Raport_2011_PL_wydobycie
Teraz jesteś w: Strona główna › Wydobycie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wydobycie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2011


Czytaj więcej w sprawozdaniu finansowym 2011


Strategia Grupy ORLEN zakłada systematyczny rozwój działalności poszukiwawczo- wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do złóż ropy i gazu ziemnego. W 2011 roku kontynuowane były prace nad wzmocnieniem i poszerzeniem pozycji Grupy ORLEN w segmencie upstream. Pomyślnie zakończono dwa pierwsze pionowe odwierty poszukiwawczo-badawcze na Lubelszczyźnie. W portfelu Koncernu znalazły się też trzy nowe koncesje: Hrubieszów, Łódź i Sieradz.

Działania prowadzone w minionym roku obejmowały przede wszystkim realizację posiadanych w portfelu projektów, formułowanie założeń projektowych na kolejne lata oraz analizę potencjalnych celów inwestycyjnych.

W 2011 roku konsekwentnie rozbudowywano zespół specjalistów przygotowanych do kompleksowej oceny projektów wydobywczych, zarówno pod względem ich technicznego, jak i ekonomicznego potencjału. Obok zespołu G&G (geologiczno-geofizycznego), pionów inżynierii złożowej i M&A, kadry ORLEN Upstream zasilili pracownicy operacyjni, nadzorujący realizowane przez spółkę prace wiertnicze. Systematyczny monitoring światowego rynku projektów wydobywczych pozwala skutecznie ocenić potencjał pojawiających się możliwości akwizycyjnych. Z kolei nieprzerwanie rozbudowywana baza danych, zawierająca informacje o projektach, umożliwia ich selekcję w taki sposób, by jak najpełniej wpisywały się w strategię Koncernu.

Najważniejszymi zadaniami, które służyły rozwojowi segmentu wydobywczego w 2011 roku były:

  • realizacja kolejnych etapów projektów poszukiwawczo-wydobywczych w rejonie Lubelszczyzny (w tym zakończenie dwóch wierceń w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków),
  • kontynuacja projektu poszukiwawczo-rozpoznawczego w łotewskiej strefie ekonomicznej szelfu Morza Bałtyckiego (w tym przygotowania do wiercenia otworu poszukiwawczego),
  • realizacja pierwszego etapu projektu Sieraków, obejmującego wstępne rozpoznanie złoża oraz dokonanie pierwszego odwiertu,
  • wstępne analizy dostępnych danych oraz formułowanie założeń projektowych dla nowo pozyskanych koncesji Hrubieszów, Łódź i Sieradz,
  • przeprowadzenie studiów i analiz kilkudziesięciu potencjalnych projektów/aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w różnych lokalizacjach geograficznych,
  • przeprowadzenie pełnych analiz kilku wybranych projektów zmierzających do zakupu aktywów wydobywczych poza granicami kraju.

W trakcie realizacji znajduje się sześć projektów, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Trzy z nich to projekty nakierowane na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych: projekt Lublin, projekt Hrubieszów oraz projekt Środkowa Polska; pozostałe trzy mają na celu udostępnienie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych: projekt Basen Lubelski, projekt na Morzu Bałtyckim i projekt Sieraków.

Projekt Basen Lubelski

Jest projektem realizowanym przez ORLEN Upstream, w którym Spółka pełni rolę operatora. Kluczowe zadania zrealizowane w ramach tego projektu w 2011 roku to przede wszystkim proces oceny zintegrowanych danych i weryfikacja wiedzy o budowie geologicznej tego rejonu oraz przygotowanie rekomendacji potencjalnych obiektów do rozpoznania metodami wiertniczymi. Największe perspektywy rysują się przed piaszczysto-mułowcowymi utworami karbonu oraz węglanowymi utworami dewonu zalegającymi na głębokości od ok. 1,2 km do ponad 4 km, które kryją największe, jak dotąd, odkryte w tym rejonie złoża.

Na 2012 rok zaplanowano dodatkowe prace sejsmiczne 3D na tym obszarze. Możliwe jest też wykonanie jednego odwiertu poszukiwawczego w przypadku pozytywnej oceny potencjału badanego terenu.

Projekt na Morzu Bałtyckim

Jest projektem typu offshore, zlokalizowanym na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego, który ORLEN Upstream prowadzi wspólnie z Kuwait Energy Company. W ramach tego projektu w 2011 roku przeprowadzono szereg działań, spośród których najważniejsze dotyczą reinterpretacji i integracji archiwalnych danych geologicznych oraz wyników nowo wykonanych badań sejsmicznych 3D o powierzchni ponad 300 km2. Pozyskane w trakcie pomiarów dane pomogły w uszczegółowieniu rozpoznania budowy strukturalnej i tektonicznej zidentyfikowanych wstępnie – na podstawie badań 2D – obiektów potencjalnego nagromadzenia węglowodorów (możliwych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego). Pod koniec 2011 roku zespół techniczny przystąpił do wytypowania lokalizacji przyszłych otworów wiertniczych. Opracowano projekty otworów i w 2012 roku prawdopodobne jest wykonanie przez ORLEN Upstream pierwszego odwiertu poszukiwawczego. Przedsięwzięcie projektowe w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego pozwala na budowanie kompetencji i doświadczenia ORLEN Upstream w działalności wydobywczej na morzu.

