu na paliwa, szczególnie w Czechach i w krajach nadbałtyckich. W sferze operacyjnej wzmocniliśmy pozycję Grupy na rynku słowackim i zwiększyliśmy zaangażowanie Koncernu w rynek ukraiński. W Polsce wdrożyliśmy z kolei system cen regionalnych, który poprawił naszą elastyczność i konkurencyjność na rynku.

Mimo niesprzyjających okoliczności rok zamykamy z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Nie byłoby to możliwe bez udziału Pracowników i Współpracowników Koncernu, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie i wysiłek. Dziękuję także Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, a Członkom Rady Nadzorczej za strategiczne wsparcie w realizacji najważniejszych celów i projektów. Jestem przekonany, że nasza współpraca ułoży się równie pomyślnie w 2010 roku, przysługując się wszystkim interesariuszom Grupy Kapitałowej ORLEN.

Jesteśmy na dobrej drodze, a zaplanowane i konsekwentnie realizowane działania pozwolą nam na utrzymanie silnej pozycji rynkowej w 2010 roku.

Dariusz Jacek Krawiec

Dariusz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny - podpis

 

 

 

Prezes Zarządu PKN ORLEN

 


Marki Grupy ORLEN