PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Wydobycie

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Strategia Grupy ORLEN zakłada intensyfikację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zagwarantowania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego, w tym w szczególności ze źródeł niekonwencjonalnych. Działania te konsekwentnie zmierzają do zbudowania zdywersyfikowanego portfela projektów poszukiwawczych i wydobywczych.

Grupa ORLEN za pośrednictwem ORLEN Upstream pozostaje jednym z liderów poszukiwań niekonwencjonalnych zasobów gazu w Polsce. Po przejęciu w ubiegłym roku dwóch koncesji od ExxonMobil Exploration and Production Poland poszukiwania prowadzone są na terenie objętym 10 koncesjami poszukiwawczymi o powierzchni około 9 tys. km2, co stanowi około 10% całego obszaru, na którym prowadzone są poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Prace są prowadzone w ramach projektów Lublin Shale (7 koncesji), Hrubieszów Shale (1 koncesja) oraz Mid-Poland Unconventionals (2 koncesje).

W listopadzie 2013 roku w wyniku nabycia 100% akcji TriOil Resources Ltd. („TriOil”) Grupa ORLEN dołączyła do grona producentów ropy naftowej i gazu stając się jednocześnie graczem globalnym. Wartość transakcji wyniosła 0,5 mld zł (183,7 mln CAD) bez uwzględnienia zadłużenia netto TriOil. Przedmiotem działalności spółki jest poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobycie złóż ropy naftowej i gazu w Kanadzie a jej potencjał wydobywczy w okresie najbliższych 4-5 lat może zostać zwiększony do 20 tys. bbl ropy/dobę.

Wykonywanie odwiertów w ramach projektów ORLEN Upstream odbywa się pod ścisłym nadzorem technicznym, który potwierdza, że wszystkie operacje prowadzone są prawidłowo i z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych przez prawo oraz w zgodzie z najlepszymi praktykami operacyjnymi. Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem prac wiertniczych wykonywany jest monitoring stanu środowiska przyrodniczego i infrastruktury, a następnie, po ich zakończeniu – zlecany jest jednakowy zakres pomiarów. Do tej pory wyniki tych pomiarów nie stwierdziły jakiegokolwiek wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Grupa ORLEN przywiązuje także ogromną wagę do relacji z interesariuszami. Prace wiertnicze poprzedzają każdorazowo liczne spotkania z mieszkańcami, a także z przedstawicielami władz samorządowych. Spotkaniom towarzyszą seminaria dotyczące poszukiwań ropy i gazu. Spółka ORLEN Upstream angażuje się w życie lokalnej społeczności inicjując programy edukacyjne, wspierając lokalne organizacje sportowe i upowszechniając działania proekologiczne.

Projekty niekonwencjonalne

Do 31 grudnia 2013 roku wykonano 8 otworów w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków – 6 pionowych i 2 poziome oraz 2 pełnoskalowe szczelinowania hydrauliczne. Od listopada 2013 roku spółka realizowała prace wiertnicze na kolejnym 7 otworze pionowym, które zostały zakończone na początku 2014 roku. Natomiast w marcu 2014 roku ukończony został trzeci odwiert poziomy.

W 2013 roku w ramach projektu Lublin Shale ORLEN Upstream prowadził prace wiertnicze, badawcze i wykonał 4 odwierty: Stręczyn-OU1 oraz Dobryniów-OU1 na koncesji Wierzbica, Uścimów-OU1 na koncesji Lubartów, Stoczek-OU1 na koncesji Wodynie-Łuków.

W 2013 roku przeprowadzono również dwa wielosekcyjne zabiegi szczelinowania hydraulicznego wraz z testami próbnymi: Syczyn-OU2K na koncesji Wierzbica oraz Berejów-OU2K na koncesji Lubartów.

W ramach Projektów Hrubieszów Shale i Mid-Poland Unconventionals w 2013 roku koncentrowano się na przygotowaniu i akwizycji danych sejsmicznych oraz przetwarzaniu nowych danych typu 2D.

Grupa ORLEN konsekwentnie rozbudowywała również zespół specjalistów przygotowanych do kompleksowej realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych, zarówno pod względem ich planowania i określania wymagań technicznych, jak i analizy warunków ekonomicznych oraz działań operacyjnych.

Projekty konwencjonalne

W ramach projektu na Niżu Polskim w okolicach Sierakowa prowadzonego wspólnie z PGNiG S.A. w 2013 roku zrealizowano odwiert rozpoznawczy oraz prowadzono analizy pozyskanych danych w celu weryfikacji perspektyw obszaru oraz aktualizacji programu prac.

ORLEN Upstream wyznaczył lokalizację i przeprowadził prace przygotowawcze do wykonania otworu poszukiwawczego w Projekcie Karbon, która ma doprowadzić do weryfikacji występowania nagromadzeń węglowodorów i oszacowania potencjalnych zasobów węglowodorów w basenie lubelskim. W minionym roku pozyskane zostały dane sejsmiczne 2D dotyczące koncesji Bełżyce, które obecnie podlegają interpretacji. Przeprowadzone został również prace przygotowawcze do wykonania akwizycji danych sejsmicznych 2D dotyczących koncesji Lublin.

Grupa ORLEN w 2013 roku prowadziła również poszukiwania w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego, realizowane przy współpracy z Kuwait Energy Company (KEC) – Projekt Kambr. W jego ramach wykonano otwór poszukiwawczy z wykorzystaniem półzanurzalnej platformy wiertniczej, pełny komplet pomiarów geofizycznych wraz ze szczegółową analizą. Ponieważ przeprowadzone analizy danych otworowych nie wykazały oczekiwanych rezultatów, podjęto decyzję o zakończeniu prac w tym rejonie.

Projekty akwizycyjne, projekty M&A

Projekty akwizycyjne, projekty M&A

PKN ORLEN stale prowadzi analizy związane z ewentualnymi przejęciami złóż za granicą lub nabyciem udziałów i współpracą z doświadczonymi partnerami. Od 2009 roku do końca 2013 roku przeprowadzonych zostało 127 szczegółowych analiz potencjalnych projektów akwizycyjnych w wielu lokalizacjach. Efektem przeprowadzonych analiz było nabycie spółki TriOil w listopadzie 2013 roku.

Działalność w Kanadzie

Transakcja nabycia spółki wydobywczej TriOil na stabilnym kanadyjskim rynku, doskonale wpisuje się w określony w strategii PKN ORLEN profil ryzyka. Potwierdzona opłacalność wydobycia oraz wieloletnie doświadczenie zmniejszają ryzyka operacyjne inwestycji. Stosowane techniki wierceń horyzontalnych i szczelinowania wielosekcyjnego, pozwolą na wymianę doświadczeń oraz przeniesienie najlepszych kanadyjskich praktyk na obszar działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce. Rynek kanadyjski charakteryzuje się również bardzo dobrym dostępem do wysoce rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych, jak również dostępem do wykwalifikowanej kadry z doświadczeniem w zakresie zasobów niekonwencjonalnych. Funkcjonuje tam stabilny i elastyczny system podatkowy oraz przyjazne otoczenie regulacyjne.

Za pośrednictwem kanadyjskiej spółki Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą stosując techniki odwiertów horyzontalnych oraz szczelinowania hydraulicznego. W 2013 roku przeprowadzono 21 takich operacji i w efekcie uzyskano średnią produkcję w 4 kwartale 2013 roku na poziomie 3,8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/dzień”), z czego 60% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat) a pozostałe 40% frakcje gazowe.
 

Schowek

Zwiń