Raport_2009_PL_wydobycie
Teraz jesteś w: Strona główna › Wydobycie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wydobycie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN oraz polityką zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, planujemy kontynuację rozwoju działalności wydobywczej zapewniającej dostęp do własnego surowca. Dla zapewnienia silnej pozycji Grupy ORLEN w segmencie upstream zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy optymalizację obszaru wydobycia.

Głównym założeniem i celem procesu była integracja obszaru upstream w ramach spółki ORLEN Upstream, do której przekierowaliśmy całość realizowanych zadań, wraz z odpowiednimi zasobami kadrowymi.

Konsekwentnie realizowana polityka wzrostu organicznego, połączona z budowaniem kompetencji, daje efekt w postaci zespołu specjalistów zdolnych do kompleksowej oceny projektów wydobywczych pod względem zarówno ich technicznego, jak i ekonomicznego potencjału. Prowadzony na bieżąco monitoring rynku projektów wydobywczych na świecie umożliwia pełne rozeznanie pojawiających się możliwości akwizycyjnych. Utworzona i ciągle rozbudowywana baza danych tych projektów pozwala na właściwe ich selekcjonowanie i dopasowanie do możliwości i potrzeb Koncernu.

Głównymi zadaniami realizowanymi w 2009 roku w ramach rozwoju segmentu wydobywczego były:

  • kontynuacja projektu poszukiwawczo-rozpoznawczego na szelfie Morza Bałtyckiego w łotewskiej strefie ekonomicznej,
  • realizacja kolejnych etapów projektu poszukiwawczo -wydobywczego w rejonie basenu lubelskiego,
  • przeprowadzenie studiów i analiz 67 projektów/aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w różnych lokalizacjach geograficznych,
  • przeprowadzenie pełnych analiz wybranych projektów zmierzających do zakupu aktywów wydobywczych lub akwizycji korporacyjnej poza granicami Polski,
  • nawiązanie współpracy z partnerami posiadającymi aktywa na terenie Polski.

W trakcie realizacji znajdują się trzy projekty, które będziemy kontynuowali w kolejnych latach:

  • Projekt na Lubelszczyźnie;
  • Projekt na Morzu Bałtyckim;
  • Projekt Sieraków.

Projekt na Lubelszczyźnie daje nam wyłączne prawo do poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez okres 5 lat na obszarze 5 koncesji regionu lubelskiego. Jest to bardzo interesujący geologicznie obszar, w którego sąsiedztwie odkrywano już złoża węglowodorów. W 2009 roku przeprowadziliśmy reinterpretację historycznych danych sejsmicznych, której efektem będzie wytypowanie obszarów do polowej akwizycji danych, zaplanowanej na 2010 rok.

Projekt na Morzu Bałtyckim to projekt poszukiwawczo -wydobywczy realizowany wspólnie z partnerem Kuwait Energy Company (KEC). W październiku 2009 roku spółka Balin Energy, wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz KEC, otrzymała drugą koncesję poszukiwawczo -wydobywczą w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Powiększenie obszaru koncesyjnego pozytywnie wpłynie na ekonomikę prowadzonych prac poszukiwawczych, obniżając jednostkowe koszty. Dodatkowo przedsięwzięcie pozwala na budowanie unikalnych kompetencji i doświadczenia zespołu w działalności upstream na morzu.

Projekt Sieraków stanowi kontynuację wykonanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wstępnych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na Niżu Polskim. Proponowany obszar współpracy położony jest w rejonie najbardziej perspektywicznym dla poszukiwań węglowodorów w Polsce. Wstępnie rozpoznane nagromadzenie ropy naftowej w obrębie struktury Sieraków znajduje się w sąsiedztwie największych odkryć złóż ropy dokonanych w ostatnich latach przez PGNiG w Polsce. Realizacja wspólnego projektu z PGNiG jest kolejnym etapem budowy zdywersyfikowanego portfela projektów poszukiwawczo-wydobywczych PKN ORLEN.

Zakładamy, że realizacja założeń strategii w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przyczyni się do zwiększenia stabilizacji poziomu marży Koncernu. Budowanie zrównoważonego portfela aktywów wydobywczych pod względem stadium zaawansowania projektu, lokalizacji geograficznej i rodzaju surowca zapewni stabilny wzrost z akceptowalnym poziomem ryzyka.

mapaMarki Grupy ORLEN