Raport_2010_PL_wydobycie
Teraz jesteś w: Strona główna › Wydobycie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wydobycie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Strategia Grupy ORLEN zakłada systematyczny rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do złóż ropy i gazu ziemnego. W 2010 roku kontynuowane były prace nad wzmocnieniem i poszerzeniem pozycji Grupy ORLEN w segmencie upstream.


Działania prowadzone w minionym roku obejmowały przede wszystkim realizację posiadanych w portfelu projektów, formułowanie założeń projektowych na kolejne lata oraz integrację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w ramach ORLEN Upstream.

W 2010 roku rozbudowywano zespół specjalistów zdolnych do kompleksowej oceny projektów wydobywczych, zarówno pod względem ich technicznego, jak i ekonomicznego potencjału, a także zaplanowania i prowadzenia wyselekcjonowanych transakcji. Systematyczny monitoring światowego rynku projektów wydobywczych pozwala skutecznie ocenić potencjał pojawiających się możliwości akwizycyjnych. Z kolei nieprzerwanie rozbudowywana baza danych, zawierająca informacje o projektach, pozwala na właściwą ich selekcję w taki sposób, by jak najpełniej wpisywały się w strategię Koncernu.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w 2010 roku w ramach rozwoju segmentu wydobywczego były:

  • kontynuacja projektu poszukiwawczo-rozpoznawczego w łotewskiej strefie ekonomicznej szelfu Morza Bałtyckiego,
  • realizacja kolejnych etapów projektu poszukiwawczo-wydobywczego w rejonie basenu lubelskiego (w tym gazu łupkowego),
  • realizacja pierwszego etapu projektu Sieraków, obejmującego rozpoznanie i udokumentowanie złoża,
  • przeprowadzenie studiów i analiz 150 potencjalnych projektów/aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w różnych lokalizacjach geograficznych,
  • przeprowadzenie pełnych analiz kilku wybranych projektów zmierzających do zakupu aktywów wydobywczych poza granicami Polski,
  • kontynuacja współpracy z partnerami posiadającymi aktywa na terenie Polski.

W trakcie realizacji znajdują się cztery projekty, które będą kontynuowane w kolejnych latach:

  • projekt na Lubelszczyźnie,
  • projekt na Morzu Bałtyckim,
  • projekt Sieraków,
  • projekt Lublin Shale.

Projekt na Lubelszczyźnie realizowany jest przez ORLEN Upstream na obszarze pięciu koncesji (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica), na których spółka pełni rolę operatora.

Kluczowe zadania zrealizowane w ramach tego projektu w roku 2010 to przede wszystkim przygotowanie projektów techniczno-geologicznych do wykonania badań sejsmicznych 2D dla najbardziej perspektywicznych obiektów strukturalnych, a następnie pozyskanie tych danych, a także przetworzenie archiwalnych materiałów sejsmicznych 2D.

Prace geologiczne zmierzały do przygotowania rekomendacji dalszych prac poszukiwawczych, w tym wytypowania miejsc wiercenia otworów.

Projekt na Morzu Bałtyckim jest projektem typu off-shore, zlokalizowanym na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego, który ORLEN Upstream prowadzi wspólnie z Kuwait Energy Company.

W ramach tego projektu w 2010 roku przeprowadzono szereg działań, spośród których najważniejsze dotyczą reinterpretacji dostępnych archiwalnych danych geologiczno-sejsmicznych i geochemicznych oraz wykonania w grudniu 2010 roku badań sejsmicznych 3D o powierzchni ponad 300 km2. Pozyskane w trakcie pomiarów dane pomogą w uszczegółowieniu budowy strukturalnej i tektonicznej zidentyfikowanych wstępnie – na podstawie badań 2D – obiektów potencjalnego nagromadzenia węglowodorów (przyszłych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego). Ostateczna interpretacja i integracja zgromadzonych danych sejsmicznych pozwoli na wytypowanie lokalizacji przyszłych otworów wiertniczych.

Projekt Sieraków jest projektem poszukiwawczo-wydobywczym, który ORLEN Upstream realizuje we współpracy z PGNiG na obszarze Niżu Polskiego. Głównym celem prac jest geologiczne rozpoznanie struktury Dolomitu Głównego, potwierdzenie występowania przemysłowych zasobów złoża, zagospodarowanie oraz uruchomienie produkcji.

Pod koniec 2010 roku realizowano prace przygotowawcze do wykonania odwiertu rozpoznawczego Sieraków-5. Wiercenie rozpoczęło się 14 stycznia 2011 roku.

Projekt Lublin Shale jest nowym projektem, realizowanym samodzielnie przez ORLEN Upstream w oparciu o posiadane koncesje poszukiwawcze na Lubelszczyźnie. Główne zadania przeprowadzone w roku 2010 w ramach tego projektu obejmują analizę dostępnych informacji geologicznych w celu finalnego wytypowania obszarów o najwyższym potencjale występowania złóż gazu ziemnego w skałach ilasto-łupkowych (bloki koncesyjne: Garwolin, Lubartów i Wierzbica) oraz przygotowanie projektu geologiczno-technicznego pozyskania danych sejsmicznych 2D w najbardziej perspektywicznej części bloku Garwolin.

27.jpg

 


Marki Grupy ORLEN