Raport_2012_PL_wladze
Teraz jesteś w: Strona głównaWładze PKN ORLEN › List Prezesa Zarządu
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa Zarządu

krawiec_2.jpgSzanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

rok 2012 obfitował w niezwykle istotne wydarzenia z punktu widzenia Grupy ORLEN i zakończył się przyjęciem w listopadzie Strategii Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2013–2017.

Na przyjęcie nowej strategii zdecydowaliśmy się w sytuacji wyraźnych, pozytywnych efektów prowadzonych przez nas działań stabilizacyjnych. Strategia zakłada dalszy zrównoważony rozwój Grupy ORLEN przy pełnym wykorzystaniu jej potencjału. Budowanie i wzrost wartości Koncernu zostaną osiągnięte m.in. poprzez wzrost średniorocznych przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej o ponad 40% w porównaniu z okresem 2008–2012 oraz planowane nakłady inwestycyjne na kolejnych 5 lat, obejmujące wydatkowanie do 22,5 mld zł. Priorytetem pozostanie bezpieczeństwo finansowe i utrzymanie dźwigni finansowej na poziomie poniżej 30%. Jesteśmy przekonani, że realizacja założeń strategicznych pozwoli uruchomić program dywidendy dla akcjonariuszy, zakładający jej systematyczny wzrost do 5% kapitalizacji giełdowej Spółki liczonej według średniego kursu akcji w roku poprzedzającym wypłatę.

Plany opieramy na dobrej sytuacji płynnościowej Koncernu, która jest przede wszystkim wynikiem realizacji założeń operacyjnych i inwestycyjnych strategii w latach 2008–2012 oraz działań optymalizujących kapitał pracujący i zmniejszających zadłużenie. Redukcja zadłużenia netto do poziomu poniżej 6,8 mld zł pozwoliła obniżyć dźwignię finansową do bezpiecznego poziomu 26%. Działania Koncernu zostały docenione przez agencje ratingowe Moody`s i Fitch, które podniosły perspektywę ratingu długoterminowego do pozytywnej.

Biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze, w którym prowadziliśmy działalność w minionym roku, należy stwierdzić, że Grupa ORLEN niewątpliwie umocniła swoją pozycję rynkową. W warunkach obniżenia tempa wzrostu PKB i konsumpcji paliw na wszystkich rynkach działalności oraz wpływu szarej strefy w Polsce i w Czechach, Koncern osiągnął wysoki, porównywalny do roku poprze dniego, poziom łącznej sprzedaży wolumenowej w wysokości 35 mln ton. Grupa ORLEN wypracowała najwyższe w historii przychody ze sprzedaży na poziomie 120 mld zł oraz osiągnęła rekordowy poziom ponad 5,2 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przed uwzględnieniem wyceny zapasów (EBITDA wg LIFO) i odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego.

Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, obejmujące wpływ modelowych marż rafineryjnych oraz kursów walutowych, znacząco poprawiło wynik operacyjny segmentu rafineryjnego. Przed uwzględnieniem wpływu wyceny zapasów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, zysk z działalności operacyjnej segmentu wyniósł 1,8 mld zł. Wzrost zysku operacyjnego segmentu detalicznego do poziomu blisko 0,7 mld zł przed odpisami aktywów trwałych to przede wszystkim efekt strategii cenowej ukierunkowanej na stymulację popytu na paliwa, stopniowej odbudowy marż na rynku polskim i niemieckim, a także dalszego rozwoju oferty pozapaliwowej.

Wyniki segmentu petrochemicznego w 2012 roku wzmocniły pozycję Grupy ORLEN jako największej firmy petrochemicznej w regionie oraz lidera w obszarze produkcji olefin i poliolefin. Był to pierwszy pełny rok działania instalacji PTA we Włocławku, co pozwoliło zwiększyć sprzedaż kwasu tereftalowego o ponad 40%, do poziomu blisko 0,5 mln ton. Wzrosły również wolumeny sprzedaży nawozów sztucznych oraz polimerów. Zysk operacyjny segmentu przed wpływem wyceny zapasów (EBIT wg LIFO) i odpisami wartości środków trwałych wyniósł blisko 1,3 mld zł.

Mając na uwadze konieczność dywersyfikacji źródeł dochodów, prowadzimy działania zmierzające do budowy koncernu typu multi-utility. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój nowych obszarów działalności – wydobycie oraz sektor energetyczny. Do końca 2012 roku koncentrowaliśmy się na wykonaniu i analizie pięciu odwiertów na złożach niekonwencjonalnych, w tym dwóch odwiertów horyzontalnych. Podjęliśmy również działania w celu pozyskania nowych koncesji należących uprzednio do Exxon Mobil. Proces został sfinalizowany na początku 2013 roku. Rozpoczęliśmy wiercenie ósmego już otworu poszukiwawczego, przeprowadziliśmy też pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego na odcinku poziomym i przygotowujemy się do jego powtórzenia w kolejnej lokalizacji. Zrealizowaliśmy również plany na rok 2012 w zakresie poszukiwań węglowodorów w złożach konwencjonalnych, w tym zakończyliśmy prace przygotowawcze do wykonania odwiertu rozpoznawczego na Niżu Polskim (Sieraków). O skali naszego zaangażowania w sektor wydobycia najlepiej świadczy wysokość nakładów przewidzianych na ten cel w nowej strategii, mająca wynieść do 5,1 mld zł w kolejnych pięciu latach. W tym czasie, poprzez naszą spółkę ORLEN Upstream, planujemy wykonać co najmniej 50 odwiertów poszukiwawczych.

