Raport_2012_PL_wydobycie
Teraz jesteś w: Strona główna › Wydobycie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wydobycie

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Polska może znaleźć się w grupie dziesięciu krajów o potencjalnie największych zasobach gazu z łupków na świecie. Współtworzymy ten segment i – o ile historyczna szansa Polski na skokowy rozwój zostanie wykorzystana − możemy być jednym z jej największych beneficjentów.

Zaktualizowana Strategia Grupy zakłada intensyfikację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego, w tym w szczególności pochodzących ze źródeł niekonwencjonalnych. W ciągu najbliższych pięciu lat (2013-2017) planujemy zainwestować nawet 5,1 mld zł w poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. W ramach puli podstawowej w wysokości 2,4 mld zł założono wykonanie w zależności od wyników prac − do 57 odwiertów. Program poszukiwawczy w zakresie gazu ziemnego, pochodzącego ze skał łupkowych, zakłada realizację w tej puli do 42 odwiertów do 2017 roku. Prognozowana łączna wielkość wydobycia dla całego portfela projektów poszukiwawczych PKN ORLEN w 2017 roku to ok. 2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), z czego 1 mln boe (160 mln m3) to wydobycie gazu i ok. 1 mln bbl to wydobycie ropy.

Dopuszczamy także możliwość zainwestowania w segment wydobycia dodatkowych środków w wysokości 2,7 mld zł, które − w zależności od wyników prac − zostaną przeznaczone na kolejne prace poszukiwawczo-rozpoznawcze, jak również na nabycie dodatkowych koncesji w Polsce bądź też udziałów w projektach na etapie zagospodarowania i wydobycia zagranicą.

Działania te konsekwentnie zmierzają do zbudowania w PKN ORLEN stabilnego i zdywersyfikowanego portfela projektów upstream. Przyjęte tempo inwestycji w zakresie poszukiwania i wydobycia złóż zakłada rozpoczęcie do 2017 roku produkcji i wypracowanie zysku operacyjnego.

Nasza Grupa jest jednym z liderów eksploracji niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce. Po pozytywnej decyzji Ministerstwa Środowiska z lutego 2013 roku, dotyczącej cesji dwóch koncesji (Wodynie-Łuków i Wołomin) należących wcześniej do ExxonMobil Exploration and Production Poland, Grupa ORLEN posiada obecnie 10 koncesji poszukiwawczych o powierzchni ponad 9 tys. km2 w ramach następujących obszarów wydobywczych:

  • Lublin Shale (7 koncesji),
  • Hrubieszów Shale (1 koncesja),
  • Mid-Poland Unconventionals (2 koncesje).

W 2012 roku nasz segment upstream koncentrował się na kontynuacji poszukiwań gazu ze złóż niekonwencjonalnych na obszarze posiadanych koncesji. Pomyślnie zrealizowaliśmy kolejne cztery odwierty poszukiwawcze, w tym pierwsze dwa otwory horyzontalne w basenie lubelskim. Wystąpiliśmy też o cesję wspomnianych już dwóch nowych koncesji – Wodynie-Łuków oraz Wołomin − od firmy ExxonMobil, zlokalizowanych na terenie Mazowsza. Konsekwentnie rozbudowywaliśmy również zespół specjalistów przygotowanych do kompleksowej realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych, zarówno pod względem ich planowania i określania wymagań technicznych, jak i analizy warunków ekonomicznych oraz działań operacyjnych.

Realizowane były także prace związane z zaangażowaniem w konwencjonalne projekty wydobywcze. ORLEN International Exploration and Production Company BV, Spółka PKN ORLEN, wspólnie z Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief UA w ramach firmy Balin SIA kontynuowała poszukiwania złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Ponadto razem z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazowni ctwem (PGNiG) prowadzone były również prace w okolicach Sierakowa oraz samodzielnie na Lubelszczyźnie. Posiadamy udziały w prawach do 9 koncesji/licencji umożliwiających poszukiwania złóż konwencjonalnych. W ciągu roku prowadzone były także analizy związane z ewentualnymi przejęciami złóż zagranicą lub nabyciem udziałów i współpracą z doświadczonymi partnerami.

