PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

List Prezesa Zarządu

Krawiec JacekSzanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Rok 2013 był pierwszym rokiem realizacji strategii Koncernu do roku 2017, zakładającej budowę nowych segmentów działalności - wydobycia ropy i gazu oraz energetyki przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego i doskonałości operacyjnej dotychczasowych obszarów działalności. Realizując jeden z głównych celów strategicznych, w roku ubiegłym - po raz pierwszy od pięciu lat - wypłaciliśmy dywidendę ze stopą zwrotu wynoszącą 3,8% w odniesieniu do średniej ceny akcji w 2012 roku.

Łączny wolumen sprzedaży Grupy ORLEN w roku 2013 wyniósł blisko 36 mln ton generując przychody w wysokości 113 mld zł i zysk EBITDA wg LIFO w kwocie 3,2 mld zł. Osiągnęliśmy historycznie najwyższy zysk w obszarze detalu wynoszący 1,3 mld zł, doskonały wynik petrochemii, przekraczający 2 mld zł, przy obniżonym do 0,5 mld zł, na skutek zmian otoczenia makroekonomicznego, zysku rafinerii.

Przekonani o potencjale segmentu detalicznego konsekwentnie inwestowaliśmy w rozwój sieci, zarówno w Polsce, jak i za granicą – na koniec 2013 roku Koncern dysponował 2 706 stacjami paliw. Intensywnie rozwijamy ofertę pozapaliwową - w minionym roku uruchomiliśmy 234 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe oraz Stop Cafe Bistro, dzięki czemu obecnie do dyspozycji naszych klientów pozostaje ich już 1 047.

W pełni wykorzystaliśmy także nasz potencjał jako największej firmy petrochemicznej w regionie. Wzrosła sprzedaż polimerów, monomerów, aromatów, tworzyw sztucznych i PTA na rynku polskim przy zmniejszeniu wolumenów w Czechach.

Słabszy wynik w obszarze rafinerii był efektem niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego - marże rafineryjne w 4 kwartale 2013 roku były najniższe od 10 lat. Widoczny był także negatywny wpływ tzw. szarej strefy w handlu olejem napędowym. Mimo tych trudnych warunków Koncern zwiększył jednak łączne wolumeny sprzedaży – zanotowaliśmy wzrost w Polsce i na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva przy niższych wolumenach na rynku czeskim.

Zgodnie z założeniami strategii, obejmującej między innymi dywersyfikację źródeł przychodów Koncernu, w minionym roku intensywnie rozwijaliśmy segment wydobycia. W ramach dotychczasowych prac przeprowadzono w Polsce 10 odwiertów poszukiwawczych gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w tym trzy poziome, oraz wykonano dwa szczelinowania odcinków horyzontalnych. Momentem przełomowym z punktu widzenia rozwoju Grupy ORLEN była akwizycja kanadyjskiej firmy wydobywczej TriOil Resources, dzięki której Koncern osiągnął status firmy globalnej. Spółka ta posiada nie tylko produkcyjne odwierty wydobywcze ropy i gazu, ale także, co szczególnie ważne w kontekście inwestycji w poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, unikalny know-how w tym zakresie. Jest to kapitał szczególnie istotny dla PKN ORLEN, jako lidera w zakresie poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce.

Do kluczowych inwestycji Grupy ORLEN w segmencie energetycznym zaliczyć należy rozpoczętą wiosną 2013 roku budowę elektrociepłowni parowo-gazowej we Włocławku. Już w 2015 roku będzie ona wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby Grupy ANWIL, PKN ORLEN oraz odbiorców zewnętrznych.

Wypracowaliśmy 5,7 mld zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Umożliwiło to zarówno zaplanowaną realizację programów inwestycyjnych, wypłatę dywidendy jak i dalszą redukcję zadłużenia, które na koniec 2013 roku obniżyło się w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,1 mld zł i wyniosło 4,6 mld zł.

Dywersyfikując źródła finansowania, zachęceni olbrzymim sukcesem wyemitowanych rok wcześniej obligacji skierowanych dla odbiorców instytucjonalnych, przeprowadziliśmy bardzo dobrze przyjętą przez rynek emisję obligacji detalicznych na łączną kwotę 0,7 mld zł. Zdecydowaliśmy się także na sprzedaż kolejnej transzy zapasów obowiązkowych ropy naftowej, co pozwoliło na odciążenie bilansu Grupy o 1 mld zł.

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że spójna strategia i elastyczna polityka inwestycyjna Koncernu została doceniona przez ekspertów zewnętrznych - analitycy agencji Fitch Ratings i Moody`s Investors podnieśli ocenę kredytową PKN ORLEN odpowiednio do BBB- i Baa3. Tym samym Spółka odzyskała rating na poziomie inwestycyjnym od obu wiodących, światowych agencji ratingowych.
Grupa ORLEN, jako jeden z priorytetów gwarantujących stabilne funkcjonowanie firmy, traktuje bezpieczeństwo zaopatrzenia w surowce. I tak w minionym roku po raz pierwszy w historii Koncernu podpisane zostały umowy na dostawy ropy bezpośrednio z producentem. Zapewniają one dostawy surowca do rafinerii w Płocku oraz na potrzeby Grupy Unipetrol.

