Raport_2011_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

Dariusz Jacek KrawiecSzanowni Państwo,

wchodząc w 2011 rok zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to okres trudny dla całej światowej, a szczególnie europejskiej gospodarki. Mieliśmy również świadomość wyzwań rynkowych, jakie przed nami stały.
Brak stabilizacji szczególnie silnie odbił się na spółkach branży paliwowej. Wzrost cen ropy naftowej o blisko 40% w skali roku, niska marża rafineryjna, zmienny dyferencjał URAL/Brent oraz niekorzystne relacje kursowe złotego względem walut obcych – w głównej mierze te zmienne kształtowały wyniki finansowe firm paliwowych. Z tym większą satysfakcją mogę powiedzieć, że mimo tak trudnej sytuacji makroekonomicznej, Koncern osiągnął dobre wyniki finansowe, wypracowując między innymi najwyższe łączne wolumeny sprzedaży w historii Firmy, prawie 35,5 mln ton, a także rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży – niemal 107 mld zł.

W ubiegłym roku Koncern wypracował 2 mld zł zysku netto oraz 2,1 mld zł zysku z działalności operacyjnej. Wynik ten zawdzięczamy zarówno wpływom z dezinwestycji i przeszacowaniu zapasów ropy naftowej, jak i zwiększeniu wielkości sprzedaży we wszystkich segmentach. Należy przy tym zaznaczyć, że pogorszenie sytuacji makroekonomicznej wywołane kryzysem światowym, a w szczególności rosnąca presja na marże rafineryjne i petrochemiczne spowodowało ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych roku 2011 odpisu netto w wysokości 1,8 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych głównie Grupy Unipetrol i Grupy Anwil.
Szczególnie cieszą wyraźne wzrosty sprzedaży w segmencie detalu oraz petrochemii, osiągnięte - odpowiednio - dzięki stosowaniu polityki cenowej skupiającej się na stymulacji popytu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie i aktywa produkcyjne, poczynionym w ubiegłych latach. W połowie 2011 roku uruchomiliśmy produkcję kwasu tereftalowego w kompleksie instalacji PX/PTA w Płocku oraz we Włocławku.

Z kolei presja na utrzymanie niskich marż detalicznych miała znaczący wpływ na wynik w tym segmencie. Fakt, że nasza sprzedaż detaliczna rosła w 2011 szybciej niż rynek oznacza, iż w tym trudnym okresie udało nam się nie tylko zatrzymać naszych stałych Klientów, ale również pozyskać nowych. To z kolei przełożyło się na doskonały wynik wolumenowy.

Należy jednocześnie podkreślić bardzo dobrą i stale poprawiającą się sytuację płynnościową Koncernu, który na początku globalnego kryzysu był na granicy złamania warunków umów z bankami finansującymi. Dzięki konsekwentnym działaniom w obszarze finansów, poziom dźwigni finansowej został zredukowany w 2011 roku do 30,2% (spadek zadłużenia netto o kolejne 0,3 mld zł). Równocześnie, w roku ubiegłym prowadzono prace nad refinansowaniem zapadających kredytów: dzięki podpisaniu umów kredytowych na kwotę prawie 3 mld euro zabezpieczyliśmy finansowanie na kolejnych 5 lat.

Mając na uwadze konieczność wzmocnienia kontroli i budowania wartości Grupy Kapitałowej ORLEN, w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy proces dalszego wykupu akcji poszczególnych spółek Koncernu takich jak Anwil, IKS "Solino", Rafineria Nafty Jedlicze, ORLEN Automatyka czy ORLEN Wir.

Bez wątpienia jednym z największych wydarzeń ostatnich lat w obszarze fuzji i przejęć w tej części Europy było przeprowadzenie transakcji sprzedaży Polkomtela, w którym PKN ORLEN posiadał ponad 24% udziałów. Koncern był głównym inicjatorem i jednym z koordynatorów tego skomplikowanego procesu, a dzięki wpływowi środków w kwocie 3,7 mld zł – także jednym z największych jego beneficjentów. Warto pamiętać, że pierwsze deklaracje sprzedaży tych aktywów pojawiły się już w 2000 roku, jednak dopiero w ubiegłym roku udało się ją zakończyć sukcesem. Środki pozyskane w wyniku sprzedaży udziałów w Polkomtelu posłużą do dalszej redukcji zadłużenia Spółki oraz sfinansowania inwestycji mających na celu przekształcenie PKN ORLEN w nowoczesny koncern multienergetyczny.

Działania w kierunku budowy Koncernu multi-utility prowadziliśmy w 2011 roku dwutorowo: kontynuując inwestycje w sektor energetyczny oraz prowadząc intensywne prace skierowane na rozwój w segmencie wydobywczym. Intensywnie pracowaliśmy nad projektem budowy bloku parowo - gazowego we Włocławku. Oprócz decyzji środowiskowej, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oraz podpisaliśmy umowę na budowę przyłącza gazociągu, którym dostarczane będzie paliwo dla naszej elektrowni. Obecnie trwa proces wyboru wykonawcy elektrowni, który planujemy zakończyć w połowie 2012 roku. Jednocześnie pracujemy nad modernizacją elektrociepłowni znajdującej się na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz analizujemy możliwość budowy kolejnego bloku energetycznego w tym mieście.

Niezwykle ważnym dla przyszłości Koncernu kierunkiem rozwoju, są inwestycje w poszukiwania węglowodorów i ich przyszłe wydobycie. W ubiegłym roku szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy procesowi rozpoznawania złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Zakończyliśmy realizację dwóch pierwszych odwiertów na naszych koncesjach na Lubelszczyźnie i przygotowujemy się do kolejnych wierceń. Równolegle kontynuujemy poszukiwania złóż konwencjonalnych zarówno w tym rejonie, jak i - wspólnie z Kuwait Energy Company - na szelfie łotewskim oraz w ramach przedsięwzięcia prowadzonego we współpracy z PGNiG – na złożu Sieraków.