Najważniejszymi zadaniami, które służyły rozwojowi segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2012 roku były:

  • realizacja kolejnych etapów projektów poszukiwawczych w rejonie Lubelszczyzny i Mazowsza (w tym realizacja czterech odwiertów w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków, dwóch pionowych oraz dwóch horyzontalnych),
  • kontynuacja projektu poszukiwawczego w łotewskiej strefie ekonomicznej szelfu Morza Bałtyckiego (w tym interpretacje sejsmiki 3D oraz badania dna morskiego służące przygotowaniu do posadowienia platformy półzanurzalnej, pierwszy raz operującej na Bałtyku i wykonania pierwszego otworu poszukiwawczego, zaplanowanego na 2013 rok),
  • realizacja pierwszego etapu projektu Sieraków, obejmującego wstępne rozpoznanie złoża oraz przygotowania do wykonania kolejnego odwiertu,
  • wstępne analizy dostępnych danych archiwalnych oraz formułowanie założeń projektowych dla koncesji Hrubieszów, Łódź i Sieradz,
  • przeprowadzenie studiów i analiz kilkudziesięciu potencjalnych projektów/aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i zagranicą,
  • przeprowadzenie pełnych analiz kilku wybranych projektów, zmierzających do zakupu aktywów poszukiwawczo-wydobywczych.

Sześć przedsięwzięć znajduje się w fazie realizacji i będą one kontynuowane w kolejnych latach. Trzy z nich to projekty skoncentrowane na poszukiwaniu i rozpoznawaniu węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (projekty: Lublin Shale, Hrubieszów Shale oraz Mid-Poland Unconventionals). Pozostałe trzy mają na celu udostępnienie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych (projekty: Karbon, Kambr oraz Sieraków).

PROJEKTY NIEKONWENCJONALNE

Projekt Basen Lubelski

Lublin Shale to najbardziej zaawansowany projekt w naszym portfelu, który ma na celu potwierdzenie występowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Działania w ramach projektu są prowadzone w oparciu o pięć koncesji (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica) przez ORLEN Upstream, spółkę PKN ORLEN, powołaną do realizacji naszej strategii w obszarze projektów poszukiwawczo- -rozpoznawczych i eksploatacji złóż węglowodorów. W wyniku pozytywnej decyzji Ministerstwa Środowiska, dotyczącej cesji dwóch bloków koncesyjnych należących wcześniej do ExxonMobil Exploration and Production Poland, projekt Lublin Shale został poszerzony o dwie nowe koncesje – Wodynie-Łuków i Wołomin, położone na terenie Mazowsza.

W ramach projektu Lublin Shale w pierwszym okresie poszukiwań przeprowadziliśmy terenowe prace sejsmiczne 2D (dwuwymiarowe modelowanie sejsmiczne). Zgromadzone dane przetworzono, a następnie dokonano ich integracji z danymi archiwalnymi. W 2011 roku opracowaliśmy dwa projekty prac geologiczno-technicznych dla lokalizacji Wierzbica i Lubartów, a następnie zrealizowaliśmy prace wiertnicze i pomiarowe w otworze Syczyn-OU1. Na podstawie wyników analiz i badań próbek rdzeni skalnych podjęliśmy decyzję o kontynuacji poszukiwań. W 2012 roku zakończyliśmy prace wiertnicze na odwiercie Berejów-OU1 i realizowaliśmy w obu lokalizacjach (Syczyn i Berejów) odwierty horyzontalne. Równolegle zrealizowaliśmy pierwszy na terenie Mazowsza (koncesja Garwolin) pionowy odwiert poszukiwawczo-badawczy. Z odwiertu pobrano próbki rdzenia skalnego, które obecnie poddawane są analizom. Na ich podstawie podjęta zostanie decyzja o dalszym etapie prac.

W 2013 roku, w ramach projektu Lublin Shale, planujemy wykonać co najmniej trzy otwory pionowe oraz dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego wraz z testami próbnymi na odwiertach kierunkowych, które zostaną zrealizowane na terenie koncesji Wierzbica i Lubartów.