Zdając sobie sprawę z rosnącego znaczenia gazu ziemnego, realizujemy także strategiczne projekty dotyczące dywersyfikacji źródeł dostaw tego surowca. W tym celu zawarto krótkoterminowe umowy na zakup gazu z pięcioma dostawcami, a na początku 2014 roku podpisane zostały nowe kontrakty, tym razem z sześcioma firmami. Uruchamiamy również nowoczesne rozwiązania handlowe, uzyskując między innymi uprawnienia do handlu gazem ziemnym na giełdzie EEX (European Energy Exchange) w Lipsku oraz przystępując do Towarowej Giełdy Energii. Jesteśmy przekonani, że nasze działania w tym obszarze umożliwią nam wykorzystanie możliwości płynących z procesu liberalizacji sektora gazowego w Polsce.

W minionym roku koncentrowaliśmy się również na rozwijaniu bezpośrednich relacji z naszymi partnerami handlowymi. Zoptymalizowaliśmy system sprzedaży hurtowej paliw i oleju opałowego przekazując do spółki ORLEN Paliwa obsługę średnich i małych przedsiębiorstw, co pozwala lepiej wykorzystać potencjał sprzedażowy, efekt skali oraz zwiększyć elastyczność w zakresie obsługi klientów.

Od początku 2014 roku sprzedaż paliw lotniczych prowadzoną do tej pory przez spółkę Petrolot skoncentrowaliśmy w obszarze sprzedaży hurtowej PKN ORLEN. Z kolei Petrolot stał się niezależnym operatorem świadczącym usługi w największych portach lotniczych w zakresie magazynowania paliw lotniczych i tankowania statków powietrznych na zlecenie dostawców paliw.

W obszarze współpracy z dostawcami skonsolidowaliśmy procesy zakupowe 14 spółek należących do Grupy ORLEN wdrażając innowacyjną Platformę Zakupową CONNECT.

W listopadzie 2013 roku zainicjowaliśmy proces zakupu od firmy Shell 16,4% akcji spółki Česká Rafinérská. Transakcja o wartości ponad 27 mln USD została sfinalizowana na początku 2014 roku i pozwoliła zwiększyć udział Unipetrol w kapitale zakładowym Česká Rafinérská do 67,6%, co znacznie zwiększa możliwości sprawnego zarządzania spółką.

Dynamiczny rozwój Koncernu dostrzeżony został przez niezależnych ekspertów rynkowych. PKN ORLEN został liderem zestawienia najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw sektora naftowego sporządzanego przez brytyjski miesięcznik Euromoney. Grupa ORLEN, po raz ósmy z rzędu znalazła się na pierwszej pozycji w rankingu największych firm regionu Europy Środkowo-Wschodniej przygotowywanym przez Coface oraz na wysokim, 79 miejscu listy największych koncernów branży energetycznej według Platts. Firma nieprzerwanie od siedmiu edycji utrzymuje też pozycję w elitarnym RESPECT Index warszawskiej GPW. Docenione zostały także nasze działania w zakresie polityki informacyjnej – zdobyliśmy tytuł The Best of The Best dla naszych raportów finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Marka ORLEN, z wyceną na poziomie 3,9 mld zł, została uznana w rankingu dziennika Rzeczpospolita za najbardziej wartościową w Polsce.

Jako największa firma w Polsce, naturalnie angażowaliśmy się w dyskusje na najważniejsze tematy społeczne i gospodarcze, zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym. W minionym roku kluczowe debaty z udziałem przedstawicieli Grupy ORLEN odbyły się m.in. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, Forum Ekonomicznego w Krynicy, czy Europejskiego Forum Nowych Idei. Przedstawiciele Koncernu uczestniczyli także w zagranicznych konferencjach,, jak np. CERA Week w Houston, czy Forum Ekonomiczne w Sankt Petersburgu, gdzie dyskutowane są najważniejsze aspekty ekonomiczne w ujęciu globalnym.

W ubiegłym roku rozszerzyliśmy także zakres projektów własnych w zakresie sponsoringu. Obok VERVA Street Racing czy plebiscytu Polacy z Werwą zainicjowaliśmy projekt promujący zdrowy tryb życia – ORLEN Warsaw Marathon. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem - w pierwszej edycji OWM udział wzięło łącznie ponad 26 tys. biegaczy z kraju i ze świata oraz tysiące kibiców. Ten sukces skłonił nas do kontynuacji projektu – kolejna odsłona Narodowego Święta Biegania w 2014 roku również zgromadziła rzesze amatorów tego sportu.

Rok 2013 był bez wątpienia przełomowy dla Koncernu. Dzięki zaangażowaniu Pracowników, najwyższych standardach zarządzania i jasnej wizji rozwoju udowodniliśmy, że możemy nie tylko sprawnie funkcjonować w trudnym otoczeniu rynkowym, ale także rozwijać się i realizować cele strategiczne, tym samym tworząc silne podstawy budowy wartości w kolejnych latach.

Dziękuję Członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi, Kadrze Menedżerskiej i wszystkim Pracownikom, którzy swoją pracą sprawiają, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, a Państwu – naszym Akcjonariuszom za zaufanie, którym obdarzacie PKN ORLEN podejmując decyzje inwestycyjne.

Dariusz Jacek Krawiec

podpis_2008.jpg

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN

 

 

Schowek

Zwiń