W 2012 roku zintensyfikowaliśmy prace nad projektami sektora energetycznego. W efekcie podpisany został kontrakt z generalnym wykonawcą bloku gazowoparowego we Włocławku, a na początku marca 2013 roku przekazaliśmy wykonawcy teren budowy. Blok będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy ANWIL i PKN ORLEN, przy czym około połowa wytwarzanej we Włocławku energii elektrycznej będzie trafiała na rynek zewnętrzny. Drugi z projektów energetycznych, zakładający budowę bloku opartego na podobnej technologii w Płocku, przeszedł w etap analizy wariantów koncepcji budowy i studium wykonalności. Pozyskaliśmy również decyzję środowiskową. Obecnie prowadzimy analizy ekonomiczne projektu.

Niejednokrotnie podkreślaliśmy znaczenie bezpieczeństwa dostaw surowca dla Grupy ORLEN. Dlatego ważnym wydarzeniem było pomyślne zakończenie procesu uzgodnienia warunków handlowych i podpisanie aneksu do umowy z Mercuria Energy Trading, dotyczącego dostaw ropy naftowej do rafinerii w Płocku rurociągiem „Przyjaźń” na kolejne 3 lata. Kontrakt o wartości 26 mld zł obejmuje dostawy 3,6 mln ton ropy REBCO rocznie. Na uwagę zasługuje również sfinalizowany na początku stycznia 2013 roku kontrakt z Rosneft Oil Company – największym rosyjskim producentem ropy naftowej. Po raz pierwszy Rosneft podpisał bezpośredni kontrakt na dostawy ropy naftowej z europejską spółką rafineryjną. Dzięki umowie o wartości 46 mld zł nasz partner dostarczy rocznie na potrzeby Grupy ORLEN około 6 mln ton ropy naftowej przez kolejne 3 lata.

W minionym roku wzmacnialiśmy efektywność zarządzania w Grupie ORLEN m.in. poprzez wykup mniejszościowych pakietów akcji części polskich spółek Grupy. W rezultacie PKN ORLEN stał się wyłącznym akcjonariuszem ANWILU, Rafinerii Jedlicze, IKS „Solino” oraz Petrolotu. Dzięki zakupowi od PLL LOT udziałów w spółce Petrolot staliśmy się wiodącym podmiotem w hurtowej sprzedaży paliwa lotniczego. Obecnie prowadzimy prace nad strategią rozwoju tych aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem innych rynków europejskich. W ramach optymalizacji hurtowego handlu paliwami, prowadzonego dotychczas zarówno bezpośrednio przez PKN ORLEN, jak i ORLEN PetroCentrum, w roku 2012 prowadziliśmy intensywne prace nad centralizacją tego kanału sprzedaży. Jednym z elementów prowadzonych zmian było przekształcenie ORLEN PetroCentrum w ORLEN Paliwa.

Na rynkach zagranicznych koncentrowaliśmy się na poprawie efektywności naszych spółek w Czechach i na Litwie. W czeskim Unipetrolu m.in. trwale zaprzestaliśmy przerobu ropy w zakładzie Paramo. W ORLEN Lietuva kontynuowaliśmy wdrożenie szeregu działań restrukturyzacyjnych. Pomyślnie przeprowadziliśmy także postój remontowy całej rafinerii, realizowany cyklicznie co 4 lata. Warto odnotować, iż pomimo 84% wykorzystania mocy produkcyjnych z powodu postoju, nasza litewska spółka osiągnęła około 180 mln USD zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (wskaźnik EBITDA).

W minionym roku Koncern aktywnie angażował się w dyskusję na najważniejsze tematy społeczne i gospodarcze. Kluczowe debaty z udziałem przedstawicieli Grupy ORLEN odbyły się m.in. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, Europejskiego Kongresu Finansowego oraz Forum Ekonomicznego w Krynicy. Koncern był również reprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu, gdzie dyskutowano na temat wpływu liderów na światową sytuację gospodarczą.

Stale poprawiającą się pozycję Koncernu potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez grona eksperckie w 2012 roku. PKN ORLEN nieprzerwanie od 2009 roku utrzymuje pozycję w elitarnym RESPECT Index Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Raportowanie Grupy ORLEN zostało wyróżnione nagrodą „The Best Annual Report 2011” za najlepszy raport roczny w kategorii: przedsiębiorstwa. Koncern otrzymał również nagrodę specjalną za prowadzenie relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej w konkursie „Złota Strona Emitenta”. W uznaniu bardzo dobrych warunków pracy Koncern został uhonorowany certyfikatem TOP Employers Polska. O naszej pozycji świadczy także pierwsze miejsce w kategorii EMEA Refining & Marketing w prestiżowym Platts 250 Global Energy Company Rankings.

W obliczu wciąż niestabilnego otoczenia, w którym funkcjonuje Koncern, możemy być spokojni o to, że jego pozycja została zbudowana na solidnych fundamentach. Wysiłki podjęte w ciągu ostatnich czterech lat, a jednocześnie klarowne, strategiczne kierunki rozwoju pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość i myśleć o dalszym rozwoju Grupy ORLEN. Ta sytuacja nie byłaby możliwa bez wysiłków wszystkich pracowników, obarczonych szczególną odpowiedzialnością w czasie kryzysu, którzy podejmując setki codziennych działań decydują o pozycji Grupy ORLEN. Dziękuję wszystkim Pracownikom oraz Członkom Rady Nadzorczej za udaną współpracę, która jest kluczem do budowania wartości Koncernu.

Dariusz Jacek Krawiec

podpis_2008.jpg

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN

 

 

Marki Grupy ORLEN