Szczególny nacisk kładziemy na relacje z interesariuszami. Prace wiertnicze poprzedzają każdorazowe liczne spotkania z mieszkańcami, a także z przedstawicielami władz samorządowych wszystkich szczebli. Spotkaniom towarzyszą również seminaria dotyczące poszukiwań i rozpoznawania gazu w złożach niekonwencjonalnych. Spółka ORLEN Upstream angażuje się w życie lokalnej społeczności, inicjując programy edukacyjne, wspierając lokalne organizacje sportowe i upowszechniając działania proekologiczne.

Nad wykonywanymi otworami sprawowany jest pełny nadzór techniczny, który potwierdza, że wszystkie operacje prowadzone są prawidłowo i z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych przez prawo oraz w zgodzie z najlepszymi praktykami operacyjnymi. Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem prac wiertniczych wykonywany jest monitoring stanu środowiska przyrodniczego i infrastruktury, a następnie, po ich zakończeniu – zlecany jest jednakowy zakres pomiarów. Do tej pory wyniki tych pomiarów nie stwierdziły jakiegokolwiek wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

Projekt Hrubieszów Shale

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska w marcu 2011 roku przyznał spółce ORLEN Upstream kolejną, pięcioletnią koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Obszar koncesji, zlokalizowany w obrębie południowo-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w powiatach chełmskim i hrubieszowskim, objął powierzchnię 414,5 km2. W ramach projektu Hrubieszów Shale w 2012 roku zakończono etap pozyskiwania archiwalnych danych sejsmicznych 2D i otworowych. Zgromadzone informacje zostały poddane weryfikacji i niezbędnym analizom. Kontynuowaliśmy również budowę bazy danych geologicznych dla bloku Hrubieszów. Równolegle prowadziliśmy prace przygotowawcze do akwizycji nowych danych sejsmicznych typu 2D. Trzeci etap prac obejmie w przyszłości zaprojektowanie i wykonanie odwiertów rozpoznawczych. Na 2013 rok zaplanowane jest pozyskanie i interpretacja nowych danych sejsmicznych.

Projekt Mid-Poland Unconventionals

W lipcu 2011 roku zakończyła się procedura koncesyjna dla dwóch nowych obszarów: Łódź i Sieradz. Koncesje poszukiwawcze przyznane ORLEN Upstream objęły łącznie powierzchnię 1 683,5 km2 i zlokalizowane zostały w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Podstawowe cele geologiczne na tym terenie to ocena potencjału występowania węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych typu tight gas oraz shale gas. Trzyletni program prac poszukiwawczych podzielony został na dwa etapy.

W 2012 roku, w ramach projektu Mid-Poland Unconventionals, na obszarach koncesyjnych Sieradz i Łódź, prowadzone były prace związane z pozyskaniem i analizą archiwalnych danych geologicznych. Zakończono kompletowanie historycznych danych sejsmicznych 2D. Przygotowaliśmy też pierwszy pakiet informacji geologicznych do pono wnego przetworzenia (reprocessingu), poszerzając jednocześnie bazę danych o tym obszarze. Jednocześnie trwały przygotowania do akwizycji w 2013 roku nowych danych sejsmicznych 2D na powyżej wymienionych blokach koncesyjnych. Po ich pozyskaniu wykonana zostanie integracja nowych i archiwalnych danych geologicznych, ocena obszaru i opracowanie rekomendacji dla wnioskowania w Ministerstwie Środowiska o koncesje rozpoznawcze.

PROJEKTY KONWENCJONALNE

Projekt Karbon

W 2012 roku projekt Karbon na Lubelszczyźnie przeszedł do kolejnego etapu poszukiwań − fazy wierceń, której celem jest weryfikacja występowania nagromadzeń węglowodorów i oszacowanie potencjalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w złożach konwencjonalnych w basenie lubelskim. W minionym okresie przeprowadziliśmy weryfikację najbardziej perspektywicznych celów wiertniczych na blokach Lublin i Garwolin. Wyznaczyliśmy też wstępną lokalizację pierwszego odwiertu poszukiwawczego. W połowie 2013 roku ORLEN Upstream planuje wykonanie odwiertu poszukiwawczego oraz akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D na terenie koncesji Bełżyce, które następnie poddane zostaną przetworzeniu i interpretacji. Największe perspektywy rysują się przed piaszczysto-mułowcowymi utworami karbonu oraz węglanowymi utworami dewonu, zalegającymi na głębokości od ok. 1,2 km do ponad 4 km, które kryją najistotniejsze, jak dotąd, odkryte w tym rejonie złoża konwencjonalne.