Z decyzji ważnych z punktu widzenia przyszłości Firmy warto przypomnieć także te gwarantujące ciągłość dostaw ropy naftowej do PKN ORLEN. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na zakup surowca gwarantującą dostawy na kolejne trzy lata. Zapewniliśmy także możliwość dywersyfikacji części dostaw gazu ziemnego zawierając umowy z alternatywnymi dostawcami wobec PGNiG.

Aktywności prowadzone w zagranicznych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN koncentrowały się na optymalizacji działalności naszych rafinerii w Czechach i na Litwie, a także sieci sprzedaży na terenie Niemiec. Za duży sukces poczytujemy fakt, iż po raz kolejny udało się poprawić wyniki zarówno aktywów niemieckich, jak i rentowność rafinerii w Możejkach. W przypadku inwestycji litewskiej warto wspomnieć o sfinalizowaniu rozmów przypieczętowanych nową umową z Klaipedos Nafta, właścicielem terminalu przeładunkowego, w ramach której udało się wynegocjować niższe niż dotychczas koszty logistyki surowca sprowadzanego drogą morską. Liczymy, że wkrótce uda nam się także renegocjować wysokość opłat za transport kolejowy w obrębie Litwy. Pozwoliłoby to na dodatkową poprawę opłacalności produkcji paliw w rafinerii w Możejkach.

Cieszy nas bardzo, że sukcesy Koncernu znalazły uznanie w oczach ekspertów: analitycy agencji ratingowej Fitch podtrzymali ocenę standingu finansowego Firmy na dobrym poziomie BB+, a w rankingu Platts Top Global Energy Company zostaliśmy sklasyfikowani na 8. miejscu w globalnej kategorii „Refining and Marketing”. Już po raz piąty prestiżowy miesięcznik finansowy Euromoney przyznał Spółce tytuł „Najlepiej zarządzanej firmy w Polsce”, a dziennik Rzeczpospolita i tygodnik Polityka umieściły ORLEN na pierwszym miejscu listy największych firm w kraju i w regionie. Po raz pierwszy i jako jedyna polska firma zostaliśmy również zaproszeni do dyskusji w gronie najważniejszych postaci światowego sektora energetycznego podczas sesji plenarnej konferencji branży naftowej CERAWeek 2011 w Houston, USA. Koncern otrzymał także dwie nagrody w konkursie „Orły Polskiego Biznesu” dla największych polskich inwestorów w Niemczech. Otrzymaliśmy szereg wyróżnień z zakresu relacji inwestorskich: „Best Investor Relations by a Polish Company 2011” IR Magazine oraz w badaniu WarsawScan za jakość polityki informacyjnej oraz ładu korporacyjnego. Po raz trzeci PKN ORLEN zakwalifikował się do składu RESPECT Index – indeksu GPW skupiającego spółki odpowiedzialne społecznie. Naszą markę docenili też konsumenci, przyznając nam Laur Klienta w kategorii „Stacje paliw – oferta dla klienta biznesowego”.

Na uwagę zasługują także dwie inicjatywy, w które zaangażowaliśmy się w ubiegłym roku. Koncern wsparł Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej oraz aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Roku Chemii, prowadząc szereg działań popularyzatorskich z zakresu nauk chemicznych skierowanych do młodzieży. Zwieńczeniem tych prac było uruchomienie portalu edukacyjnego „Poczuj chemię”, jednocześnie w Polsce i w Czechach, w ramach wspólnego projektu PKN ORLEN oraz Unipetrolu.

Mimo obaw o dalsze scenariusze gospodarcze dla Europy i świata, odzwierciedlonych w wysokich notowaniach ropy naftowej, słabnącym popycie na paliwa w naszym regionie i w efekcie niskich marżach, zamierzamy konsekwentnie realizować nasze plany. Mamy też świadomość narastających obciążeń wynikających ze zmian w regulacjach dotyczących norm środowiskowych i emisji CO2, które niewątpliwie wpłyną na rozwój Grupy.

Należy podkreślić, że rok 2012 ma szansę stać się przełomowym w dziedzinie poszukiwania nowych źródeł energii w Polsce. Mimo obniżenia - wobec wcześniejszych danych - szacunków zasobności polskich złóż gazu łupkowego przez Państwowy Instytut Geologiczny, poszukiwania tego surowca w istotnym wymiarze będą wpływały na rozwój naszej Grupy bowiem zamierzamy w tym roku zintensyfikować nasze działania w tym obszarze.

W tak trudnych i niestabilnych warunkach, jakie panowały w ciągu ostatnich miesięcy, wielokrotnie mogliśmy przekonać się, że sukces Firmy zależy przede wszystkim od ludzi ją tworzących – ich zdolności do radzenia sobie w zmiennych okolicznościach, umiejętności elastycznego reagowania i podejmowania odpowiednich decyzji, a przede wszystkim zrozumienia długofalowego kierunku i wizji rozwoju Spółki.

Serdecznie dziękuję członkom Rady Nadzorczej za udzielane Zarządowi wsparcia w obliczu wyzwań, które stawały przed nami w minionym roku. Zarówno tych planowanych jak i tych, które pojawiały się niespodziewanie i wymagały szybkiej reakcji i bliskiej współpracy. Pracownikom Koncernu pragnę podziękować za profesjonalizm, wytężoną pracę i - w konsekwencji - sukcesy, jakie odnosi w ostatnich latach nasza Firma.

Dariusz Jacek Krawiec

podpis_2008.jpg

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

PKN ORLEN S.A.
 


Marki Grupy ORLEN