Projekt Sieraków

Jest projektem poszukiwawczo-wydobywczym, który ORLEN Upstream realizuje we współpracy z PGNiG na obszarze Niżu Polskiego. Podstawowym celem prac jest geologiczne rozpoznanie struktury dolomitu głównego, potwierdzenie występowania przemysłowych zasobów złoża, zagospodarowanie go oraz uruchomienie produkcji.

Na początku 2011 roku wykonano odwiert rozpoznawczy Sieraków- 5. Zebrane dane posłużyły do aktualizacji statycznego modelu geologicznego i dynamicznego modelu symulacyjnego złoża, a w konsekwencji do wytypowania kolejnych lokalizacji otworów rozpoznawczych. Jeśli planowane odwierty potwierdzą akumulację węglowodorów w ilościach przemysłowych, projekt wejdzie w fazę zagospodarowania, w ramach której planuje się wykonanie w ciągu kilku najbliższych lat kolejnych trzech odwiertów eksploatacyjnych oraz wybudowanie instalacji napowierzchniowej. Na 2012 rok, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, planowany jest kolejny odwiert rozpoznawczy.

Projekt Lublin

Jest najbardziej zaawansowanym projektem mającym na celu potwierdzenie występowania niekonwencjonalnych złóż gazu, realizowanym przez ORLEN Upstream w ramach pięciu koncesji (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica). W pierwszym okresie, w ramach projektu przeprowadzono terenowe prace sejsmiczne 2D. Zgromadzone dane przetworzono, a następnie dokonano ich integracji z danymi archiwalnymi. W 2011 roku opracowano też dwa projekty prac geologiczno-technicznych dla lokalizacji Wierzbica i Lubartów, a następnie wykonano prace wiertnicze i pomiarowe na tych otworach. Na podstawie wyników analiz i badań próbek rdzeni podjęta zostanie decyzja co do dalszego prowadzenia prac na tym obszarze. Jeśli wnioski będą pozytywne, w połowie 2012 roku planowane jest wykonanie poziomych odwiertów oraz szczelinowania.

Prace wiertnicze zostały poprzedzone serią spotkań z mieszkańcami gmin Wierzbica i Niedźwiada, a także z przedstawicielami władz samorządowych wszystkich szczebli. Spotkaniom towarzyszyły prelekcje dotyczące poszukiwań i rozpoznawania gazu w złożach niekonwencjonalnych. Ponadto spółka zaangażowała się w życie lokalnej społeczności inicjując programy edukacyjne w szkołach w Berejowie, Niedźwiadzie i Wierzbicy, a także wspierając lokalne organizacje sportowe i upowszechniając działania proekologiczne. Nad wykonanymi otworami sprawowany był pełny nadzór techniczny, który potwierdził, że wszystkie operacje zostały przeprowadzone prawidłowo, z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych przez prawo oraz najlepszych praktyk operacyjnych. Ponadto przed rozpoczęciem prac wiertniczych wykonano monitoring stanu środowiska przyrodniczego i infrastruktury, a następnie jednakowy zakres pomiarów zlecono po zakończeniu prac.

Projekt Hrubieszów

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska przyznał w marcu 2011 roku spółce ORLEN Upstream kolejną pięcioletnią koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Obszar objęty koncesją obejmuje powierzchnię 414,5 km2 i jest zlokalizowany w obrębie południowo-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w powiatach chełmskim i hrubieszowskim. Spółka ORLEN Upstream planuje realizację w tym rejonie trzech etapów prac geologicznych. Pierwszy obejmie analizę archiwalnych danych geologicznych i zaprojektowanie polowych prac sejsmicznych. Drugi − zaprojektowanie, wykonanie i interpretację zdjęć sejsmicznych 2D o długości 50 km oraz zdjęć sejsmicznych 3D o powierzchni 30 km2. Trzeci etap obejmie zaprojektowanie i wykonanie odwiertów rozpoznawczych. Na 2012 rok zaplanowano pozyskanie i interpretację danych sejsmicznych.

Projekt Środkowa Polska

W lipcu 2011 roku zakończyła się procedura koncesyjna dla dwóch nowych obszarów: Łódź i Sieradz. Koncesje poszukiwawcze przyznane ORLEN Upstream obejmują łącznie powierzchnię 1 683,5 km2 i zlokalizowane są w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Podstawowe cele geologiczne na tym terenie to ocena potencjału występowania węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych typu tight gas oraz shale gas. Trzyletni program prac poszukiwawczych podzielony został na dwa etapy. Przez pierwszy rok prowadzona będzie analiza, reprocessing i reinterpretacja archiwalnej informacji geologicznej. Drugi, dwuletni etap obejmie akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D i/lub 3D, integrację nowych i archiwalnych danych geologicznych, ocenę obszaru i opracowanie rekomendacji dla rozpoznania metodami wiertniczymi. Następnym krokiem będzie pozyskanie koncesji rozpoznawczej i odwiercenie otworów poszukiwawczo- rozpoznawczych. Na 2012 rok zaplanowano reinterpretację archiwalnych danych sejsmicznych.

wydobycie


Marki Grupy ORLEN