Projekt Kambr na morzu Bałtyckim

Projekt typu offshore, zlokalizowany na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego, jest realizowany przez spółkę Balin Energy SIA. Jej udziałowcami są spółka PKN ORLEN – ORLEN International Exploration and Production Company BV oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief UA. W ramach tego projektu w minionych latach przeprowadzono szereg działań, spośród których najważniejsze dotyczą reinterpretacji i integracji archiwalnych danych geologicznych oraz wyników nowo wykonanych badań sejsmicznych 3D o powierzchni ponad 300 km2. Pozyskane w trakcie pomiarów dane pomogły w uszczegółowieniu rozpoznania budowy strukturalnej i tektonicznej zidentyfikowanych wstępnie obiektów potencjalnego nagromadzenia węglowodorów (możliwych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego). W 2012 roku prace koncentrowały się na wyznaczeniu lokalizacji odwiertu i przygotowaniu prac wiertniczych. Przeprowadzono badania geotechniczne dna morskiego oraz zakończono proces wyboru dostawcy usług wiertniczych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na drugi kwartał 2013 roku, a wiercenie zostanie wykonane z udziałem półzanurzalnej platformy wiertniczej o nazwie „Ocean Nomad”.

Projekt Sieraków

Podstawowym celem projektu realizowanego we współpracy z PGNiG SA na obszarze Niżu Polskiego w ramach koncesji Wronki, jest geologiczne rozpoznanie struktury dolomitu głównego, potwierdzenie występowania przemysłowych zasobów w złożu, a następnie zagospodarowanie go, poprzez przyłączenie odwiertów do istniejącej już instalacji w obrębie kopalni ropy i gazu ziemnego LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów).

Prace wiertnicze na koncesji Wronki rozpoczęły się w 2011 roku. Zebrane dane posłużyły do aktualizacji statycznego modelu geologicznego i dynamicznego modelu symulacyjnego złoża, a w konsekwencji − do wytypowania kolejnych lokalizacji otworów rozpoznawczych.

W 2012 roku w ramach projektu Sieraków zrealizowaliśmy prace przygotowawcze do wykonania wspólnego odwiertu rozpoznawczego Sieraków-3. Jeśli realizowany obecnie oraz kolejne odwierty rozpoznawcze potwierdzą akumulację węglowodorów w ilościach przemysłowych, projekt wejdzie w fazę zagospodarowania, w ramach której planuje się wykonanie w ciągu najbliższych lat odwiertów eksploatacyjnych oraz wybudowanie instalacji przesyłowej.

O naszym sukcesie operacyjnym decydują innowacyjność, optymalizacja i zaawansowane technologie. Tę samą, sprawdzoną filozofię działania stosujemy, by wypracować możliwie najlepsze podejście do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

W listopadzie 2012 roku ORLEN Upstream utworzył wraz z innymi firmami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi konsorcjum, którego celem jest promowanie nowoczesnych rozwiązań dla branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce. Program Blue Gas − Polski Gaz Łupkowy to przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA, które przewiduje wsparcie wiodących przedsięwzięć badawczo- -rozwojowych. Celem programu jest komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków.

Spółka podejmuje również międzynarodowe inicjatywy, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. ORLEN Upstream, wspólnie z Energy&Geoscience Institute (EGI), organizuje cykliczną Konferencję ShaleScience. Pierwsza edycja, zatytułowana „Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych”, odbyła się w 2011 roku, a jej uczestnicy starali się wskazać najważniejsze czynniki determinu jące postrzeganie właściwości formacji łupkowych. Celem kolejnej konferencji ShaleScience pt: „Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i jakości udostępniania zwięzłych skał łupkowych” było stworzenie właściwego obrazu dwóch kluczowych komponentów odpowiedzialnych za opłacalność produkcji ze złóż łupkowych: jakości złoża (Reservoir Quality) oraz jakości jego udostępniania (Completion Quality).

Marki Grupy ORLEN